Dodanie setov zdravotníckeho materiálu 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie setov zdravotníckeho materiálu 2024
Kód zákazky: ZR_zdravotnicky set_2024
Kód oznámenia: 8389 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Zdravé regióny
Adresa: Limbová
83752 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Limbová Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83752 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie 350 ks setov zdravotníckeho materiálu počas roka 2024, ktorý pozostáva z položiek, uvedených v prílohe č. 1 Výzvy na predloženie ponuky. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie setov zdravotníckeho materiálu, pričom súčasťou zákazky je aj dodanie týchto setov na jednotlivé miesta v rámci Slovenska, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 Výzvy na predloženie ponuky. Dodanie setov verejný obstarávateľ požaduje do 30 dní od doručenia objednávky, ktorá bude vystavená po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky a v jej prílohách.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Zdravé regióny

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282170
1. Základné údaje
 • Organizácia: Zdravé regióny (ID: 39648)
 • Zákazka: Dodanie setov zdravotníckeho materiálu 2024 (ID: 500547)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Zdravé regióny
 • IČO: 50626396
 • DIČ: 2120393033
 • Adresa
 • Ulica: Limbová
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83752
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: rastislav.urda@zdraveregiony.eu
 • Telefónne číslo: 0908859848
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Zdravé regióny)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/18479
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZR_zdravotnicky set_2024
 • Názov: Dodanie setov zdravotníckeho materiálu 2024
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie 350 ks setov zdravotníckeho materiálu počas roka 2024, ktorý pozostáva z položiek, uvedených v prílohe č. 1 Výzvy na predloženie ponuky. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie setov zdravotníckeho materiálu, pričom súčasťou zákazky je aj dodanie týchto setov na jednotlivé miesta v rámci Slovenska, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 Výzvy na predloženie ponuky. Dodanie setov verejný obstarávateľ požaduje do 30 dní od doručenia objednávky, ktorá bude vystavená po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky a v jej prílohách.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zdravotnícky spotrebný materiál
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodanie setov zdravotníckeho materiálu 2024
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZR_zdravotnicky set_2024
 • Názov : Dodanie setov zdravotníckeho materiálu 2024
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie 350 ks setov zdravotníckeho materiálu počas roka 2024, ktorý pozostáva z položiek, uvedených v prílohe č. 1 Výzvy na predloženie ponuky. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie setov zdravotníckeho materiálu, pričom súčasťou zákazky je aj dodanie týchto setov na jednotlivé miesta v rámci Slovenska, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 Výzvy na predloženie ponuky. Dodanie setov verejný obstarávateľ požaduje do 30 dní od doručenia objednávky, ktorá bude vystavená po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky a v jej prílohách.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zdravotnícky spotrebný materiál
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky s DPH, t. j. najnižšia celková cena s DPH za všetky sety vrátane dodania.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena vrátane dodania v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: V danej zákazke dôjde k on-line sprístupneniu ponúk. Na základe tejto skutočnosti verejný obstarávateľ nastavil „Štruktúru ponuky“ a záujemcovia sú povinní pred odoslaním ponuky cez IS EVO vyplniť aj „Štruktúru ponuky“ („štruktúrované kritériá“), kde tiež uvedú svoj návrh na plnenie kritérií, ktorý sa dá vyjadriť číslom (celková ponuková cena v EUR s DPH).
 • Miesto otvárania ponúk: Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a termínu na otváranie ponúk cez IS EVO, online otváranie.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500547
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma (IS EVO)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)