Kotolňa a vykurovanie ZŠ Hradná

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kotolňa a vykurovanie ZŠ Hradná
Kód zákazky: R2024/0025
Kód oznámenia: 8294 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09300000-2
Ostatné CPV: 42515000-9
39715000-7
Predpokladaná hodnota: 169 269,84 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hradná
03301 Liptovský Hrádok
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Hradná Liptovský Hrádok 03301 Slovensko
Zdroj:

Popis

Zákazka pozostáva z dodania nového, zatiaľ nepoužitého tovaru a stavebných prác podľa špecifikácie výkaz výmer pre potreby vykurovania a ohrevu teplej vody budov ZŠ Hradná 342 v Liptovskom Hrádku. V zákazke sa neumožňuje ponúkať ekvivalenty tovarov. Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava na miesto plnenia, zaškolenie obsluhy v počte min. 2 osôb s odovzdaním sprievodnej dokumentácie v slovenskom jazyku pozostávajúcej z návodov na obsluhu a údržbu, montáž technológie, súvisiace stavebné práce a dodanie revíznej správy. Výkaz výmer je súčasťou súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1282053
1. Základné údaje
 • Organizácia: Základná škola s materskou školou, Hradná 342, Liptovský Hrádok (ID: 48727)
 • Zákazka: Kotolňa a vykurovanie ZŠ Hradná (ID: 495248)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Základná škola s materskou školou, Hradná 342, Liptovský Hrádok
 • IČO: 37910477
 • DIČ: 2021873062
 • Adresa
 • Ulica: Hradná
 • Číslo: 342
 • Mesto: Liptovský Hrádok
 • PSČ: 03301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Marián Žiška
 • E-mail: zshrlh@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421911386106
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Základná škola s materskou školou, Hradná 342, Liptovský Hrádok)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12606
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: R2024/0025
 • Názov: Kotolňa a vykurovanie ZŠ Hradná
 • Opis: Zákazka pozostáva z dodania nového, zatiaľ nepoužitého tovaru a stavebných prác podľa špecifikácie výkaz výmer pre potreby vykurovania a ohrevu teplej vody budov ZŠ Hradná 342 v Liptovskom Hrádku. V zákazke sa neumožňuje ponúkať ekvivalenty tovarov. Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava na miesto plnenia, zaškolenie obsluhy v počte min. 2 osôb s odovzdaním sprievodnej dokumentácie v slovenskom jazyku pozostávajúcej z návodov na obsluhu a údržbu, montáž technológie, súvisiace stavebné práce a dodanie revíznej správy. Výkaz výmer je súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 169 269.84
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 42515000, 39715000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hradná 342
 • Mesto: Liptovský Hrádok
 • PSČ: 03301
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: - podľa § 32 ods. 1. písm. e) dodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - podľa § 32 ods. 1. písm. f) dodávateľ nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Kotolňa a vykurovanie ZŠ Hradná
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Kotolňa a vykurovanie ZŠ Hradná
 • Opis: Zákazka pozostáva z dodania nového, zatiaľ nepoužitého tovaru a stavebných prác podľa špecifikácie výkaz výmer pre potreby vykurovania a ohrevu teplej vody budov ZŠ Hradná 342 v Liptovskom Hrádku. V zákazke sa neumožňuje ponúkať ekvivalenty tovarov. Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava na miesto plnenia, zaškolenie obsluhy v počte min. 2 osôb s odovzdaním sprievodnej dokumentácie v slovenskom jazyku pozostávajúcej z návodov na obsluhu a údržbu, montáž technológie, súvisiace stavebné práce a dodanie revíznej správy.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená ponúknutá cena a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: ZŠ s MŠ, Hradná 342, 03301 Liptovský Hrádok, v riaditeľni, č. dverí 5 a je neverejné.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/12606?cHash=150adbcaef5c4a417e534cd833fff83b
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/495248
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)