Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov
Kód zákazky: 07/03/24/PPM
Kód oznámenia: 8090 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Ostatné CPV: 45212300-9
45321000-3
Predpokladaná hodnota: 425 100,04 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Vyšný Klátov
Adresa:
04412 Vyšný Klátov
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Vyšný Klátov 04412 Slovensko Budova sa nachádza na parcele C-KN 188 a je evidovaná pod súpisným číslom 131, k. ú. Vyšný Klátov, okres Košice-okolie.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zateplenie strechy, výmenu okenných a dverných konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, výmenu klasických svietidiel za LED, kompletnú výmenu vykurovacieho systému a inštaláciu tepelného čerpadla na prípravu TÚV na budove kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov a je evidovaná pod súpisným číslom 131. V súčasnosti slúži budova ako obecný úrad, materská škola a kultúrny dom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť „D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY“ súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ upriamuje pozornosť aj na obchodné a ďalšie podmienky plnenia požadovaného predmetu zákazky, ktoré sú uvedené v časti „G. PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV“, t. j. Príloha č.5 – Návrh Zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281553
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Vyšný Klátov (ID: 20528)
 • Zákazka: Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov (ID: 498786)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 34ba6b98-7a3c-4cdd-927a-ab36eb74f80c
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Vyšný Klátov
 • IČO: 00324931
 • DIČ: 2021245171
 • Adresa
 • Mesto: Vyšný Klátov
 • PSČ: 04412
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : TANOT s.r.o., Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • E-mail: anton.bernacky@tanot.sk
 • Telefónne číslo: +421948926308
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Vyšný Klátov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5716
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 07/03/24/PPM
 • Názov: Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zateplenie strechy, výmenu okenných a dverných konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, výmenu klasických svietidiel za LED, kompletnú výmenu vykurovacieho systému a inštaláciu tepelného čerpadla na prípravu TÚV na budove kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov a je evidovaná pod súpisným číslom 131. V súčasnosti slúži budova ako obecný úrad, materská škola a kultúrny dom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť „D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY“ súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ upriamuje pozornosť aj na obchodné a ďalšie podmienky plnenia požadovaného predmetu zákazky, ktoré sú uvedené v časti „G. PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV“, t. j. Príloha č.5 – Návrh Zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 425 100.04
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45212300, 45321000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Budova sa nachádza na parcele C-KN 188 a je evidovaná pod súpisným číslom 131, k. ú. Vyšný Klátov, okres Košice-okolie.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa stanovené podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 07/03/24/PPM
 • Názov : Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zákazkou: Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov, ktorej predmetom sú stavebné práce zamerané na zateplenie strechy, výmenu okenných a dverných konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, výmenu klasických svietidiel za LED, kompletnú výmenu vykurovacieho systému a inštaláciu tepelného čerpadla na prípravu TÚV na budove kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov a je evidovaná pod súpisným číslom 131. V súčasnosti slúži budova ako obecný úrad, materská škola a kultúrny dom. Rozsah prác je definovaný výkazom výmer (Príloha č.6 súťažných podkladov) a projektovou dokumentáciou (Príloha č.10 súťažných podkladov). Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie, ...) sú obsiahnuté v Zmluve o dielo, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov a je nevyhnutné si ju pred odovzdaním ponuky podrobne preštudovať.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 425 100.04
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45212300, 45321000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Prechod na obehové hospodárstvo
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ v predmete zákazky stanovuje ciele spojené s princípom „výrazne nenarušiť“ (do no significant harm – dnsh). Legislatívny a implementačný rámec Plánu obnovy a odolnosti vyžaduje uplatňovanie princípu „výrazne nenarušiť“ aj pre oblasť „obehového hospodárstva vrátane predchádzania vzniku odpadov a recyklácie“ a plnenie požiadavky „cieľ 70 %“ predstavuje povinný okruh oprávnených aktivít. Verejný obstarávateľ preto vyžaduje, aby úspešný uchádzač v postavení zhotoviteľa predložil počas realizácie alebo po realizácii stavebných prác detailnú informáciu a doklady o spôsobe nakladania s generovaným odpadom. Podmienky nakladania s generovaným stavebným odpadom sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo. V súlade so zákonom č. 230/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ požaduje aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04. Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzať z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. Splnenie podmienky preukazuje zhotoviteľ dokladmi o pôvode recyklovaného / opätovne použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu, ktorá preukazuje použitie aspoň 70 % všetkých výrobkov z dreva spĺňajúceho požiadavky v projekte. Viac v SP.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Budova sa nachádza na parcele C-KN 188 a je evidovaná pod súpisným číslom 131, k. ú. Vyšný Klátov, okres Košice-okolie.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky plánuje verejný obstarávateľ financovať z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Názov investície: Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov Názov komponentu: Komponent 2: Obnova budov Názov Výzvy: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov Kód Výzvy: 02l02-29-V01
