Chemikálie na úpravu bazénovej vody

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chemikálie na úpravu bazénovej vody
Kód zákazky: 500318
Kód oznámenia: 8229 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24962000-5
Predpokladaná hodnota: 44 645,32 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Junácka
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Junácka Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Chemikálie na úpravu bazénovej vody pre letné kúpaliská, sauny a plavárne, slúžiace na zabezpečenie prevádzkových potrieb a dodržanie hygienických predpisov na jednotlivých strediskách STARZu.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281866
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ID: 58862)
 • Zákazka: Chemikálie na úpravu bazénovej vody (ID: 500318)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • IČO: 00179663
 • DIČ: 2020801695
 • Adresa
 • Ulica: Junácka
 • Číslo: 4
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: monika.kosutova@bcs.bratislava.sk
 • Telefónne číslo: 0904536027
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/721
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 500318
 • Názov: Chemikálie na úpravu bazénovej vody
 • Opis: Chemikálie na úpravu bazénovej vody pre letné kúpaliská, sauny a plavárne, slúžiace na zabezpečenie prevádzkových potrieb a dodržanie hygienických predpisov na jednotlivých strediskách STARZu.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 44 645.32
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Chemikálie na úpravu vody
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Junácka 4
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 83104
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Jednotlivé strediská Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, adresy ktorých budú konkrétne špecifikované v objednávkach.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. (§ 32 ods. 1 písm. e). Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f). Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač vo svojej ponuke predbežne nahradiť čestným vyhlásením. Čestné vyhlásenie je súčasťou Návrhu na plnenie kritérií.(Príloha č.2) Uchádzač môže splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 preukázať podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov. V prípade ak uchádzač nie je zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov: Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) uchádzač nie je povinný predkladať. Verejný obstarávateľ si tieto informácie overí z verejne dostupných zdrojov. Dokladom na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) je ČV, ktoré je súčasťou návrhu na plnenie kritérií.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Chemikálie na úpravu bazénovej vody
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 500318
 • Názov : Chemikálie na úpravu bazénovej vody
 • Opis: Chemikálie na úpravu bazénovej vody pre letné kúpaliská, sauny a plavárne, slúžiace na zabezpečenie prevádzkových potrieb a dodržanie hygienických predpisov na jednotlivých strediskách STARZu.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Chemikálie na úpravu vody
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Vo vzťahu k podmienke podľa § 32 ods. 1 písm. e), f)
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. (§ 32 ods. 1 písm. e) Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Vo vzťahu k podmienke podľa § 34 ods. 1 písm. a)
 • Opis podmienky účasti: 1.Vo vzťahu k podmienke podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, t.j. uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru vo vzťahu k predmetu zákazky za posledné tri roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. Zoznam musí obsahovať zákazky na dodanie tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (Chemikálie na úpravu bazénovej vody) v súhrnnej hodnote minimálne 5 000 Eur bez DPH. Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať zákazku, ktorej predmetom bolo dodanie bazénovej chémie pre kúpaliská, plavárne alebo sauny. Uchádzač v zozname uvedie údaje, z ktorých bude možné vyhodnotiť splnenie tejto podmienky účasti min. v rozsahu: názov zákazky, stručný opis predmetu zákazky, hodnota dodania, dátum dodania, kontaktné údaje na odberateľa (e-mail a telefón). Uchádzač je oprávnený na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO. V takom prípade je uchádzač povinný preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať kapacity tejto osoby. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzatvorenou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Táto osoba musí zároveň preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO (v rovnakom rozsahu ako uchádzač), pričom oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ najskôr vyhodnotí ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (zostaví poradie uchádzačov podľa návrhu na plnenie kritérií od najnižšieho po najvyšší, pričom najnižšia ponuka bude 1. v poradí) a následne vyhodnotí požiadavky na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti u prvého v poradí – reverzný postup. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil ponuku s najnižším návrhom na plnenie kritéria - Najnižšia cena EUR s DPH, a ktorého tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:05
 • Miesto otvárania ponúk: Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500318
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)