Oprava miestnosti – budova C

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava miestnosti – budova C
Kód zákazky: 66/RRNaVO/2024
Kód oznámenia: 8186 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45454000-4
Predpokladaná hodnota: 16 579,66 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Študentská
91150 Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Študentská Trenčín 91150 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je Oprava miestnosti – budova C v zmysle výkazu – výmer – Príloha č. 2.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281650
1. Základné údaje
 • Organizácia: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ID: 60606)
 • Zákazka: Oprava miestnosti – budova C (ID: 500172)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 2fee3532-354e-4e6c-843e-9b46d550e467
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • IČO: 31118259
 • DIČ: 2021376368
 • Adresa
 • Ulica: Študentská
 • Číslo: 2
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91150
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: anna.dvorakova@tnuni.sk
 • Telefónne číslo: 0327400123
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2422
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 66/RRNaVO/2024
 • Názov: Oprava miestnosti – budova C
 • Opis: Predmetom zákazky je Oprava miestnosti – budova C v zmysle výkazu – výmer – Príloha č. 2.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 16 579.66
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Obnovovacie práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Študentská 3
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 911 50
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk. 2. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 450,-EUR (slovom: štyristopäťdesiat eur). Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v bode 17. Výzvy na predloženie cenovej ponuky. 3. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 4. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je povinný ho vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ NEPOVOĽUJE vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. 5. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 a vložená do systému IS EVO umiestnenom na webovej adrese: Elektronická platforma | informačný systém verejnej správy (gov.sk)
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Oprava miestnosti – budova C
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 66/RRNaVO/2024
 • Názov : Oprava miestnosti – budova C
 • Opis: Predmetom zákazky je Oprava miestnosti – budova C v zmysle výkazu – výmer – Príloha č. 2.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Obnovovacie práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Študentská 3
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 911 50
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže, že v priebehu predchádzajúcich 3 rokov odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania vykonal stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej súhrnnej hodnote 15.000 EUR bez DPH, z toho aspoň jednu úspešne vykonanú stavebnú prácu rovnakého alebo podobného charakteru v minimálnej hodnote 10.000 EUR bez DPH.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena predmetu zákazky uvádzaná v EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ zoradí ponuky od najnižšej po najvyššiu a vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienky účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ označí za úspešnú ponuku tú, ktorá bude zo všetkých predložených ponúk najlacnejšia, ktorá spĺňa požiadavky na predmet zákazky a stanovené podmienky účasti a ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 03.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 03.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Miesto otvárania ponúk: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=500172&Zona=O
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500172
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)