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie § 32 ZVO
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 ZVO v nadväznosti na § 112 ods. 5 písm. a) ZVO: písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO týkajúce sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO: písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 ZVO. Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. V súlade s § 152 ods. 3 ZVO bude uznaný aj rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Bude prijatý aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická alebo odborná spôsobilosť § 34 ZVO
 • Opis podmienky účasti: Za účelom preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO uchádzači predložia: 1) podľa § 34 ods. 1 písm. b): Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov – k § 34 ods. 1 písm. b): Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam stavebných prác obsahoval minimálne nasledovné údaje: - názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti; - zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia stavebných prác; - zmluvnú cenu za uskutočnenie stavebných prác bez DPH celkom za požadované obdobie; - kontaktné údaje odberateľa prostredníctvom, ktorých je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail); - názov, sídlo odberateľa a potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác. Uchádzač predloží potvrdenie/potvrdenia o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky – pozemné stavby (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje pozemná stavba – novostavba alebo rekonštrukcia) v kumulatívnej hodnote minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky (425 100,04 EUR bez DPH). Ak uchádzač nemá k dispozícii potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác, je potrebné predložiť vyhlásenie uchádzača o uskutočnení stavebných prác doplnený dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú. V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ odporúča uviesť ich v zozname svojich referencií s poznámkou ÚVO. Ak z referencie ÚVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú úroveň spôsobilosti. V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, resp. zákazku, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t.j. uskutočnenie stavebných prác (zmluva/zákazka) začalo pred piatimi (5) rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“), alebo zmluva/zákazka, ktorej realizácia začala pred viac ako piatimi (5) rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť uskutočnenia stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom rozhodnom období. V prípade, ak uskutočnenie stavebných prác realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným, pričom finančný objem uvádza v EUR bez DPH. Ak doklady obsahujú finančné vyjadrenie v cudzej mene (inej ako euro) uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene EURO. Prepočet inej meny na euro uchádzač prepočíta priemerným ročným kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) za príslušný rok (priemerná hodnota kurzu cudzej meny voči 1 EUR za ukončený rok), ktorého sa údaj týka. Za rok 2024 uchádzač prepočíta inú menu kurzom ECB ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. 2) podľa § 34 ods. 1 písm. g): Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: Ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň štandardov - k § 34 ods. 1 písm. g): Uchádzač preukáže, že disponuje aspoň 1 (jedným) stavbyvedúcim v odbore pozemných stavieb. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho. Uchádzač predloží nasledujúce doklady a/alebo dokumenty: 1. Doklad o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaným v inom štáte s odborným zameraním na pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie) alebo odkaz na miesto, kde je toto platné osvedčenie verejne dostupné. 2. Doklad / dokument (napr. profesijný životopis), z ktorého budú zrejmé údaje o postavení navrhovaného stavbyvedúceho voči uchádzačovi – interná / externá kapacita uchádzača (pracovnoprávny vzťah alebo obchodnoprávny vzťah). Ak ide o „inú osobu“ podľa § 34 ods. 3 ZVO (obchodnoprávny vzťah), tak aj preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ZVO spôsobom ako uchádzač.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude realizované elektronicky "ON-LINE" funkcionalitou IS EVO. Verejný obstarávateľ podľa § 52 ods. 2 ZVO umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou Členovia komisie na otváranie ponúk majú elektronický prístup k ponukám, preto fyzická účasť všetkých členov komisie na otváranie ponúk nie je potrebná.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 5 000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur). Spôsob zloženia zábezpeky: - Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo, - Poistením záruky alebo, - Zložením finančných prostriedkov uchádzača na bankový účet verejného obstarávateľa. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498786
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/498786
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)