Vypracovanie PD "Prístavba nového prekrytého bazéna so zázemím"

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie PD "Prístavba nového prekrytého bazéna so zázemím"
Kód zákazky: 02/2024
Kód oznámenia: 8408 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 314 816,67 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 16:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Topoľčany
Adresa: Nám. M. R. Štefánika
95501 Topoľčany
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nám. M. R. Štefánika Topoľčany 95501 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výber projekčnej organizácie pre zabezpečenie predprojektových prác, vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonávanie autorského dozoru investičnej akcie „Prístavba nového prekrytého bazéna so zázemím v Topoľčanoch“ v súlade s „Analýzou využiteľnosti areálu letného kúpaliska v meste Topoľčany“. Podrobný opis predmetu zákazky je v Súťažných podkladoch.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1277080
1. Základné údaje
  • Organizácia: Mesto Topoľčany (ID: 93100)
  • Zákazka: Vypracovanie PD "Prístavba nového prekrytého bazéna so zázemím" (ID: 498288)
  • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
  • Typ formulára: Súťaž
  • Identifikátor postupu: 85a9b981-2167-43da-a6c9-ab8ebda82afc
  • Identifikátor verzie oznámenia: 04d70f30-50bc-4a2c-834f-2bd1b490edf6
  • Verzia oznámenia : 01
  • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
  • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
  • 2.1 Organizácie
  • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
  • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
  • Základné údaje o organizácii
  • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
  • IČO: 31797903
  • DIČ: 2021511008
  • Adresa
  • Ulica: Ružová dolina
  • Číslo: 10
  • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
  • PSČ: 82109
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
  • Krajina: Slovensko
  • Kontaktné údaje
  • E-mail: info@uvo.gov.sk
  • Telefónne číslo: +421250264111
  • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
  • Základné údaje o organizácii
  • Názov organizácie: Mesto Topoľčany
  • IČO: 00311162
  • DIČ: 2021248537
  • Internetová adresa (URL): https://www.topolcany.sk
  • Adresa
  • Ulica: Nám. M. R. Štefánika
  • Číslo: 1
  • Mesto: Topoľčany
  • PSČ: 95501
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
  • Krajina: Slovensko
  • Kontaktné údaje
  • Kontaktné miesto : JUDr. Radoslav Bazala
  • E-mail: radoslav.bazala@gmail.com
  • Telefónne číslo: +421910963191
  • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
  • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
  • 3.1 Kupujúci
  • 3.1.1 Kupujúci
  • Základné údaje o kupujúcom
  • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Topoľčany)
  • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
  • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
  • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4623
  • Poskytovatelia služieb
  • Poskytovatelia služieb
  • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
  • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
  • 4.1 Účel
  • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
  • Predchádzajúce oznámenie:
  • 4.1.2 Právny základ
  • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
  • 4.1.3 Opis
  • Referenčné číslo: 02/2024
  • Názov: Vypracovanie PD "Prístavba nového prekrytého bazéna so zázemím"
  • Opis: Predmetom zákazky je výber projekčnej organizácie pre zabezpečenie predprojektových prác, vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonávanie autorského dozoru investičnej akcie „Prístavba nového prekrytého bazéna so zázemím v Topoľčanoch“ v súlade s „Analýzou využiteľnosti areálu letného kúpaliska v meste Topoľčany“. Podrobný opis predmetu zákazky je v Súťažných podkladoch.
  • Druh zákazky: Služby
  • 4.1.4 Rozsah obstarávania
  • Predpokladaná hodnota
  • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 314 816.67
  • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
  • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Doplňujúci CPV kód: Inžinierske projektovanie
  • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
  • Informácie o mieste plnenia
  • Ulica: Nám. M.R. Štefánika 1
  • Mesto: Topoľčany
  • PSČ: 95501
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
  • Krajina: Slovensko
  • 4.2 Súťažné podmienky
  • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
  • Dôvody na vylúčenie
  • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
  • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO alebo zápisom v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.
