Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb
Kód zákazky: 1/2024
Kód oznámenia: 7991 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 64200000-8
Predpokladaná hodnota: 121 080,96 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tajovského
97590 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Tajovského Banská Bystrica 97590 Slovensko Slovenská agentúra životného prostredia
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb počas 24 mesiacov a tiež dodanie súvisiaceho technického vybavenia.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281429
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenská agentúra životného prostredia (ID: 79204)
 • Zákazka: Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb (ID: 499965)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenská agentúra životného prostredia
 • IČO: 00626031
 • DIČ: 2021125821
 • Adresa
 • Ulica: Tajovského
 • Číslo: 28
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97590
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Slovenská agentúra životného prostredia
 • E-mail: petra.baricova@sazp.sk
 • Telefónne číslo: +4214374201
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Ochrana životného prostredia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1457
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov: Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb počas 24 mesiacov a tiež dodanie súvisiaceho technického vybavenia.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 121 080.96
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Telekomunikačné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 64212000, 64212100, 64212300, 72300000, 72400000, 32250000, 32260000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Tajovského 28
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97590
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Slovenská agentúra životného prostredia
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie 1.Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení: 1.1 § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 1.2 § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO: 2.1 Splnenie podmienky účasti osobného postavenia v zmysle: § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uvedenej v bode 1.1 vyššie uchádzač preukáže predložením: dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky; 2.2 Splnenie podmienky účasti osobného postavenia v zmysle: § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uvedenej v bode 1.2 vyššie preukáže uchádzač predložením čestného vyhlásenia, ktoré vzor tvorí Prílohu č. 6 Doplňujúcich informácií k Výzve; 2.3 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia aj svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ZHS“) v súlade s § 152 ZVO. 2.4 Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení. Uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie predmetných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. 3. Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 4 Doplňujúcich informácií k výzve.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov, zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR a/alebo zdrojov tretej osoby. Bližšie informácie sú uvedené v DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÁCH K VÝZVE
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/2024
 • Názov : Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb počas 24 mesiacov a tiež dodanie súvisiaceho technického vybavenia.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: supplies
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 121 080.96
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Telekomunikačné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 64212000, 64212100, 64212300, 72300000, 72400000, 32250000, 32260000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Tajovského 28
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97590
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Slovenská agentúra životného prostredia
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: Počas 24 mesiacov od účinnosti zmluvy má objednávateľ právo na uplatnenie opcie na mobilné služby a mobilné telefóny maximálne v rozsahu podľa bodu 1.1 a 1.2 Prílohy č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky Doplňujúcich informácií k výzve
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:01
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO - Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/499965
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499965
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Slovenská agentúra životného prostredia)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)