Prevádzková budova s.č. 7547 k.ú. Vinohrady – odstránenie stavby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prevádzková budova s.č. 7547 k.ú. Vinohrady – odstránenie stavby
Kód zákazky: Prevádzková budova s.č. 7547 k.ú. Vinohrady – odst
Kód oznámenia: 7904 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45110000-1
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97566 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zrealizovanie prác a poskytnutie služieb – Odstránenie Prevádzkovej budovy s.č. 7547, miesto: BA-Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, parc.č. 19707/7- LV č. 554 (LESY SR,š.p.). Stavba bola v prevádzke od roku 1976, využívaná ako prevádzkové a ubytovacie zariadenie lesných robotníkov a v poslednom období cca od r. 2014 je nevyužívaná. V súčasnosti je stavba zdevastovaná a nevhodná na akékoľvek využitie. Dnes už nevyužívaná prevádzková budova. Prevádzkový objekt stojí na betónovom sokli cca 0,75 m vysokom, obloženom kamennými kvádrami. Nadzemná časť je zväčša typová drevená väzníková dvojpodlažná konštrukcia, 5 modulov á 3,0 m s pristavaným schodiskom z murovanej plynosilikátovej konštrukcie. Na opačnej strane stavbu ukončuje štítový plynosilikátový požiarny múr. Stavba je od vedľajšieho murovaného objektu vzdialená 6,7 m. Strecha je plochá, krytina plechová. Striešky nad dvomi vstupmi sú betónové, okenné výplne drevené zdvojené opatrené mrežami. Fasády 2. NP sú obložené dreveným obkladom. Objekt bol pôvodne vykurovaný elektrickými akumulačnými kachľami, mal hygienické zariadenia, v súčasnom stave všetko demontované. Objekt je v havarijnom stave z hľadiska kvality stavebných konštrukcií. Azbest ani iné zdraviu škodlivé látky sa v objekte nenachádzajú. Verejný obstarávateľ vyžaduje od úspešného uchádzača kompletné zrealizovanie stavby podľa PD, zabezpečenie prípadného vytýčenia inžinierskych sietí pred zahájením technických prác.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281027
1. Základné údaje
 • Organizácia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ID: 7402)
 • Zákazka: Prevádzková budova s.č. 7547 k.ú. Vinohrady – odstránenie stavby (ID: 499763)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • IČO: 36038351
 • DIČ: 2020087982
 • Názov organizačného útvaru: OZ Karpaty
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 8
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97566
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: marek.tabernaus@lesy.sk
 • Telefónne číslo: 0918334307
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3951
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: Prevádzková budova s.č. 7547 k.ú. Vinohrady – odst
 • Názov: Prevádzková budova s.č. 7547 k.ú. Vinohrady – odstránenie stavby
 • Opis: Predmetom zákazky je zrealizovanie prác a poskytnutie služieb – Odstránenie Prevádzkovej budovy s.č. 7547, miesto: BA-Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, parc.č. 19707/7- LV č. 554 (LESY SR,š.p.). Stavba bola v prevádzke od roku 1976, využívaná ako prevádzkové a ubytovacie zariadenie lesných robotníkov a v poslednom období cca od r. 2014 je nevyužívaná. V súčasnosti je stavba zdevastovaná a nevhodná na akékoľvek využitie. Dnes už nevyužívaná prevádzková budova. Prevádzkový objekt stojí na betónovom sokli cca 0,75 m vysokom, obloženom kamennými kvádrami. Nadzemná časť je zväčša typová drevená väzníková dvojpodlažná konštrukcia, 5 modulov á 3,0 m s pristavaným schodiskom z murovanej plynosilikátovej konštrukcie. Na opačnej strane stavbu ukončuje štítový plynosilikátový požiarny múr. Stavba je od vedľajšieho murovaného objektu vzdialená 6,7 m. Strecha je plochá, krytina plechová. Striešky nad dvomi vstupmi sú betónové, okenné výplne drevené zdvojené opatrené mrežami. Fasády 2. NP sú obložené dreveným obkladom. Objekt bol pôvodne vykurovaný elektrickými akumulačnými kachľami, mal hygienické zariadenia, v súčasnom stave všetko demontované. Objekt je v havarijnom stave z hľadiska kvality stavebných konštrukcií. Azbest ani iné zdraviu škodlivé látky sa v objekte nenachádzajú. Verejný obstarávateľ vyžaduje od úspešného uchádzača kompletné zrealizovanie stavby podľa PD, zabezpečenie prípadného vytýčenia inžinierskych sietí pred zahájením technických prác.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Preukázanie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm.: b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. b) a písm. c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c) a písm. e) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2, písm. f) ZVO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Prevádzková budova s.č. 7547 k.ú. Vinohrady – odstránenie stavby
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: Prevádzková budova s.č. 7547 k.ú. Vinohrady – odst
 • Názov : Prevádzková budova s.č. 7547 k.ú. Vinohrady – odstránenie stavby
 • Opis: Predmetom zákazky je zrealizovanie prác a poskytnutie služieb – Odstránenie Prevádzkovej budovy s.č. 7547, miesto: BA-Nové Mesto, k.ú. Vinohrady, parc.č. 19707/7- LV č. 554 (LESY SR,š.p.). Stavba bola v prevádzke od roku 1976, využívaná ako prevádzkové a ubytovacie zariadenie lesných robotníkov a v poslednom období cca od r. 2014 je nevyužívaná. V súčasnosti je stavba zdevastovaná a nevhodná na akékoľvek využitie. Dnes už nevyužívaná prevádzková budova. Prevádzkový objekt stojí na betónovom sokli cca 0,75 m vysokom, obloženom kamennými kvádrami. Nadzemná časť je zväčša typová drevená väzníková dvojpodlažná konštrukcia, 5 modulov á 3,0 m s pristavaným schodiskom z murovanej plynosilikátovej konštrukcie. Na opačnej strane stavbu ukončuje štítový plynosilikátový požiarny múr. Stavba je od vedľajšieho murovaného objektu vzdialená 6,7 m. Strecha je plochá, krytina plechová. Striešky nad dvomi vstupmi sú betónové, okenné výplne drevené zdvojené opatrené mrežami. Fasády 2. NP sú obložené dreveným obkladom. Objekt bol pôvodne vykurovaný elektrickými akumulačnými kachľami, mal hygienické zariadenia, v súčasnom stave všetko demontované. Objekt je v havarijnom stave z hľadiska kvality stavebných konštrukcií. Azbest ani iné zdraviu škodlivé látky sa v objekte nenachádzajú. Verejný obstarávateľ vyžaduje od úspešného uchádzača kompletné zrealizovanie stavby podľa PD, zabezpečenie prípadného vytýčenia inžinierskych sietí pred zahájením technických prác.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom v Eur bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich „on-line sprístupnenie“ v IS EPVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky. Otváranie ponúk vykoná osoba zodpovedná za vyhodnotenie ponúk, pričom rozhodujúcim a platným je aktuálny čas servera IS EPVO
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/499763, záložka totožná ako pri predkladaní ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/499763
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499763
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)