  • 4.3 Informácie o postupe
  • 4.3.1 Postup
  • Druh postupu: Verejná súťaž
  • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
  • 5.1 Informácie o časti
  • 5.1.1 Časť
  • Názov: Vypracovanie PD "Prístavba nového prekrytého bazéna so zázemím"
  • Účel
  • Opis časti
  • Referenčné číslo: 02/2024
  • Názov : Vypracovanie PD "Prístavba nového prekrytého bazéna so zázemím"
  • Opis: Predmetom zákazky je výber projekčnej organizácie pre zabezpečenie predprojektových prác, vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonávanie autorského dozoru investičnej akcie „Prístavba nového prekrytého bazéna so zázemím v Topoľčanoch“ v súlade s „Analýzou využiteľnosti areálu letného kúpaliska v meste Topoľčany“. Podrobný opis predmetu zákazky je v Súťažných podkladoch.
  • Druh zákazky: Služby
  • Rozsah obstarávania
  • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
  • Predpokladaná hodnota
  • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 314 816.67
  • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
  • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
  • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
  • Doplňujúci CPV kód: Inžinierske projektovanie
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
  • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
  • Informácie o mieste plnenia
  • Informácie o mieste plnenia
  • Ulica: Nám. M.R. Štefánika 1
  • Mesto: Topoľčany
  • PSČ: 95501
  • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
  • Krajina: Slovensko
  • Predpokladané trvanie
  • Trvanie
  • Dĺžka trvania
  • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 10
  • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
  • Dohoda o vládnom obstarávaní
  • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
  • Finančné prostriedky EÚ
  • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
  • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
  • Rámcová dohoda: Žiadna
  • Dynamický nákupný systém: Žiadny
  • Informácie o rámcovej dohode
  • Kategórie: Kategórie kupujúcich
  • Súťažné podmienky
  • Zoznam podmienok účasti
  • Zoznam podmienok účasti
  • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
  • Opis podmienky účasti: Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže v súlade s § 33 ods. 1 ZVO. Bližšie informácie k finančnému a ekonomickému postaveniu uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498288
  • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
  • Zoznam podmienok účasti
  • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
  • Opis podmienky účasti: Technickú spôsobilosť a odbornú spôsobilosť preukáže uchádzač v súlade s: - § 34 ods. 1 písm. a) ZVO. Bližšie informácie k technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498288
  • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
  • Zoznam kritérií
  • Zoznam kritérií
  • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
  • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
  • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
  • Ďalšie požiadavky
  • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
  • Opis právnej formy uchádzača: Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 určitú právnu formu napríklad podľa § 56 ods. 1 a § 293 a nasl. Obchodného zákonníka alebo § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
  • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
  • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
  • Vyhradená účasť: Žiadne
  • Informácie o variantoch
  • Varianty: Nie sú povolené
  • Požiadavky na plnenie zmluvy
  • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
  • Elektronická fakturácia: Povinná
  • Elektronický katalóg
  • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
  • Postup po procese udeľovania
  • Elektronické objednávanie: áno
  • Elektronická platba: áno
  • Organizácia prijímajúca ponuky
  • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Topoľčany)
  • Organizácia spracúvajúca ponuky
  • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Topoľčany)
  • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
  • Lehota I
  • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.04.2024
  • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 16:00
  • Viazanosť ponuky
  • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
  • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 4
  • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
  • Jazyk na predkladanie dokumentov
  • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
  • Informácie o otváraní ponúk
  • Dátum otvárania ponúk: 12.04.2024
  • Čas otvárania ponúk: 17:00
  • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné. V súlade s § 52 ods. 2 ZVO sa otváraním ponúk rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku is evo všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku, a to v rozsahu údajov: počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.
  • Miesto otvárania ponúk: Elektronicky prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku is evo v sekcii "Otváranie ponúk". Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498288
  • Zábezpeka
  • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
  • Opis zábezpeky: Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške: 3 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené na webovej adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498288
  • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
  • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
  • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498288
  • Informácie o súťažných podkladoch
  • Informácie o súťažných podkladoch
  • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
  • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
  • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/498288
  • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
  • Komunikačný kanál ad hoc
  • Názov elektronického prostriedku: is evo
  • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
  • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Topoľčany)
  • Organizácia poskytujúca dokumenty
  • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Topoľčany)
  • Preskúmanie
  • Lehoty na preskúmanie
  • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
  • Organizácia pre preskúmanie
  • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
  • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
  • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)