Skladové a kuriérske služby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Skladové a kuriérske služby
Kód zákazky: 2024/BTB/03
Kód oznámenia: 8277 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 63122000-0
Ostatné CPV: 64120000-3
63100000-0
Predpokladaná hodnota: 67 587,35 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Primaciálne námestie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Primaciálne námestie Bratislava - mestská časť Staré Mesto Slovensko Bratislava, sídlo a pobočky verejného obstarávateľa
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je: A) Prenájom skladových priestorov pre propagačný materiál B) Manipulačné práce v sklade C) Kuriérske služby – rozvoz propagačných materiálov D) Prenájom skladových priestorov pre ostatný materiál Podrobné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281933
1. Základné údaje
 • Organizácia: Bratislavská organizácia cestovného ruchu (ID: 76185)
 • Zákazka: Skladové a kuriérske služby (ID: 500381)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Bratislavská organizácia cestovného ruchu
 • IČO: 42259088
 • DIČ: 2023399455
 • Adresa
 • Ulica: Primaciálne námestie
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: hodosiova@enteris.sk
 • Telefónne číslo: +421911545482
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Bratislavská organizácia cestovného ruchu)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/13074
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024/BTB/03
 • Názov: Skladové a kuriérske služby
 • Opis: Predmetom zákazky je: A) Prenájom skladových priestorov pre propagačný materiál B) Manipulačné práce v sklade C) Kuriérske služby – rozvoz propagačných materiálov D) Prenájom skladových priestorov pre ostatný materiál Podrobné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 67 587.35
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Skladovanie v skladoch
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 64120000, 63100000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Bratislava, sídlo a pobočky verejného obstarávateľa
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti nasledovnými dokladmi: - k písm. e): dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, - k písm. f): čestným vyhlásením, že uchádzač nemá udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným rozhodnutím.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Skladové a kuriérske služby
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024/BTB/03
 • Názov : Skladové a kuriérske služby
 • Opis: Predmetom zákazky je: A) Prenájom skladových priestorov pre propagačný materiál B) Manipulačné práce v sklade C) Kuriérske služby – rozvoz propagačných materiálov D) Prenájom skladových priestorov pre ostatný materiál Podrobné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 67 587.35
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Skladovanie v skladoch
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 64120000, 63100000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Bratislava, sídlo a pobočky verejného obstarávateľa
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač splnenie podmienky účasti preukáže zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Uchádzač preukáže, že za uvedené obdobie zrealizoval min. 2 zákazky v súhrnnej hodnote min. 15 tis. EUR bez DPH, ktorých predmetom bolo poskytnutie kuriérskych služieb „na kľúč“ podľa meniacich sa požiadaviek zákazníka.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za dodanie predmetu zákazky (EUR vrátane DPH)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Bratislavská organizácia cestovného ruchu)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Bratislavská organizácia cestovného ruchu)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 21.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 21.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otvárenie ponúk je neverejné.
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.isepvo.sk
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500381
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)