Výmena zábradlia na ul. M. Rázusa, I. etapa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výmena zábradlia na ul. M. Rázusa, I. etapa
Kód zákazky: 1495/2024/21
Kód oznámenia: 8087 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34928320-7
Predpokladaná hodnota: 27 744,04 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 13:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Topoľčany
Adresa: Nám. M. R. Štefánika
95501 Topoľčany
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nám. M. R. Štefánika Topoľčany 95501 Slovensko katastrálne územie mesta Topoľčany , parc. č. 4225/1, 4225/4, 226/1, 225/9, 223/2, 225/2,
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorých je výmena jestvujúceho cestného (dopravno-bezpečnostného) zábradlia na ul. M. Rázusa. Výmena zábradlia bude uskutočnená v dvoch etapách. Výmena jestvujúceho zábradlia bude prebiehať na pozemkoch parc. č. 4225/1, 4225/4, 226/1 v dĺžke 58,85 m. Výmena zábradlia bude prebiehať na ul. M. Rázusa od vstupu na dvor do ZŠ Hollého po podchod pre peších. Nové zábradlie bude osadené v línii jestvujúceho zábradlia. Výška zábradlia bude 1,1 m od styku s chodníkom, šírka jedného poľa zábradlia bude 2,0 m. Zábradlie bude tvorené horizontálnou výplňou kruhového prierezu. Trubky priemer 51/3 mm. Povrch oceľových konštrukcií je chránený základným epoxidovým a vrchným polyuretánovým nástrekom. Farba červeno-bielej farby v odtieni RAL 3020 a RAL 9003. Všetky oceľové prvky sú navzájom pospájané do jednotnej uzemňovacej siete. Pre začatím stavebných prác je nevyhnutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete v blízkosti a priestore staveniska. Po vytýčení inžinierskych sietí bude realizované umiestnenie dočasného dopravného značenia a začne sa so stavebnými prácami. Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácií s výkazom výmer : „Výmena zábradlia na ul. M. Rázusa, I. etapa“, ktorú vypracovala spoločnosť QVINZ s.r.o., zodpovedný projektant- Ing. Miroslav Vyparina – autorizovaný stavebný inžinier. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácií a výkaze výmer.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Topoľčany

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281571
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Topoľčany (ID: 93100)
 • Zákazka: Výmena zábradlia na ul. M. Rázusa, I. etapa (ID: 500113)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Topoľčany
 • IČO: 00311162
 • DIČ: 2021248537
 • Adresa
 • Ulica: Nám. M. R. Štefánika
 • Číslo: 1
 • Mesto: Topoľčany
 • PSČ: 95501
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : JUDr. Peter Michalík
 • E-mail: peter.michalik@topolcany.sk
 • Telefónne číslo: 0385340231
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Topoľčany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4623
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1495/2024/21
 • Názov: Výmena zábradlia na ul. M. Rázusa, I. etapa
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorých je výmena jestvujúceho cestného (dopravno-bezpečnostného) zábradlia na ul. M. Rázusa. Výmena zábradlia bude uskutočnená v dvoch etapách. Výmena jestvujúceho zábradlia bude prebiehať na pozemkoch parc. č. 4225/1, 4225/4, 226/1 v dĺžke 58,85 m. Výmena zábradlia bude prebiehať na ul. M. Rázusa od vstupu na dvor do ZŠ Hollého po podchod pre peších. Nové zábradlie bude osadené v línii jestvujúceho zábradlia. Výška zábradlia bude 1,1 m od styku s chodníkom, šírka jedného poľa zábradlia bude 2,0 m. Zábradlie bude tvorené horizontálnou výplňou kruhového prierezu. Trubky priemer 51/3 mm. Povrch oceľových konštrukcií je chránený základným epoxidovým a vrchným polyuretánovým nástrekom. Farba červeno-bielej farby v odtieni RAL 3020 a RAL 9003. Všetky oceľové prvky sú navzájom pospájané do jednotnej uzemňovacej siete. Pre začatím stavebných prác je nevyhnutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete v blízkosti a priestore staveniska. Po vytýčení inžinierskych sietí bude realizované umiestnenie dočasného dopravného značenia a začne sa so stavebnými prácami. Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácií s výkazom výmer : „Výmena zábradlia na ul. M. Rázusa, I. etapa“, ktorú vypracovala spoločnosť QVINZ s.r.o., zodpovedný projektant- Ing. Miroslav Vyparina – autorizovaný stavebný inžinier. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácií a výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 27 744.04
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zábradlie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: ul. M. Rázusa
