Kúria Zuzana – interiérové prvky expozície

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kúria Zuzana – interiérové prvky expozície
Kód zákazky: CLT01011_02
Kód oznámenia: 8203 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39154000-6
Predpokladaná hodnota: 172 555,39 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Letná
05201 Spišská Nová Ves
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Letná Spišská Nová Ves 05201 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia (výroba, dodanie, inštalácia, uvedenie do prevádzky) interiérových prvkov novej expozície v priestoroch Kúrie Zuzana a poskytnutie súvisiacich služieb podľa projektovej dokumentácie a ostatných dokumentov, ktoré tvoria súčasť opisu predmetu zákazky a súhrnnej cenovej ponuky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281700
1. Základné údaje
 • Organizácia: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi (ID: 15312)
 • Zákazka: Kúria Zuzana – interiérové prvky expozície (ID: 500203)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
 • IČO: 31297927
 • DIČ: 2021432798
 • Adresa
 • Ulica: Letná
 • Číslo: 50
 • Mesto: Spišská Nová Ves
 • PSČ: 05201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: mikuscak@visions.cc
 • Telefónne číslo: 0918600969
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2552
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: CLT01011_02
 • Názov: Kúria Zuzana – interiérové prvky expozície
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia (výroba, dodanie, inštalácia, uvedenie do prevádzky) interiérových prvkov novej expozície v priestoroch Kúrie Zuzana a poskytnutie súvisiacich služieb podľa projektovej dokumentácie a ostatných dokumentov, ktoré tvoria súčasť opisu predmetu zákazky a súhrnnej cenovej ponuky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 172 555.39
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zariadenia pre výstavy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Kúria Zuzana v obci Markušovce
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa : a) § 32 ods. 1 písm. e) ZVO – t.j. uchádzač je oprávnený dodávať tovary alebo poskytovať služby, zodpovedajúce predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, v tomto prípade je: doklad o oprávnení dodávať tovary alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO) b) § 32 ods.1 písm. f) ZVO t.j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte .pdf (Príloha č. 4 Výzvy). Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa :
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Kúria Zuzana – interiérové prvky expozície
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Kúria Zuzana – interiérové prvky expozície
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia (výroba, dodanie, inštalácia, uvedenie do prevádzky) interiérových prvkov novej expozície v priestoroch Kúrie Zuzana a poskytnutie súvisiacich služieb podľa projektovej dokumentácie a ostatných dokumentov, ktoré tvoria súčasť opisu predmetu zákazky a súhrnnej cenovej ponuky.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 172 555.39
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zariadenia pre výstavy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Na základe požiadaviek na predmet zákazky je verejné obstarávanie klasifikované ako zelené verejné obstarávanie.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: c) § 34 ods.1 písm. a) ZVO t.j. zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, Zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky, musí preukazovať: a) minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom bola realizácia interiérových prvkov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote 150 000 eur bez DPH Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady preukazujúce podmienky účasti čestným vyhlásením v ktorom uvedie, že spĺňa požiadavky stanovené verejným obstarávateľom a na žiadosť verejného obstarávateľa doručí tieto doklady v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:01
 • Opis otvárania ponúk: Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije v tomto verejnom obstarávaní elektronické predkladanie ponúk, otváranie ponúk je neverejné. Všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku budú informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/private/home/index
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500203
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)