ZASTAVOVACÍ PLÁN: U BOŠKOV - PAVĽUŠKOV

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ZASTAVOVACÍ PLÁN: U BOŠKOV - PAVĽUŠKOV
Kód zákazky: 2024_02
Kód oznámenia: 8307 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233120-6
Predpokladaná hodnota: 554 553,09 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Čierne
Adresa: Čierne 189
02313 Čierne
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Čierne 189 Čierne 02313 Slovensko k.ú. Čierne KNC 4759/2, 3843/1, 3856/3, 3843/2, 3844/4, 3844/5, 3856/2, 3795/8, 4751, 3738/1, 3738/2, 3737/2, 3741/3, 3741/4, 3754/2, 3754/3, 3748, 3754/1, 3789/2, 3779/1, 3795/8, 7112/3, 3753, 3754/7, 3785, 3789/1, 3792, 3790/5, 3779/4, 4748.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s prípravou dotknutého územia na predpokladanú budúcu výstavbu rodinných domov. V súčasnom stave je časť pozemku využívaná ako trávnatý porast. Zrealizuje sa konštrukcia vozovky s krytom z asfaltového betónu. Pri osadzovaní obrubníkov je potrebné rešpektovať vjazdy k jednotlivým rodinným domom. Predmetom zákazky je aj rozšírenie verejného vodovodu do budúcej IBV v ktorej sa predpokladá výstavba 13 rodinných domov. Navrhované rozšírenie vodovodu sa uloží do navrhovanej komunikácie a existujúcej komunikácie. Predmetom zákazky je aj rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie, ktorá sa napojí na existujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu v mieste existujúcej šachty na existujúcej ulici a vybudovanie dažďovej kanalizácie, ktorá bude odvádzať dažďovú vodu zo striech objektov a z navrhovanej komunikácie do potoka Čerňanka. Navrhnutá dažďová kanalizácia bude realizované ako gravitačná. Ďalšie podrobnosti sú v súťažných podkladoch.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Čierne

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281877
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Čierne (ID: 36715)
 • Zákazka: ZASTAVOVACÍ PLÁN: U BOŠKOV - PAVĽUŠKOV (ID: 500248)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 7e28ef24-14d6-4a72-abec-433587cb58c9
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Čierne
 • IČO: 00313980
 • DIČ: 2020552985
 • Adresa
 • Ulica: Čierne 189
 • Mesto: Čierne
 • PSČ: 02313
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Obec Čierne, 023 13 Čierne 189
 • E-mail: peter.stano@obeccierne.sk
 • Telefónne číslo: +421940636836
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Čierne)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4840
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024_02
 • Názov: ZASTAVOVACÍ PLÁN: U BOŠKOV - PAVĽUŠKOV
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s prípravou dotknutého územia na predpokladanú budúcu výstavbu rodinných domov. V súčasnom stave je časť pozemku využívaná ako trávnatý porast. Zrealizuje sa konštrukcia vozovky s krytom z asfaltového betónu. Pri osadzovaní obrubníkov je potrebné rešpektovať vjazdy k jednotlivým rodinným domom. Predmetom zákazky je aj rozšírenie verejného vodovodu do budúcej IBV v ktorej sa predpokladá výstavba 13 rodinných domov. Navrhované rozšírenie vodovodu sa uloží do navrhovanej komunikácie a existujúcej komunikácie. Predmetom zákazky je aj rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie, ktorá sa napojí na existujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu v mieste existujúcej šachty na existujúcej ulici a vybudovanie dažďovej kanalizácie, ktorá bude odvádzať dažďovú vodu zo striech objektov a z navrhovanej komunikácie do potoka Čerňanka. Navrhnutá dažďová kanalizácia bude realizované ako gravitačná. Ďalšie podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 554 553.09
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na výstavbe ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45200000, 45232440, 45232130
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Čierne
 • PSČ: 02313
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: k.ú. Čierne KNC 4759/2, 3843/1, 3856/3, 3843/2, 3844/4, 3844/5, 3856/2, 3795/8, 4751, 3738/1, 3738/2, 3737/2, 3741/3, 3741/4, 3754/2, 3754/3, 3748, 3754/1, 3789/2, 3779/1, 3795/8, 7112/3, 3753, 3754/7, 3785, 3789/1, 3792, 3790/5, 3779/4, 4748.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Osobné postavenie podľa § 112 ods. 5 písm. a) a podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: 1.1 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce - uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti dokladom o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. (V zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), od 1. septembra 2018, ak je uchádzačom hospodársky subjekt - právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, nie je povinný predkladať výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce ak je zapísaný v Registri právnických osôb.) 1.2 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením 2. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad uvedený v ods. 1.1 alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. 4. Hospodársky subjekt (uchádzač) zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov/podnikateľov s uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu. 5. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 (ďalej len „JED“) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta dodania. Lokalita je verejne prístupná a záujemcovia si môžu vykonať prehliadku miesta samostatne. 2. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky 10 000 EUR. Podrobnosti o zábezpeke ponuky sú v bode 7 súťažných podkladov. 3. Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument (JED) alebo čestné vyhlásenie. 4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 5. Cena za Dielo sa bude uhrádzať nasledovne: čiastková faktúra po 80 % vykonania hodnoty diela. Konečná faktúra môže byť vystavená až po odovzdaní diela a odstránení kolaudačných závad (ak je relevantné). 6. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: ZASTAVOVACÍ PLÁN: U BOŠKOV - PAVĽOŠKOV
