HMS-1-24_ Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: HMS-1-24_ Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti
Kód zákazky: HMS-1/2024
Kód oznámenia: 8274 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45215221-2
Predpokladaná hodnota: 1 470 758,76 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Hospic Milosrdných sestier
Adresa: Súvoz
91101 Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Súvoz Trenčín 91101 Slovensko
Zdroj:

Popis

Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia, objekt Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne. Rekonštrukčné práce budú prebiehať za prevádzky zariadenia. Zákazka realizovaná v e-platforme IS EVO V rámci prípravy neboli použité trhové konzultácie podľa §25

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281926
1. Základné údaje
 • Organizácia: Hospic Milosrdných sestier (ID: 264751)
 • Zákazka: HMS-1-24_ Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti (ID: 500222)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 80b897f7-906e-4b93-a7a2-703283fbad19
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Hospic Milosrdných sestier
 • IČO: 50333356
 • DIČ: 2120314449
 • Adresa
 • Ulica: Súvoz
 • Číslo: 14
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : externý obstarávateľ
 • E-mail: jaromir.smitka@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0907871152
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Hospic Milosrdných sestier)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Rekreácia, kultúra a náboženstvo
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/216169
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: HMS-1/2024
 • Názov: HMS-1-24_ Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti
 • Opis: Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia, objekt Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne. Rekonštrukčné práce budú prebiehať za prevádzky zariadenia. Zákazka realizovaná v e-platforme IS EVO V rámci prípravy neboli použité trhové konzultácie podľa §25
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 470 758.76
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na domovoch dennej starostlivosti
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45262600, 45310000, 50850000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Súvoz 739
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Predloženie neúplnej ponuky, nepodpísanie ponuky KEP, nesplnenie podmienok účasti 1. Podmienky účasti uchádzačov v podlimitnej zákazke, týkajúce sa osobného postavenia Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a preukáže ich predložením nižšie uvedených dokladov v elektronickej forme.. Žiadny dokument nie je možné predložiť do ponuky v listinnej forme. 1.1. Uchádzač predloží: 1.1.1. čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (súčasť súťažných podkladov- formulár 17-3) 1.2. Uchádzač nepredkladá ak je doklad prístupný na portáloch verejnej správy SR 1.2.1. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, (výpis zo živnostenského alebo obchodného registra), 1.3. Doklady podľa bodov 1.1.1. a 1.2.1. môže uchádzač nahradiť dokumentom čestné vyhlásenie o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov, - formulár 17-6-1 ak je v ňom registrovaný, ktorý vedie úrad (§ 152 ods. 1 zákona 343/2015 Z.z.). 1.4. uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predloží dokument podľa bodu 1.2.1. ak nie je verejne dostupný v krajine uchádzača, a nahradí požadované doklady čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine svojho sídla v prípade, ak sa v krajine sídla uchádzača rovnocenný doklad podľa bodu 1.2.1. nevydáva a o doklad podľa bodu 2.3. nepožiadal na území SR. 1.5. V prípade, že má uchádzač sídlo v inom v členskom štáte EU ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. 1.6. Ak uchádzač predloží doklady podľa bodov 1.1. až 1.5. ktoré sú neúplné alebo nie je zrejmá ich pravdivosť, bude uchádzač vyzvaný na ich vysvetlenie, poprípade doplnenie údajov. Ak uchádzač vysvetlenie nepredloží, alebo nedoplní požadované doplňujúce dokumenty, bude z podlimitnej zákazky vylúčený. 1.7. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodov 1.1. až 1.5. alebo budú neplatné podľa súťažných podkladov, bude z podlimitnej zákazky vylúčený.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: HMS-1-24_ Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: HMS-1/2024
 • Názov : HMS-1-24_ Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti
 • Opis: Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia, objekt Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne. Rekonštrukčné práce budú prebiehať za prevádzky zariadenia. Zákazka realizovaná v e-platforme IS EVO V rámci prípravy neboli použité trhové konzultácie podľa §25
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 470 758.76
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na domovoch dennej starostlivosti
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45262600, 45310000, 50850000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Súvoz 739
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 365
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Realizuje sa e-platforme IS EVO, jednoetapová s pohyblivým koncom etapy, maximálna lehota na vloženie ponuky 30 minút, lehota na vkladanie sa predlžuje o ďalšie 3 min. od prijatia nasledujúcej najnižšej ponuky.
 • Elektronická aukcia (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500222
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 31.1. Verejný obstarávateľ umožní trvalý prístup k súťažným podkladom v systéme IS EVO, ktorý je súčasťou profilu dňom zverejnenia výzvy vo vestníku UVO. 31.2. Zákazku si záujemca sprístupní po prihlásení do privátnej zóny. Komunikácia v zákazke prebieha povinne elektronicky. 31.3. Portál na predkladanie ponúk je prístupný pre záujemcov do lehoty na predkladanie ponúk. Pre záujemcov sa odporúča, aby sa zoznámili so súťažnými podkladmi v takom časovom horizonte, ktorý im zabezpečí dostatočný časový priestor na vypracovanie ponúk, a aby si tým, v prípade potreby využitia inštitútu vysvetľovania, vytvorili aj dostatočný časový priestor na jeho použitie. 31.4. V prípade uplatnenia revíznych postupov v procese verejného obstarávania a počas priebehu administratívnej kontroly riadiaceho orgánu, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo prijať zmluvu v predĺženej lehote viazanosti, o ktorej budú uchádzači informovaní. 31.5. Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa verejne nesprístupnia bez súhlasu uchádzačov. Kompletné ponuky sú privátne prístupné len pre kontrolný orgán. 31.6. Z dôvodu, že predmet plnenia zmluvy je financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť' výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú: a) Vykonávateľ, b) Sprostredkovateľ, c) NIKA, d) Úrad vládneho auditu, e) Ministerstvo financií SR, f) Najvyšší kontrolný úrad SR, g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, h) Protimonopolný úrad SR, i) Európska komisia, j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), l) Európsky dvor audítorov (EDA), m) Európska prokuratúra (EPPO), n) Úrad pre verejné obstarávanie
