NN prípojka pre ZPS Dubina, Dubnica nad Váhom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: NN prípojka pre ZPS Dubina, Dubnica nad Váhom
Kód zákazky: 1048/2024
Kód oznámenia: 7999 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 34 047,80 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Dubnica nad Váhom
Adresa: Bratislavská
01841 Dubnica nad Váhom
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Bratislavská Dubnica nad Váhom 01841 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce a vybudovanie NN prípojky pre objekt SO 02 Kuchyňa zariadenia pre seniorov Dubina m.r.o. podľa projektovej dokumentácia a technickej správy, ktorú vypracoval Ing. Matúš Kollár. Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD je stanovený v existujúcom NN rozvádzači RST-NN v existujúcej kioskovej trafostanici 177/ts/931. Rozvádzač RE je umiestnený cca 25m od odovzdávacieho miesta. Od elektromerového rozvádzača RE bude pokračovať vedenie káblom AYKY-J 4x240 zemou v chráničke KOPOFLEX 110/94 do objektu s.č.1290 do rozvádzača RH. Výkopové práce budú realizované ručným výkopom z dôvodu vysokého počtu inžinierskych sietí vedených v zelenom páse. Popod existujúce nástupné schodiská pred objektami bude kábel podtlačený popod, tak ako je naznačené v technickej správe vo výkrese č. 01 Situácia – prípojka NN, štartovacia a cieľová jama budú kopané ručne. Časť vykopanej zeminy sa použije pre spätný zásyp. Po ukončení zemných prác a položenia káblov je nutné terén uviesť do pôvodného stavu. Podrobný popis a bližšia špecifikácia rozsahu prác sa nachádza v priloženej projektovej dokumentácii a výkaze výmer.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Dubnica nad Váhom

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281453
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Dubnica nad Váhom (ID: 68542)
 • Zákazka: NN prípojka pre ZPS Dubina, Dubnica nad Váhom (ID: 500004)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Dubnica nad Váhom
 • IČO: 00317209
 • DIČ: 2021339276
 • Adresa
 • Ulica: Bratislavská
 • Číslo: 9
 • Mesto: Dubnica nad Váhom
 • PSČ: 01841
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: juraj.krajcik@dubnica.eu
 • Telefónne číslo: 0918117053
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Dubnica nad Váhom)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5124
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1048/2024
 • Názov: NN prípojka pre ZPS Dubina, Dubnica nad Váhom
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce a vybudovanie NN prípojky pre objekt SO 02 Kuchyňa zariadenia pre seniorov Dubina m.r.o. podľa projektovej dokumentácia a technickej správy, ktorú vypracoval Ing. Matúš Kollár. Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD je stanovený v existujúcom NN rozvádzači RST-NN v existujúcej kioskovej trafostanici 177/ts/931. Rozvádzač RE je umiestnený cca 25m od odovzdávacieho miesta. Od elektromerového rozvádzača RE bude pokračovať vedenie káblom AYKY-J 4x240 zemou v chráničke KOPOFLEX 110/94 do objektu s.č.1290 do rozvádzača RH. Výkopové práce budú realizované ručným výkopom z dôvodu vysokého počtu inžinierskych sietí vedených v zelenom páse. Popod existujúce nástupné schodiská pred objektami bude kábel podtlačený popod, tak ako je naznačené v technickej správe vo výkrese č. 01 Situácia – prípojka NN, štartovacia a cieľová jama budú kopané ručne. Časť vykopanej zeminy sa použije pre spätný zásyp. Po ukončení zemných prác a položenia káblov je nutné terén uviesť do pôvodného stavu. Podrobný popis a bližšia špecifikácia rozsahu prác sa nachádza v priloženej projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 34 047.80
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Elektroinštalačné práce
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Prípojka NN pre ZPS Dubina, Dubnica nad Váhom
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1048/2024
 • Názov : Prípojka NN pre ZPS Dubina, Dubnica nad Váhom
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce a vybudovanie NN prípojky pre objekt SO 02 Kuchyňa zariadenia pre seniorov Dubina m.r.o. podľa projektovej dokumentácia a technickej správy, ktorú vypracoval Ing. Matúš Kollár. Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD je stanovený v existujúcom NN rozvádzači RST-NN v existujúcej kioskovej trafostanici 177/ts/931. Rozvádzač RE je umiestnený cca 25m od odovzdávacieho miesta. Od elektromerového rozvádzača RE bude pokračovať vedenie káblom AYKY-J 4x240 zemou v chráničke KOPOFLEX 110/94 do objektu s.č.1290 do rozvádzača RH. Výkopové práce budú realizované ručným výkopom z dôvodu vysokého počtu inžinierskych sietí vedených v zelenom páse. Popod existujúce nástupné schodiská pred objektami bude kábel podtlačený popod, tak ako je naznačené v technickej správe vo výkrese č. 01 Situácia – prípojka NN, štartovacia a cieľová jama budú kopané ručne. Časť vykopanej zeminy sa použije pre spätný zásyp. Po ukončení zemných prác a položenia káblov je nutné terén uviesť do pôvodného stavu.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Elektroinštalačné práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena vrátane DPH (celkom) za predmet zákazky v EUR
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Dubnica nad Váhom)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Dubnica nad Váhom)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Miesto otvárania ponúk: Online
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500004
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/500004
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)