Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - Oprava mosta ev.č.R1-018 Váhovce, ľavý most

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - Oprava mosta ev.č.R1-018 Váhovce, ľavý most
Kód zákazky: 74/10303/2023
Kód oznámenia: 8232 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 69 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta
84104 Bratislava
NUTS: SI -
Miesto dodania: Dúbravská cesta Bratislava 84104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre opravu mosta a výkon autorského dozoru počas realizácie prác. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky. MIESTO REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY - Most ev.č.R1-018 cez Váh, Váhovce, rýchlostná cesta R1 v km 19,039. 1 (ďalej len „most“ alebo aj „mostný objekt“). - Most je v správe Strediska správy a údržby rýchlostných ciest 1 Galanta, Matúškovská cesta 886, 924 01 Galanta (ďalej len „SSÚR 1 Galanta“).

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1262851
1. Základné údaje
 • Organizácia: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ID: 92052)
 • Zákazka: Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - Oprava mosta ev.č.R1-018 Váhovce, ľavý most (ID: 492878)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • IČO: 35919001
 • DIČ: 2021937775
 • Adresa
 • Ulica: Dúbravská cesta
 • Číslo: 14
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 84104
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: lucia.konecna@ndsas.sk
 • Telefónne číslo: 0258311151
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 74/10303/2023
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - Oprava mosta ev.č.R1-018 Váhovce, ľavý most
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre opravu mosta a výkon autorského dozoru počas realizácie prác. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky. MIESTO REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY - Most ev.č.R1-018 cez Váh, Váhovce, rýchlostná cesta R1 v km 19,039. 1 (ďalej len „most“ alebo aj „mostný objekt“). - Most je v správe Strediska správy a údržby rýchlostných ciest 1 Galanta, Matúškovská cesta 886, 924 01 Galanta (ďalej len „SSÚR 1 Galanta“).
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 69 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Projektová dokumentácia bude odovzdaná v priestoroch administratívnej budovy verejného obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Polianky 19, 841 01 Bratislava.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: OSOBNÉ POSTAVENIE - Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") – uchádzač je oprávnený dodať tovar, poskytovať služby, alebo uskutočňovať stavebnú prácu, ktorá je predmetom zákazky. - Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) Zákona – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. - V prípade, ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 Zákona, nie je povinný preukazovať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona a splnenie týchto podmienok si verejný obstarávateľ overí sám vykonaním náhľadu do tohto zoznamu. - V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 Zákona alebo platnosť jeho zápisu v tomto zozname uplynula, preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona doložením originálu výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra a doložením originálu Čestného vyhlásenia, v ktorom prehlasuje, že spĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) Zákona.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - Oprava mosta ev.č.R1-018 Váhovce, ľavý most
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 74/10303/2023
 • Názov : Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru - Oprava mosta ev.č.R1-018 Váhovce, ľavý most
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre opravu mosta a výkon autorského dozoru počas realizácie prác. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky. MIESTO REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY - Most ev.č.R1-018 cez Váh, Váhovce, rýchlostná cesta R1 v km 19,039. 1 (ďalej len „most“ alebo aj „mostný objekt“). - Most je v správe Strediska správy a údržby rýchlostných ciest 1 Galanta, Matúškovská cesta 886, 924 01 Galanta (ďalej len „SSÚR 1 Galanta“).
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 1) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona - uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky, t. j. vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DP v podrobnosti DRS“) pre opravy alebo rekonštrukcie mostov na diaľniciach, rýchlostných cestách a ostatných cestách v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „rozhodné obdobie“) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. V zozname poskytnutých služieb uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov poskytnutia služieb, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa). V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa poskytnutá služba realizovala. V prípade, ak ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti došlo v r. 2022, uchádzači použijú na prepočítanie inej meny na Eur kurz ECB, platný v deň odoslania Výzvy na predloženie ponuky na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží: Zoznam poskytnutých služieb, ktorých predmetom bolo poskytnutie služby (oprava alebo rekonštrukcia mostov) za rozhodné obdobie v celkovej minimálnej hodnote spolu 62.100,00 EUR bez DPH. V prípade poskytnutých služieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1) len výška nákladov poskytnutej služby spadajúcej do rozhodného obdobia. 2) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona - údaje o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôb, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent a to doložením dokladov uvedených v minimálnej požadovanej úrovni štandardov (osvedčenia o odbornej spôsobilosti uvedené v časti „Minimálna požadovaná úroveň štandardov“). Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúcich požadovanú skutočnosť. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží: Zoznam kľúčových pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby. Uvedie minimálne jedného požadovaného kľúčového pracovníka spĺňajúceho súčasne obe nasledovné podmienky, prípadne minimálne dvoch kľúčových pracovníkov, ktorí spolu spĺňajú obe podmienky jednotlivo: - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizácia stupňa I2 – Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (modrá pečiatka), podkategória Mosty a tunely, podľa § 5 ods. 1b) bod 2 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov; alebo ekvivalent. - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizácia stupňa I3 – Inžinier pre statiku stavieb (zelená pečiatka), podkategória Statika a dynamika, podľa § 5 ods. 1b) bod 3 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov; alebo ekvivalent. - Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 Zákona, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 Zákona. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. - Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: - Ponuky jednotlivých uchádzačov budú vyhodnocované v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) Zákona, teda na základe najnižšej ceny. - Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná cena za celý predmet zákazky. - Cena za celý predmet zákazky je vypočítaná a vyjadrená podľa Prílohy č. 2 - Špecifikácia ceny prác. - Úspešným uchádzačom z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke navrhne najnižšiu celkovú cenu bez DPH za celý predmet zákazky vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. - Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky s primeraným použitím ustanovenia podľa § 53 Zákona a splnenia podmienok účasti s primeraným použitím ustanovenia § 40 Zákona po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk (tzv. „reverz“), a to iba u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. V prípade, že bola predložená viac ako 1 (jedna) ponuka a dôjde k vylúčeniu uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ následne vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Miesto otvárania ponúk: Adresa verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/492878
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)