Zvýšenie kapacity materskej školy v Obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zvýšenie kapacity materskej školy v Obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu
Kód zákazky: 03/WYP/2024
Kód oznámenia: 8247 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45210000-2
Predpokladaná hodnota: 871 737,73 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Dolná Strehová
Adresa: Hlavná
99102 Dolná Strehová
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Hlavná Dolná Strehová 99102 Slovensko K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dolná Strehová novostavbou budovy materskej školy, vytvorenie 2 samostatných oddelení (budúcich tried) materskej školy. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty: SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY 01 Stavebná časť 02 Zdravotechnika 03 Vykurovanie 04 Elektroinštalácia A. Fotovoltaické zariadenie B. Silnoprúd C. Bleskozvod 05 Vzduchotechnika SO 02 RIEŠENIE EXTERIÉRU VRÁTANE TERASY A SPEVNENÝCH PLÔCH 01 Stavebná časť Rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený v súťažných podkladoch.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281262
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Dolná Strehová (ID: 80382)
 • Zákazka: Zvýšenie kapacity materskej školy v Obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu (ID: 499937)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 18a43992-2231-425d-ae2f-d5147886468a
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Dolná Strehová
 • IČO: 00319295
 • DIČ: 2020472520
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 75
 • Mesto: Dolná Strehová
 • PSČ: 99102
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: sotnikova.viera@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421905317598
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Dolná Strehová)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5268
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 03/WYP/2024
 • Názov: Zvýšenie kapacity materskej školy v Obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu
 • Opis: Predmetom zákazky je zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dolná Strehová novostavbou budovy materskej školy, vytvorenie 2 samostatných oddelení (budúcich tried) materskej školy. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty: SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY 01 Stavebná časť 02 Zdravotechnika 03 Vykurovanie 04 Elektroinštalácia A. Fotovoltaické zariadenie B. Silnoprúd C. Bleskozvod 05 Vzduchotechnika SO 02 RIEŠENIE EXTERIÉRU VRÁTANE TERASY A SPEVNENÝCH PLÔCH 01 Stavebná časť Rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 871 737.73
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Dolná Strehová
 • PSČ: 99102
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Podrobné informácie sú uvedeníé v časti Súťažné podmienky tejto výzvy na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zvýšenie kapacity materskej školy v Obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 03/WYP/2024
 • Názov : Zvýšenie kapacity materskej školy v Obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu
 • Opis: Predmetom zákazky je zvýšenie kapacity materskej školy v obci Dolná Strehová novostavbou budovy materskej školy, vytvorenie 2 samostatných oddelení (budúcich tried) materskej školy. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty: SO 01 NOVOSTAVBA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY 01 Stavebná časť 02 Zdravotechnika 03 Vykurovanie 04 Elektroinštalácia A. Fotovoltaické zariadenie B. Silnoprúd C. Bleskozvod 05 Vzduchotechnika SO 02 RIEŠENIE EXTERIÉRU VRÁTANE TERASY A SPEVNENÝCH PLÔCH 01 Stavebná časť Rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 871 737.73
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Dolná Strehová
 • PSČ: 99102
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: K.Ú: Dolná Strehová, parc. číslo: 725, 726
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 18
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. 2. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 3. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 4. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 5. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Upozornenie: Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Opis podmienky účasti: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (vo väzbe na § 35 zákona o verejnom obstarávaní). 3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (vo väzbe na § 35 zákona o verejnom obstarávaní) - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. 3. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD 1. Splnenie určenej podmienky účasti uchádzač preukáže predložením referencie/referencií rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento predmet zákazky (stavebné/rekonštrukčné práce, t.j. zhotovenie budov, rekonštrukcie budov), pričom referencia/referencie majú byť kumulatívne s rozpočtovým nákladom minimálne 800 000,00 EUR bez DPH za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. AD 2. Splnenie určenej podmienky účasti uchádzač preukáže - platným Certifikátom systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou podľa normy EN ISO 9001 v oblasti realizácie stavieb. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. AD 3. Požiadavky na 1 stavbyvedúceho. Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením: - Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby, t.j. Osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov resp. obdobne osvedčenie vydane v krajine EU; - profesijného životopisu, z ktorého vyplýva, že zodpovedná osoba - stavbyvedúci má skúsenosti s realizáciou stavieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (stavebné/rekonštrukčné práce, t.j. zhotovenie budov, rekonštrukcie budov). Ďalšie podrobnosti týkajúce sa splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková (zmluvná) cena s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková (zmluvná) cena s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 1. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo, uhradí na účet verejného obstarávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že úspešný uchádzač nebude plniť svoje povinnosti podľa zmluvy o dielo a verejnému obstarávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka v hodnote 5 % z ceny diela s DPH. Podrobnosti sú uvedené v týchto súťažných podkladoch. 2. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo predloží poistnú zmluvu alebo poistku zodpovednosti podnikateľa za spôsobenú škodu uzatvorenú na výšku poistnej sumy min. vo výške predpokladanej hodnoty zákazky predmetnej zákazky. 3. Úspešný uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvnýc podmienok a v súťažných podkladoch.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 02.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 02.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: tváranie elektronických ponúk v systéme IS EVO je verejné podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk prebehne elektronicky online, automatickým otvorením ponúk a vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Miesto otvárania ponúk: Informačný systém IS EVO, Obec Dolná Strehová, Hlavná 52, 991 02 Dolná Strehová.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 15 000,00 eur. Podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/499937
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499937
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)