Posanačný monitoring podzemných vôd v lokalite Piešťany – kasárne (SK/EZ/PN/677)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Posanačný monitoring podzemných vôd v lokalite Piešťany – kasárne (SK/EZ/PN/677)
Kód zákazky: 202401
Kód oznámenia: 8188 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90730000-3
Predpokladaná hodnota: 66 666,70 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Vojenský historický ústav
Adresa: Krajná
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Krajná Bratislava - mestská časť Ružinov 82104 Slovensko v lokalite Piešťany – kasárne (SK/EZ/PN/677)
Zdroj:

Popis

Posanačný monitoring podzemných vôd v lokalite Piešťany – kasárne (SK/EZ/PN/677)

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281771
1. Základné údaje
 • Organizácia: Vojenský historický ústav (ID: 54448)
 • Zákazka: Posanačný monitoring podzemných vôd v lokalite Piešťany – kasárne (SK/EZ/PN/677) (ID: 499859)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Vojenský historický ústav
 • IČO: 00802751
 • DIČ: 2020879575
 • Adresa
 • Ulica: Krajná
 • Číslo: 27
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82104
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jozef.kusala@vhu.sk
 • Telefónne číslo: 0901791188
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: creatio eu, s.r.o.
 • IČO: 50242032
 • DIČ: 2120251089
 • Adresa
 • Ulica: Uránová
 • Číslo: 3265/5
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 821 02
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@creatioeu.sk
 • Telefónne číslo: +421949096444
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Vojenský historický ústav)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1902
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0003 (creatio eu, s.r.o.)
 • Typ poskytovateľa služieb: Poskytovateľ obstarávacích služieb
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 202401
 • Názov: Posanačný monitoring podzemných vôd v lokalite Piešťany – kasárne (SK/EZ/PN/677)
 • Opis: Posanačný monitoring podzemných vôd v lokalite Piešťany – kasárne (SK/EZ/PN/677)
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 66 666.70
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: v lokalite Piešťany – kasárne (SK/EZ/PN/677)
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže, že spĺňa podmienky účasti osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. e) - f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač podmienky účasti preukáže predložením Vyhlásenia uchádzača, ktoré je prílohou č. 5 týchto Súťažných podkladov. Podpísaním a predložením prílohy č. 5 týchto Súťažných podkladov uchádzač preukazuje splnenie podmienok: • podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. J. Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky; • podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. J. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; • neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Posanačný monitoring podzemných vôd v lokalite Piešťany – kasárne (SK/EZ/PN/677)
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Posanačný monitoring podzemných vôd v lokalite Piešťany – kasárne (SK/EZ/PN/677)
 • Opis: Posanačný monitoring podzemných vôd v lokalite Piešťany – kasárne (SK/EZ/PN/677)
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 66 666.70
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: v lokalite Piešťany – kasárne (SK/EZ/PN/677)
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže, že spĺňa podmienky účasti osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. e) - f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač podmienky účasti preukáže predložením Vyhlásenia uchádzača, ktoré je prílohou č. 5 týchto Súťažných podkladov. Podpísaním a predložením prílohy č. 5 týchto Súťažných podkladov uchádzač preukazuje splnenie podmienok: • podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. J. Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky; • podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. J. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; • neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, t.j. cit. „zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona“ Minimálna požadovaná úroveň štandardov 1.1. Uchádzač preukáže plnenie požiadaviek podľa § 34 ods.1 písm. a) ZVO predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia (s obsahom podľa § 12 ods. 2 ZVO), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. 1.2. Uchádzač predloží Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že poskytol služby v predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky a to v kumulatívnom hodnote rovnakej alebo vyššej ako 50 000 EUR bez DPH. Pod rovnakým alebo podobným charakterom sa pre účely tohto verejného obstarávania rozumejú služby posanačného monitoringu podzemných vôd.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky sa budú hodnotiť na základe najnižšej ceny za dodanie predmetu zákazky (v EUR s DPH).
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 21.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 21.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v termíne uvedenom vo Výzve na predkladanie ponúk v súlade s § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní – štvrtá veta, t.j. ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa bodu 17.3 nižšie. Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, môžu v rámci IS EPVO využiť funkcionalitu „on-line sprístupnenie ponúk“. Príručku k danej funkcionalite nájdete na webovom sídle úradu: https://www.isepvo.sk/dokumentacia/
 • Miesto otvárania ponúk: IS EPVO - https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/499859
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/499859
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499859
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)