Zvýšenie kapacity materskej školy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zvýšenie kapacity materskej školy
Kód zákazky: 499904
Kód oznámenia: 8128 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 182 029,67 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 11:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Horná Ždaňa
Adresa: Horná Ždaňa
96604 Horná Ždaňa
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Horná Ždaňa Horná Ždaňa 96604 Slovensko Katastrálne územie Horná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj – objekt materskej školy parcely CKN č. 436, 437/1, 473/7, 434
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na zvýšení kapacity materskej školy. Rozsah stavby: - Zvýšenie kapacity materskej školy ( o 12 detí) - Plynový NTL rozvod plynu z centrálnej kotolne v ZŠ do navrhovanej lokálnej kotolne MŠ V plánovanom projekte zvýšenia kapacity materskej školy dôjde k prestavbe existujúceho objektu MŠ s cieľom vytvoriť a efektívne využiť priestor pre vybudovanie novej triedy pre MŠ, ktorá zabezpečí možnosť navýšenia kapacity MŠ o jednu triedu a priestory určené pre personál vrátane skladových priestorov a novej miestnosti pre technologické zázemie objektu. Prestavbou objektu sa pre obe triedy navrhuje aj vlastné sociálno-hygienické zázemie so vstupom, šatňou a umyvárňou. Predmet obstarávania je podrobne opísaný v Projektovej dokumentácii (Príloha č. 4 tejto Výzvy) a vo Výkaze výmer (Príloha č. 4 tejto Výzvy), kde su opísané všetky stavebné práce a dodávky zahrnuté do jednotlivých položiek stavby. Projektovú dokumentáciu „Zvýšenie kapacity materskej školy“ vypracoval zodpovedny projketant MNPA s.r.o., Záhradnícka 363/19, 925 22 Veľké Úľany v zastúpení Ing. Michal Nágel (10/2023).

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Horná Ždaňa

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281204
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Horná Ždaňa (ID: 100355)
 • Zákazka: Zvýšenie kapacity materskej školy (ID: 499904)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Horná Ždaňa
 • IČO: 00320633
 • DIČ: 2020529599
 • Adresa
 • Ulica: Horná Ždaňa
 • Číslo: 167
 • Mesto: Horná Ždaňa
 • PSČ: 96604
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: martina@euprojekty.sk
 • Telefónne číslo: +421903564643
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Horná Ždaňa)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5362
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 499904
 • Názov: Zvýšenie kapacity materskej školy
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na zvýšení kapacity materskej školy. Rozsah stavby: - Zvýšenie kapacity materskej školy ( o 12 detí) - Plynový NTL rozvod plynu z centrálnej kotolne v ZŠ do navrhovanej lokálnej kotolne MŠ V plánovanom projekte zvýšenia kapacity materskej školy dôjde k prestavbe existujúceho objektu MŠ s cieľom vytvoriť a efektívne využiť priestor pre vybudovanie novej triedy pre MŠ, ktorá zabezpečí možnosť navýšenia kapacity MŠ o jednu triedu a priestory určené pre personál vrátane skladových priestorov a novej miestnosti pre technologické zázemie objektu. Prestavbou objektu sa pre obe triedy navrhuje aj vlastné sociálno-hygienické zázemie so vstupom, šatňou a umyvárňou. Predmet obstarávania je podrobne opísaný v Projektovej dokumentácii (Príloha č. 4 tejto Výzvy) a vo Výkaze výmer (Príloha č. 4 tejto Výzvy), kde su opísané všetky stavebné práce a dodávky zahrnuté do jednotlivých položiek stavby. Projektovú dokumentáciu „Zvýšenie kapacity materskej školy“ vypracoval zodpovedny projketant MNPA s.r.o., Záhradnícka 363/19, 925 22 Veľké Úľany v zastúpení Ing. Michal Nágel (10/2023).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 182 029.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Horná Ždaňa
 • PSČ: 96604
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Katastrálne územie Horná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj – objekt materskej školy parcely CKN č. 436, 437/1, 473/7, 434
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 , písm. e) a f) nasledovne: Uchádzač musí mať oprávnenie na výkon činnosti v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky - §32 ods. 1 písm. e) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou legislatívou po predložení ponúk. Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je povinný predložiť uvedený doklad. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - §32 ods. 1 písm. f) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou legislatívou po predložení ponúk - doloženým čestným vyhlásením – Príloha č.2. Uchádzač nie je povinný v zmysle § 32, ods. 3 predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), a f), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenia týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy informačného systému Elektronického verejného obstarávania Úradu Vlády SR (IS EVO)
