Multifaktorová autentifikácia užívateľov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Multifaktorová autentifikácia užívateľov
Kód zákazky: 2/2204
Kód oznámenia: 8290 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72250000-2
Predpokladaná hodnota: 99 550,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tajovského
97590 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Tajovského Banská Bystrica 97590 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb na multifaktorovú autentifikáciu užívateľov na 36 mesiacov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282022
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenská agentúra životného prostredia (ID: 79204)
 • Zákazka: Multifaktorová autentifikácia užívateľov (ID: 500418)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenská agentúra životného prostredia
 • IČO: 00626031
 • DIČ: 2021125821
 • Adresa
 • Ulica: Tajovského
 • Číslo: 28
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97590
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Slovenská agentúra životného prostredia
 • E-mail: petra.baricova@sazp.sk
 • Telefónne číslo: +421484374201
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1457
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2/2204
 • Názov: Multifaktorová autentifikácia užívateľov
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb na multifaktorovú autentifikáciu užívateľov na 36 mesiacov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 99 550
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby týkajúce sa podpory systému
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti dát
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Tajovského 28
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97590
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Slovenská agentúra životného prostredia
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie 1. Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení: 1.1 § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 1.2 § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO: 2.1 Splnenie podmienky účasti osobného postavenia v zmysle: § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uvedenej v bode 1.1 vyššie uchádzač preukáže predložením: dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky; 2.2 Splnenie podmienky účasti osobného postavenia v zmysle: § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uvedenej v bode 1.2 vyššie preukáže uchádzač predložením čestného vyhlásenia, ktoré vzor tvorí Prílohu č. 6 Doplňujúcich informácií; 2.3 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia aj svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ZHS“) v súlade s § 152 ZVO. 2.4 Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení. Uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie predmetných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. 3. Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 4 Doplňujúcich informácií k výzve.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Multifaktorová autentifikácia užívateľov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2/2024
 • Názov : Multifaktorová autentifikácia užívateľov
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb na multifaktorovú autentifikáciu užívateľov na 36 mesiacov v nasledovnom rozsahu a špecifikácii: Multifaktorová autentifikácia užívateľov pre max. počet 500 užívateľských licencií. Prvotný nákup 250 ks užívateľských licencií na 36 mesiacov (3 roky), max. 500 licencií počas trvania zmluvy (250 ks opcia). Bližšie informácie sú uvedené v Doplňujúcich informáciách k Výzve.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby týkajúce sa podpory systému
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti dát
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 36
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 1. doba poskytovania služieb je 36 mesiacov odo dňa dodania základného rozsahu služieb, 2. lehota dodania základného rozsahu služieb, t.j. 250 ks užívateľských licencií a služieb s tým spojených je do 5 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom faktúru za 250 ks užívateľských licencií a služieb s tým spojených je objednávateľ povinný uhradiť bezodkladne po jej doručení, najneskôr však dňa 28.03.2024. Ostatné podmienky plnenia zmluvy sú uveedné v prílohe č. 7 Doplňujúcoch informácií k Výzve
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:01
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO - Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/500418
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500418
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)