Rekonštrukcia školy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia školy
Kód zákazky: 20/2024
Kód oznámenia: 8489 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 2 074 339,39 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: M. Rázusa
91129 Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: M. Rázusa Trenčín 91129 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce pre projekt s názvom: Rekonštrukcia školy. Jedná sa o rekonštrukčné práce, ktoré neboli uskutočnené v rámci predchádzajúcej stavby pod názvom Zníženie energetickej náročnosti školy, ale k dosiahnutiu plnohodnotnej rekonštrukcie objektu školy je nevyhnutné ich zrealizovať. Stavebné práce budú zrealizované v zmysle projektovej dokumentácie, platnej legislatívy SR, stavebného povolenia a vyjadrení dotknutých orgánov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1279376
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín (ID: 65797)
 • Zákazka: Rekonštrukcia školy (ID: 499152)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 7bf071eb-9c06-4efe-97d6-71d188da0323
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín
 • IČO: 00161993
 • DIČ: 2021309763
 • Adresa
 • Ulica: M. Rázusa
 • Číslo: 1
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91129
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Trenčiansky samosprávny kraj
 • E-mail: zuzana.podhorska@tsk.sk
 • Telefónne číslo: 0326555865
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/490
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 20/2024
 • Názov: Rekonštrukcia školy
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce pre projekt s názvom: Rekonštrukcia školy. Jedná sa o rekonštrukčné práce, ktoré neboli uskutočnené v rámci predchádzajúcej stavby pod názvom Zníženie energetickej náročnosti školy, ale k dosiahnutiu plnohodnotnej rekonštrukcie objektu školy je nevyhnutné ich zrealizovať. Stavebné práce budú zrealizované v zmysle projektovej dokumentácie, platnej legislatívy SR, stavebného povolenia a vyjadrení dotknutých orgánov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 074 339.39
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Martina Rázusa
 • Ulica: 1
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 911 29
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO"). 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO. 3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO. 4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: a) v súlade s § 114 ods. 1: Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením alebo b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie. 5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskych subjektu v zozname hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje predkladať od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sú: - výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzické osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom, uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y registra trestov. Ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, uchádzač je povinný predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. - potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO. - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO. - doklad, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO. - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní doklad uvedený v písmene f) ZVO: čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia Slovenskej republiky verejný obstarávateľ nevyžaduje predkladať doklady požadované zo Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukazovanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO. Ak uchádzač predloží JED, môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO; Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke. Oprávnenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO (tzv. super reverzná súťaž). 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v súlade s § 57 ZVO, alebo v prípade nedostatočného finančného krytia. 4. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EPVO. 5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač v rámci súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy predložil čestné vyhlásenie, že uchádzač alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nemajú v RPVS ako konečného užívateľa výhod vymedzeného verejného funkcionára v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) bod 1 až 13 ZVO a čestné vyhlásenie k plneniu Zmluvy o dielo. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách. 6. Verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty. 7. Stavebné práce budú vykonávané v objektoch, ktoré sú sídlom strednej školy a budú realizované za plnej prevádzky školy s výnimkou školských prázdnin. Z uvedeného dôvodu bude nevyhnutné pravidelne vykonávať opatrenia na zabezpečenie staveniska, zabezpečenie ochrany zdravia pri práci a ochrany zdravia osôb užívajúcich priestory školy, opatrenia na zníženie prašnosti a hluku, ako aj denne čistiť všetky spoločné komunikačné priestory.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia školy
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 20/2024
 • Názov : Rekonštrukcia školy
