Zvýšenie kapacity MŠ a úspora primárnej energie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zvýšenie kapacity MŠ a úspora primárnej energie
Kód zákazky: 01/MŠ/ER
Kód oznámenia: 8392 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 08:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Bacúch
Adresa: Hlavná
97664 Bacúch
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Hlavná Bacúch 97664 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou objektu materskej školy, ktorá bude pozostávať z dispozičných zmien a obnovy vnútorných priestorov , viac viď PD.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Bacúch

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282227
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Bacúch (ID: 61231)
 • Zákazka: Zvýšenie kapacity MŠ a úspora primárnej energie (ID: 500583)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Bacúch
 • IČO: 00313254
 • DIČ: 2021223028
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 43
 • Mesto: Bacúch
 • PSČ: 97664
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Obecný úrad obce Bacúch
 • E-mail: seashorestyle@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421902374738
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Bacúch)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4776
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 01/MŠ/ER
 • Názov: Zvýšenie kapacity MŠ a úspora primárnej energie
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou objektu materskej školy, ktorá bude pozostávať z dispozičných zmien a obnovy vnútorných priestorov , viac viď PD.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zvýšenie kapacity MŠ a úspora primárnej energie
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Zvýšenie kapacity MŠ a úspora primárnej energie
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s modernizáciou objektu materskej školy, ktorá bude pozostávať z dispozičných zmien a obnovy vnútorných priestorov , viac viď PD.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Stavebné prvky a materiály použité pri obnove alebo výstavbe budovy, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m3 materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 51626 a ISO 16 000-327 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia. Všetky novo inštalované príslušné vodné spotrebiče (sprchové riešenia, sprchy, vodovodné batérie, toalety, toaletné misy a splachovacie nádrže, pisoárové misy a splachovacie nádrže, vane) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku, ktorý je doložený technickými listami výrobku, existujúcim štítkom výrobku alebo certifikátom budovy.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) a v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. 1) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 2) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť aj podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD 1) Uchádzač preukáže požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO nasledovne: Uchádzač predloží zoznam zrealizovaných zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, za posledných (5) päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, (ďalej len rozhodné obdobie), pričom vyhlásením sa rozumie zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ za účelom jednoznačného posúdenia odporúča, aby zoznam obsahoval minimálne tieto údaje: a) Názov a sídlo odberateľa b) Predmet zákazky c) Stručný popis zákazky d) Celková cena plnenia e) Relevantná cena plnenia (vo finančnom vyjadrení "cena v EUR bez DPH skutočne vykonaných prác na zákazke, pričom uchádzač v prípade realizácie zákazky v inom ako rozhodnom období, vyčísli cenu plnenia v rozhodnom období. V prípade zákazky, ktorá pozostávala z rôznych predmetov plnenia, z ktorých niektoré nespadajú do stanovenej definície rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uchádzač vyčísli relevantnú cenu plnenia.) f) Skutočnú lehotu dodania g) Telefonický kontakt na odberateľa, kde si verejný obstarávateľ môže overiť plnenie zákazky Rovnakým alebo podobným charakterom sa pre účely tejto zákazky rozumie "pozemné stavby". Zoznam musí obsahovať minimálne jednu alebo viac zákaziek v kumulatívnej hodnote minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ), z ktorej/ktorých bude vyplývať, že uchádzač v rámci nej/nich realizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov). Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. V prípade, ak práce zrealizoval uchádzač, ako člen združenia skupiny zhotoviteľov, vyčísli a započíta do požadovanej minimálnej úrovne iba finančný objem uskutočnených prác, zabezpečený ním samotným v rozhodnom období. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. AD 2) Uchádzač preukáže požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO nasledovne: Uchádzač preukáže, že disponuje aspoň 1 (jedným) stavbyvedúcim ako osobou zodpovednou a určenou na plnenie predmetu zákazky. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho. Uchádzač predloží nasledujúce doklady a/alebo dokumenty: I. Doklad o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte s odborným zameraním na pozemné stavby alebo odkaz na miesto, kde je toto platné osvedčenie verejne dostupné. II. Verejný obstarávateľ za účelom jednoznačného posúdenia splnenia podmienky účasti odporúča, aby uchádzač predložil aj doklad alebo dokument, z ktorého budú zrejmé údaje o postavení navrhovaného stavbyvedúceho voči uchádzačovi, interná/externá kapacita uchádzača. Aplikujú sa ustanovenia § 34 ods. 3 a § 37 ods. 3 ZVO
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie v lehote na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 ZVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie v lehote na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 ZVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=500583&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500583
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: ePVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)