Obnova spevnených plôch v areáli Trenčianskeho hradu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova spevnených plôch v areáli Trenčianskeho hradu
Kód zákazky: 573/2023
Kód oznámenia: 8404 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 345 484,54 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trenčianske múzeum v Trenčíne
Adresa: Mierové nám.
91250 Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Mierové nám. Trenčín 91250 Slovensko Miestom plnenia Zmluvy o dielo/predmetu zákazky je areál Trenčianskeho hradu (na spodnom nádvorí areálu Trenčianskeho hradu ) v meste Trenčín, k. ú. Trenčín, pozemok parc. č. 1186/1.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú práce spojené s obnovou spevnených plôch v areáli Trenčianskeho hradu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282303
1. Základné údaje
 • Organizácia: Trenčianske múzeum v Trenčíne (ID: 4480)
 • Zákazka: Obnova spevnených plôch v areáli Trenčianskeho hradu (ID: 500621)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 0dc6b448-1bc8-408e-a4e4-bd0386de7ed5
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Trenčianske múzeum v Trenčíne
 • IČO: 34059199
 • DIČ: 2021452202
 • Adresa
 • Ulica: Mierové nám.
 • Číslo: 46
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91250
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Trenčiansky samosprávny kraj
 • E-mail: alena.kovacikova@tsk.sk
 • Telefónne číslo: +421326555867
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Trenčianske múzeum v Trenčíne)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3098
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 573/2023
 • Názov: Obnova spevnených plôch v areáli Trenčianskeho hradu
 • Opis: Predmetom zákazky sú práce spojené s obnovou spevnených plôch v areáli Trenčianskeho hradu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 345 484.54
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom plnenia Zmluvy o dielo/predmetu zákazky je areál Trenčianskeho hradu (na spodnom nádvorí areálu Trenčianskeho hradu ) v meste Trenčín, k. ú. Trenčín, pozemok parc. č. 1186/1. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa odporúča. Informácie je možné získať a termín obhliadky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou prostredníctvom systému IS EVO. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu uchádzača.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO"). 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO. 3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky, môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO. 4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: a) v súlade s § 114 ods. 1: Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením alebo b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie. 5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskych subjektu v zozname hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje predkladať od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, sú: - výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzické osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom, uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y registra trestov. Ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, uchádzač je povinný predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, - potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO. - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO. - doklad, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO. - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní doklad uvedený v písmene f) ZVO: čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia Slovenskej republiky verejný obstarávateľ nevyžaduje predkladať doklady požadované zo Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukazovanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO. Ak uchádzač predloží JED môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ / VO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO ( tzv. super reverzná súťaž). Zhotoviteľ má povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho so stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Upozorňujeme uchádzača, že predmet zákazky sa bude realizovať na objekte, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok) a podmienky plnenia predmetu zákazky podliehajú schváleniu Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne. Upozorňujeme uchádzača/zhotoviteľa, že dielo sa bude realizovať počas prevádzky hradu. Časový harmonogram prác a koordináciu realizácie jednotlivých častí diela je potrebné koordinovať v spolupráci so zodpovednými zamestnancami objednávateľa. Zmluva o dielo nadobudne platnosť podpísaním zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že: a) dôjde k schváleniu žiadosti Objednávateľa o nenávratný finančný príspevok, b) a zároveň dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne. Komunikácia a výmena informácií vrátene doručovania vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 ZVO cez portál IS EVO na adrese www.isepvo.sk. VO požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti osobného postavenia stanovené v tejto výzve, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U uchádzača/subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Oprávnenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 57 ZVO alebo v prípade nedostatočného finančného krytia. Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme. Obstarávanie nie je svojim predmetom a podmienkami zákazky obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií. VO pri uzatváraní zmluvy bude postupovať v súlade s § 11 a s § 56 ZVO. Verejný obstarávateľ uvádza lehotu na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy na 10 pracovných dní. VO požaduje, aby úspešný uchádzač v rámci súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy predložil čestné vyhlásenie, že uchádzač a/alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nemajú v RPVS ako konečného užívateľa výhod vymedzeného verejného funkcionára v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) bod 1 až 13 ZVO. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obnova spevnených plôch v areáli Trenčianskeho hradu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 573/2023
 • Názov : Obnova spevnených plôch v areáli Trenčianskeho hradu
 • Opis: Predmetom zákazky sú práce spojené s obnovou spevnených plôch v areáli Trenčianskeho hradu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 345 484.54
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom plnenia Zmluvy o dielo/predmetu zákazky je areál Trenčianskeho hradu (na spodnom nádvorí areálu Trenčianskeho hradu ) v meste Trenčín, k. ú. Trenčín, pozemok parc. č. 1186/1.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 120
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky môže byť financovaný v rámci projektu s názvom Kultúrny most Trenčín – Slavičín z programu Interreg VI-A SK-CZ spoločne s vlastnými zdrojmi objednávateľa.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky zaokrúhlená na 2 desatinné miesta / Váha kritéria: 100
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Sú uvedené v súťažných podkladoch , v návrhu Zmluvy o dielo a v sprievodnej dokumentácii. Zhotoviteľ poverí vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v súlade so znením Zmluvy o dielo osobu, ktorá disponuje osvedčením o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho a jej meno a kontaktné údaje oznámi Objednávateľovi bez zbytočného odkladu. Bližšie informácie sú uvedené v Zmluve o dielo.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Trenčianske múzeum v Trenčíne)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Trenčianske múzeum v Trenčíne)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 08.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 11
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 08.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude realizované prostredníctvom online sprístupnenia ponúk v systéme IS EVO a v súlade s § 52 ZVO. V čase otvárania ponúk cez IS EVO bude automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri osobnej účasti: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7280/20A, 911 01 Trenčín
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s § 46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška zábezpeky je stanovená na 10 000 Eur. Lehotu, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot)/viazanosť ponuky v súlade s funkcionalitou nástroja „e-forms“, je možné nastaviť len ako hodnotu, ktorá predstavuje trvanie v dňoch, týždňoch resp. v mesiacoch. Tieto nastavenia vychádzajú z možností, ktoré boli špecifikované Publikačným úradom EÚ. Do formulárov je možné zadať len tie hodnoty, ktoré akceptuje Publikačný úrad EÚ. Verejný obstarávateľ nastavil lehotu, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot)/lehotu viazanosti ponúk na 11 mesiacov, počítanú od prvotne nastavenej lehoty na predkladanie ponúk 08.04.2024. V súlade s týmto nastavením určuje lehotu dokedy ponuka uchádzača musí zostať viazaná na: 07.03.2025. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500621
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500621
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma verejného obstarávania - IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)