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 2. Podmienky účasti uchádzačov, týkajúce sa technickej spôsobilosti Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na realizáciu stavebných prác alebo služieb. 2.1. §34 ods. 1, písm. b) zoznamom stavebných prác – formulár 17-6-2 uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 2.1.1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie (napr. uhradená faktúra) 2.1.2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ -formulár 17-6-3; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 2.1.3. Minimálna požadovaná úroveň 2.1.3.1. Zoznam stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru v kumulatívnom objeme 1 000 000,- € bez DPH, z toho minimálne jedna zákazka musí byť realizovaná za prevádzky. (za stavby obdobného charakteru budú považované rekonštrukcie stavieb určené podľa klasifikácie stavieb ozn. 126 - Budovy na kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo). 2.1.3.2. Zoznam stavebných prác uchádzač vydokladuje referenciami, alebo potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác objednávateľom pri splnení podmienok podľa bodu 2.1.3.1. Zverejnené referencie postačuje doložiť linkom ich umiestnenia. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné, doklady vydané príslušným orgánom členského štátu. 2.2. §34 ods. 1, písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy 2.2.1. oprávnenie stavbyvedúci – kópia vydaného osvedčenia, alebo výpis z SKSI na odborne spôsobilú osobu, v rozsahu pozemné stavby, prehľad zrealizovaných stavieb s minimálne jednou zákazkou realizovanou za prevádzky s uvedením kontaktov na investora u ktorého bola zákazka realizovaná. 2.2.2. osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre elektrické zariadenia - vhodné pre realizáciu prác, minimálne oprávnenie podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §22 v rozsahu Elektrické zariadenia (E2) do 1000 V, trieda objektu A – bez nebezpečenstva výbuchu. 2.2.3. expert - osoba so vzdelaním v odbore stolár uchádzač predloží informácie minimálne o jednom odborne zdatnom pracovníkovi, v rozsahu profesijný životopis, kópia dokladu o úspešnom ukončení vzdelania. Minimálna odborná prax 5 rokov od ukončenia štúdia. 2.2.4. požadované údaje o vzdelaní v bodoch 2.2.1. až 2.2.3. môžu byť nahradené ekvivalentným dokumentom vydávaným príslušným orgánom členského štátu. 2.2.5. U vlastných zamestnancov je potrebné predložiť niektorý z dôkazov, výpis z evidencie zamestnancov alebo kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce. 2.3. §34 ods. 1, písm. i) 2.3.1. ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky 2.3.2. Podmienka – uchádzač predloží prehľad za roky 2021 až 2023, akceptovaný bude minimálny počet 20 zamestnancov. 3. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. 4. §114 Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením – formulár 17-6-4 alebo formulárom JED, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Neodporúča sa predloženie čestného vyhlásenia alebo formulára JED v kombinácii s dôkazmi o splnení niektorých podmienok účasti, ktoré sú uvedené v predkladanom vyhlásení alebo JED z dôvodov duplicity.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: celková cena stavebných prác vrátane nábytku na zákazku podľa prílohy C1
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 75
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v € s DPH
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota realizácie v kalendárnych dňoch, maximálna lehota 365 kalendárnych dní, minimálna akceptovaná lehota 245 kalendárnych dní
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 5
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota realizácie v kalendárnych dňoch
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Náklady
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Neaukčné kritérium - cena vybraných prác a služieb, ponuková cena zostáva nemenná a po aukcii sa pripočítava k cene diela.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (jednotková)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena vybraných prác a služieb
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Neaukčné kritérium - kvalitatívne parametre svietidiel
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (jednotková)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: kvalitatívne parametre svietidiel
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Vlastná realizácia plnenia zmluvy musí prebiehať podľa pokynov v obchodných podmienkach
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Elektronický podpis
 • Vyžaduje sa zdokonalený alebo kvalifikovaný elektronický podpis alebo elektronická pečať [v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014].: áno
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Hospic Milosrdných sestier)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Hospic Milosrdných sestier)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: CES, SLK
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Opis otvárania ponúk: Sprístupnenie ponúk je v súlade s §112 ods. 11) v nadväznosti na § 54 neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500222
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500222
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: e-platforma IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Hospic Milosrdných sestier)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Hospic Milosrdných sestier)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)