Čistiace a hygienické prostriedky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace a hygienické prostriedky
Kód zákazky: VNAPPCAHP08032024
Kód oznámenia: 8209 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39830000-9
Predpokladaná hodnota: 1,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Stupava
Adresa: Hlavná
90031 Stupava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Hlavná Stupava 90031 Slovensko
Zdroj:

Popis

Výber dodávateľa čistiacich a hygienických prostriedkov uvedených v prílohe č.1 výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej v "Dokumenty zákazky" ( súbor s názvom PRILOHA P1 – SPECIFIKACIA (CaHP).xlsx ).

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Stupava

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281712
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Stupava (ID: 49262)
 • Zákazka: Čistiace a hygienické prostriedky (ID: 500209)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Stupava
 • IČO: 00305081
 • DIČ: 2020643724
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 24
 • Mesto: Stupava
 • PSČ: 90031
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: mariasulekova@agenturavo.sk
 • Telefónne číslo: +421917476291
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Stupava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4152
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VNAPPCAHP08032024
 • Názov: Čistiace a hygienické prostriedky
 • Opis: Výber dodávateľa čistiacich a hygienických prostriedkov uvedených v prílohe č.1 výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej v "Dokumenty zákazky" ( súbor s názvom PRILOHA P1 – SPECIFIKACIA (CaHP).xlsx ).
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 12 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Čistiace výrobky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 60000000, 39800000, 33770000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hlavná 1/24
 • Mesto: Stupava
 • PSČ: 90031
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Čistiace a hygienické prostriedky
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VNAPPCAHP080320241
 • Názov : Čistiace a hygienické prostriedky
 • Opis: Výber dodávateľa čistiacich a hygienických prostriedkov uvedených v prílohe č.1 výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej v "Dokumenty zákazky" ( súbor s názvom PRILOHA P1 – SPECIFIKACIA (CaHP).xlsx ).
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Čistiace výrobky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 60000000, 39800000, 33770000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hlavná 1/24
 • Mesto: Stupava
 • PSČ: 90031
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 12 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: V cˇasti „Rozsah obstara´vania“ cˇastˇ „Predpokladana´ hodnota (BT-27-Lot) – hodnota 001" verejny´ obstara´vatelˇ oznamuje, zˇe predpokladana´ hodnota za´kazky bude urcˇena´ touto vy´zvou na predkladanie ponu´k, pricˇom dorucˇene´ cenove´ ponuky sú za´va¨zne´ a verejny´ obstara´vatelˇ bude pokracˇovatˇ ich vyhodnoteni´m a vy´berom u´spesˇne´ho ucha´dzacˇa.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: PODMIENKY U´CˇASTI PODLˇA § 32 ODS. 1 PI´SM. E) a F) a DO^VODY NA VYLU´CˇENIE PODLˇA § 40 ODS. 6 PI´SM. F)
 • Opis podmienky účasti: Hospoda´rsky subjekt, ktory´ predlozˇi´ cenovu´ ponuku, musi´ bytˇ opra´vneny´ doda´vatˇ tovar (podmienka u´cˇasti podlˇa § 32 ods. 1 pi´sm. e) ZVO), ucha´dzacˇ nema´ matˇ ulozˇeny´ za´kaz u´cˇasti vo verejnom obstara´vani´ a verejny´ obstara´vatelˇ vylu´cˇi z verejne´ho obstara´vania ucha´dzacˇa, ak konflikt za´ujmov podlˇa § 23 nemozˇno odstra´nitˇ iny´mi u´cˇinny´mi opatreniami.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v eur s DPH. Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa a ponúkne najnižšiu cenu (s DPH/celkovú cenu) uvedenú v Návrhu na plnenie kritéria, bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejne´ho obstara´vania sa mo^zˇe podlˇa § 37 za´kona zu´cˇastnitˇ skupina doda´vatelˇov. Verejny´ obstara´vatelˇ nevyzˇaduje od skupiny doda´vatelˇov, aby vytvorila pra´vnu formu na u´cˇely u´cˇasti vo verejnom obstara´vani´. Verejny´ obstara´vatelˇ vsˇak bude vyzˇadovatˇ vytvorenie urcˇitej pra´vnej formy, ak ponuka skupiny doda´vatelˇov bude prijata´ a vytvorenie urcˇitej pra´vnej formy je potrebne´ z do^vodu riadneho plnenia zmluvy. Skupina doda´vatelˇov preukazuje splnenie podmienok u´cˇasti vo verejnom obstara´vani´ ty´kaju´cich sa osobne´ho postavenia za kazˇde´ho cˇlena skupiny. Opra´vnenie doda´vatˇ tovar, uskutocˇnˇovatˇ stavebne´ pra´ce alebo poskytovatˇ sluzˇbu preukazuje cˇlen skupiny len vo vztˇahu k tej cˇasti predmetu za´kazky, ktoru´ ma´ zabezpecˇitˇ.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia zmluvy sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej v "Dokumenty zákazky" ( súbor s názvom "VnaPP CaHP STUPAVA.pdf", súbor s názvom "PRILOHA P3 - Navrh ramcovej zmluvy.docx" )
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania ePVO.
 • Miesto otvárania ponúk: On-line otváranie cenových ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie- zakaziek/detail/500209
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500209
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS ePVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie- zakaziek/detail/500209
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Stupava)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Stupava)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)