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024_02
 • Názov : ZASTAVOVACÍ PLÁN: U BOŠKOV - PAVĽOŠKOV
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s prípravou dotknutého územia na predpokladanú budúcu výstavbu rodinných domov. V súčasnom stave je časť pozemku využívaná ako trávnatý porast. Zrealizuje sa konštrukcia vozovky s krytom z asfaltového betónu. Pri osadzovaní obrubníkov je potrebné rešpektovať vjazdy k jednotlivým rodinným domom. Predmetom zákazky je aj rozšírenie verejného vodovodu do budúcej IBV v ktorej sa predpokladá výstavba 13 rodinných domov. Navrhované rozšírenie vodovodu sa uloží do navrhovanej komunikácie a existujúcej komunikácie. Predmetom zákazky je aj rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie, ktorá sa napojí na existujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu v mieste existujúcej šachty na existujúcej ulici a vybudovanie dažďovej kanalizácie, ktorá bude odvádzať dažďovú vodu zo striech objektov a z navrhovanej komunikácie do potoka Čerňanka. Navrhnutá dažďová kanalizácia bude realizované ako gravitačná. Ďalšie podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 554 553.09
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na výstavbe ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45200000, 45232440, 45232130
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Čierne
 • Mesto: Čierne
 • PSČ: 023 13
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: k.ú. Čierne KNC 4759/2, 3843/1, 3856/3, 3843/2, 3844/4, 3844/5, 3856/2, 3795/8, 4751, 3738/1, 3738/2, 3737/2, 3741/3, 3741/4, 3754/2, 3754/3, 3748, 3754/1, 3789/2, 3779/1, 3795/8, 7112/3, 3753, 3754/7, 3785, 3789/1, 3792, 3790/5, 3779/4, 4748.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 130
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 112 ods. 5 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt ich uskutočnenia; zoznam musí byť doplnený potvrdením o ich uspokojivom vykonaní a zhodnotení podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V zozname stavebných prác/poskytnutých služieb/dodaných tovarov uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky: uchádzač uvedie min. 1 zákazku v celkovej hodnote minimálne 400.000 EUR bez DPH. Zo zoznamu musí byť zrejmé, že uchádzač realizoval práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 (ďalej len „JED“) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 112 ods. 5 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
 • Opis podmienky účasti: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, uchádzač preukáže: - osvedčením o odbornej spôsobilosti osoby určenej na plnenie zmluvy podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s odborným zameraním vyžadovaným pre predmet zákazky alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to nasledovne: uchádzač uvedie evidenčné číslo oprávnenia stavbyvedúceho; - vyhlásením odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky; - profesijným životopisom stavbyvedúceho, ktorého súčasťou bude zoznam stavebných prác, na ktorých pôsobil v pozícii stavbyvedúci. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že pokiaľ nie je stavbyvedúci v pracovnoprávnom vzťahu k uchádzačovi, jedná sa o kapacity inej osoby, na ktorú sa vzťahuje bod 2 nižšie. 2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 (ďalej len „JED“) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie celého predmetu zákazky najnižšiu cenu a splnil podmienky účasti ako aj požiadavky na predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Uchádzačom môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov/poskytovateľov/zhotoviteľov na dodanie/poskytnutie/zhotovenie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy právnu formu v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia zmluvy sú podrobne popísané v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Čierne)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Čierne)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 5
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: Nakoľko sa ponuky budú vyhodnocovať reverzným postupom a nepoužije sa elektronická aukcia a ponuky sa predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk ich sprístupnením prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie v rozsahu podľa § 52 ods. 2 ZVO. Komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky 10 000 EUR. Podrobnosti o zábezpeke ponuky sú v bode 7 súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500248
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500248
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Čierne)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Čierne)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)