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zvýšenie kapacity materskej školy
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Zvýšenie kapacity materskej školy
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na zvýšení kapacity materskej školy. Rozsah stavby: - Zvýšenie kapacity materskej školy ( o 12 detí) - Plynový NTL rozvod plynu z centrálnej kotolne v ZŠ do navrhovanej lokálnej kotolne MŠ V plánovanom projekte zvýšenia kapacity materskej školy dôjde k prestavbe existujúceho objektu MŠ s cieľom vytvoriť a efektívne využiť priestor pre vybudovanie novej triedy pre MŠ, ktorá zabezpečí možnosť navýšenia kapacity MŠ o jednu triedu a priestory určené pre personál vrátane skladových priestorov a novej miestnosti pre technologické zázemie objektu. Prestavbou objektu sa pre obe triedy navrhuje aj vlastné sociálno-hygienické zázemie so vstupom, šatňou a umyvárňou. Po rekonštrukcii navrhovaný stav objektu: 1.01 Zádverie 1.02 Umývareň + WC pre deti 1.03 Herňa + spálňa 1.04 Herňa + spálňa 1.05 Chodba 1.06 Chodba 1.07 WC predsieň 1.08 WC perosnál 1.09 Denná miestnosť – perosnál 1.10 Sklad 1.11 Technická miestnosť 1.12 Zádverie- Telocvičňa 1.13 Závetrie Predmet obstarávania je podrobne opísaný v Projektovej dokumentácii (Príloha č. 4 tejto Výzvy) a vo Výkaze výmer (Príloha č. 4 tejto Výzvy), kde su opísané všetky stavebné práce a dodávky zahrnuté do jednotlivých položiek stavby. Projektovú dokumentáciu „Zvýšenie kapacity materskej školy“ vypracoval zodpovedny projketant MNPA s.r.o., Záhradnícka 363/19, 925 22 Veľké Úľany v zastúpení Ing. Michal Nágel (10/2023).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 182 029.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Horná Ždaňa
 • PSČ: 96604
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Katastrálne územie Horná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj – objekt materskej školy parcely CKN č. 436, 437/1, 473/7, 434
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: §34 ods. 1 písm. b)
 • Opis podmienky účasti: §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad a) Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet obstarávania uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) na zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej hodnote minimálne 180 000,- € bez DPH. Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať - Pozemné stavby. - Ak predložený zoznam obsahuje iba zákazky evidované v zozname referencií na UVO, uchádzač už nepredkladá iný doklad, verejný obstarávateľ si overí zákazky uvedené v predloženom zozname v zozname referencií vedených UVO. - Ak predloženy zoznam obsahuje zákazky, ktoré nie su evidované v zozname referencii, uchádzač predloží dôkaz o plneni: dôkaz o plneni potvrdí odberateľ; ak take potvrdenie uchadzač nema k dispozicii, predloži vyhlasenie uchadzača o ich uskutočneni, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g)
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk, stavbyvedúci Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii: Pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon stavbyvedúceho – 1 osoba Kvalifikačné požiadavky uchádzač preukáže predložením: 1) Dokladu o odbornej spôsobilosti - osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci - odborné zameranie - pozemné stavby, splnomocňujúce na vykonanie vybraných činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentom vydaným a akceptovaným v členských krajinách EÚ a Švajčiarskej konfederácie, 2) Uchádzač preukáže pracovnoprávny vzťah s fyzickou osobou - nepodnikateľom, ktorá spĺňa odborné predpoklady na výkon funkcie stavbyvedúceho alebo túto podmienku preukáže prostredníctvom využitia kapacít inej osoby podľa ustanovenia § 34 ods. 3 ZVO. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou v Eur s DPH. Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v Eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Horná Ždaňa)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Horná Ždaňa)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 25.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 11:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 25.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:05
 • Miesto otvárania ponúk: Obec Horná Ždaňa - elektronické sprístupnenie ponúk cez odoslanie Zápisnice z otvárania ponúk. Miestom on-line webová adresa https://evo.isepvo.sk/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/499904
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499904
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/499904
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Horná Ždaňa)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)