 • Ulica: parc. č. 4225/1, 4225/4, 226/1, 225/9, 223/2, 225/2
 • Mesto: Topoľčany
 • PSČ: 955 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: katastrálne územie mesta Topoľčany , parc. č. 4225/1, 4225/4, 226/1, 225/9, 223/2, 225/2
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.2.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja ePVO na portáli https://evo.isepvo.sk/. 2. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 117 ZVO. 3. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme ePVO. 4. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému ePVO. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu ePVO. Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie obstarávateľ nebude brať zreteľ ak obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. 5.Uchádzač vo svojej ponuke predloží dokumenty potrebné pre splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, dokumenty potrebné pre splnenie požiadaviek na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. 6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 7. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 8. Elektronickými platbami sa rozumie bankový prevod cez internetbanking.
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výmena zábradlia na ul. M. Rázusa, I. etapa
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1495/2024/21
 • Názov : Výmena zábradlia na ul. M. Rázusa, I. etapa
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorých je výmena jestvujúceho cestného (dopravno-bezpečnostného) zábradlia na ul. M. Rázusa. Výmena zábradlia bude uskutočnená v dvoch etapách. Výmena jestvujúceho zábradlia bude prebiehať na pozemkoch parc. č. 4225/1, 4225/4, 226/1 v dĺžke 58,85 m. Výmena zábradlia bude prebiehať na ul. M. Rázusa od vstupu na dvor do ZŠ Hollého po podchod pre peších. Nové zábradlie bude osadené v línii jestvujúceho zábradlia. Výška zábradlia bude 1,1 m od styku s chodníkom, šírka jedného poľa zábradlia bude 2,0 m. Zábradlie bude tvorené horizontálnou výplňou kruhového prierezu. Trubky priemer 51/3 mm. Povrch oceľových konštrukcií je chránený základným epoxidovým a vrchným polyuretánovým nástrekom. Farba červeno-bielej farby v odtieni RAL 3020 a RAL 9003. Všetky oceľové prvky sú navzájom pospájané do jednotnej uzemňovacej siete. Pre začatím stavebných prác je nevyhnutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete v blízkosti a priestore staveniska. Po vytýčení inžinierskych sietí bude realizované umiestnenie dočasného dopravného značenia a začne sa so stavebnými prácami. Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácií s výkazom výmer : „Výmena zábradlia na ul. M. Rázusa, I. etapa“, ktorú vypracovala spoločnosť QVINZ s.r.o., zodpovedný projektant- Ing. Miroslav Vyparina – autorizovaný stavebný inžinier. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácií a výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zábradlie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: ul. M. Rázusa
 • Ulica: katastrálne územie mesta Topoľčany , parc. č. 4225/1, 4225/4, 226/1, 225/9, 223/2, 225/2,
 • Mesto: Topoľčany
 • PSČ: 95501
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: katastrálne územie mesta Topoľčany , parc. č. 4225/1, 4225/4, 226/1, 225/9, 223/2, 225/2,
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 3
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f)
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch bod Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 34 písm. ods. 1 písm. a)
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch bod Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk v rámci tohto postupu verejného obstarávania je najnižšia celková cena v eur s DPH za predmet zákazky. Celková cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky, t. j. cenu za dodanie tovaru a všetkých s realizáciou stavby súvisiacich služieb a dodávok.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v eur s DPH za predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Topoľčany)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Topoľčany)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 13:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:15
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk v systéme IS ePVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500113
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500113
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: ePVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)