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce pre projekt s názvom: Rekonštrukcia školy. Jedná sa o rekonštrukčné práce, ktoré neboli uskutočnené v rámci predchádzajúcej stavby pod názvom Zníženie energetickej náročnosti školy, ale k dosiahnutiu plnohodnotnej rekonštrukcie objektu školy je nevyhnutné ich zrealizovať. Stavebné práce budú zrealizované v zmysle projektovej dokumentácie, platnej legislatívy SR, stavebného povolenia a vyjadrení dotknutých orgánov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 2 074 339.39
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Zhotoviteľ počas doby plnenia zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa minimálne jeden z nasledovných predpokladov: a. Po dobu viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktivačnej činnosti, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti; b. Patrí k rómskemu etniku; c. Nedosiahla vek 25 rokov; d. Dosiahla vek 55 rokov; e. Je osobou so zdravotným postihnutím.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Martina Rázusa
 • Ulica: 1
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91129
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stav. prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stav. prác a zhodnotení uskutočnených stav. prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení spolu s dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie. Uchádzač je povinný v ponuke identifikovať referencie, ktoré sa ku dňu predloženia ponuky nachádzajú v evidencii referencií uverejnenej na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, a ktorými mieni preukázať splnenie podmienky účasti, b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne podľa § 37 ods. 3 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar, uskutoč. stav. práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa ust. § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED predloží aj za túto osobu. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI. Odôvodnenie primeranosti použitia podmienok účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, či uchádzač realizoval obdobnú zákazku s ohľadom na komplexnosť a rozsah, a že uchádzač má praktické skúsenosti s poskytnutím predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu, ako je predmet zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Pre účely plnenia tejto podmienky uchádzač uvedie zoznam zrealizovaných stav. prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. Zoznam zrealizovaných stav. prác musí byť v celkovej kumulatívnej sume plnení rovnej alebo vyššej ako je Predpokladaná hodnota zákazky. Za stav. práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky budú považované stav. práce na výstavbe alebo rekonštrukcii pozemných stavieb. Súčasne Zoznam stav. prác musí obsahovať minimálne jednu zrealizovanú stav. prácu v minimálnej hodnote plnenia 500 000 EUR bez DPH na obnove alebo rekonštrukcii objektu kultúrnej pamiatky, t. j. objektu, ktorý je zapísaný v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vedeným Pamiatkovým úradom SR zriadeným podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu alebo inom rovnocennom zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v inej členskej krajine EÚ, resp. inom ekvivalentnom doklade preukazujúcom, že ide o kultúrnu pamiatku, ktorej pamiatková ochrana a zápis do príslušného národného zoznamu musí vyplývať zo zákona (ďalej len register NKP). Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. V prípade stav. prác, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do daného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením odberateľa alebo iným dokladom výšku zmluvnej ceny stavby/stav. prác, ktorá(-é) bola(-i) realizovaná(-é) v požadovanom období. V prípade, že uchádzač realizoval stav. práce ako člen konzorcia/združenia, je povinný uviesť svoj podiel v konzorciu/združení a objem stav. prác zodpovedajúci podielu v konzorciu. V zozname zrealizovaných stav. prác uchádzač uvedie min. tieto údaje: a) obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, b) obchodné meno a sídlo odberateľa, c) zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia stav. prác (v prípade, že skutočný termín sa líši od zmluvného termínu, bude akceptovaný skutočný termín), d) popis predmetu stav. prác, z ktorého bude jasne zrejmé plnenie, e) skutočne fakturovanú cenu za stav. práce v EUR bez DPH, f) meno a priezvisko, funkciu, tel. číslo, príp. e-mail kontaktnej osoby odberateľa pre účely overenia údajov. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kal. roku, v ktorom došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v Eur bez DPH za celý predmet zákazky zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Váha kritéria: 100.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v Eur bez DPH za celý predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: sú uvedené v súťažných podkladoch, v návrhu Zmluvy o dielo a v sprievodnej dokumentácií.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 09.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 09.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude realizované prostredníctvom online sprístupnenia ponúk v systéme IS EVO a v súlade s § 52 ZVO. V čase otvárania ponúk cez IS EVO bude automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ZVO. Výška zábezpeky je stanovená na 60 000 Eur. Lehota viazanosti ponúk je do 8.4.2025 Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/474716
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499152
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)