Zariadenie ambulantných sociálnych služieb - Centrum sociálnych služieb Zákamenné

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zariadenie ambulantných sociálnych služieb - Centrum sociálnych služieb Zákamenné
Kód zákazky: 01/2024
Kód oznámenia: 7963 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71300000-1
Predpokladaná hodnota: 130 120,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ulica Vyšný koniec
02956 Zákamenné
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Ulica Vyšný koniec Zákamenné 02956 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom riešenia tejto zákazky je vypracovanie DUR, RPD, inžinierka činnosť a odborný autorský dohľad na jeden objekt zariadenia ambulantných služieb, ktorý je zložený z dvoch častí (domov sociálnych služieb - denná forma pre 10 prijímateľov soc. služieb a špecializované zariadenie - denná forma pre 10 prijímateľov sociálnych služieb) t.j. spolu pre 20 prijímateľov sociálnych služieb, vrátane riešenia ostatného okolia a zázemia. Objekt bude situovaný na stavebnom pozemku- (par.č.: 363/4, 363/8, 363/9, 363/10, 364/2, 364/6, 5957/28, 5957/45, 5957/85, 5957/83, 5957/84, 5957/87) podľa zákresu do katastrálnej mapy v grafickej časti Architektonickej štúdie a Príloha č. 1 a 2 - List vlastníctva č. 1490 čiastočný a Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Zákamenné. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky štyri časti v zmysle členenia: Časť 1 a) Dokumentácia pre územné rozhodnutie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby, RPD b) Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby, RPD Časť 2 - Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby. Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby. Časť 4 - Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe – Odborný autorský dohľad –„OAD“ Obsah, rozsah a ďalšie potrebnosti dokumentácie sú bližšie špecifikované v prílohách tejto zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281293
1. Základné údaje
 • Organizácia: Centrum sociálnych služieb Zákamenné (ID: 11448)
 • Zákazka: Zariadenie ambulantných sociálnych služieb - Centrum sociálnych služieb Zákamenné (ID: 499841)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Zákamenné
 • IČO: 00632848
 • DIČ: 2020573379
 • Adresa
 • Ulica: Ulica Vyšný koniec
 • Číslo: 55
 • Mesto: Zákamenné
 • PSČ: 02956
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: dsszakam@vuczilina.sk
 • Telefónne číslo: 0907732262
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Centrum sociálnych služieb Zákamenné)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1521
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 01/2024
 • Názov: Zariadenie ambulantných sociálnych služieb - Centrum sociálnych služieb Zákamenné
 • Opis: Predmetom riešenia tejto zákazky je vypracovanie DUR, RPD, inžinierka činnosť a odborný autorský dohľad na jeden objekt zariadenia ambulantných služieb, ktorý je zložený z dvoch častí (domov sociálnych služieb - denná forma pre 10 prijímateľov soc. služieb a špecializované zariadenie - denná forma pre 10 prijímateľov sociálnych služieb) t.j. spolu pre 20 prijímateľov sociálnych služieb, vrátane riešenia ostatného okolia a zázemia. Objekt bude situovaný na stavebnom pozemku- (par.č.: 363/4, 363/8, 363/9, 363/10, 364/2, 364/6, 5957/28, 5957/45, 5957/85, 5957/83, 5957/84, 5957/87) podľa zákresu do katastrálnej mapy v grafickej časti Architektonickej štúdie a Príloha č. 1 a 2 - List vlastníctva č. 1490 čiastočný a Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Zákamenné. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky štyri časti v zmysle členenia: Časť 1 a) Dokumentácia pre územné rozhodnutie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby, RPD b) Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby, RPD Časť 2 - Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby. Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby. Časť 4 - Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe – Odborný autorský dohľad –„OAD“ Obsah, rozsah a ďalšie potrebnosti dokumentácie sú bližšie špecifikované v prílohách tejto zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 130 120
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Ulica Vyšný koniec 559/55
 • Mesto: Zákamenné
 • PSČ: 02956
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia - §32 ods. 1 písm. e) zákona – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (kópia) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nie je povinný predkladať, verejný obstarávateľ je oprávnený získať informácie z elektronických verejne dostupných zoznamov. 2. Technická alebo odborná spôsobilosť podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona o VO. Na pozíciu architekt - doklad o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti (kópia), ktoré sú predmetom verejnej súťaže v súlade s § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 3.Uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t.j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukáže úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk predložením čestného vyhlásenia a overuje sa prostredníctvom Registra osôb so zákazom – https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.htm
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky štyri časti zákazky. Zadávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Občasný autorský dohľad - OAD bude vykonávaný v rozsahu podľa požiadaviek obstarávateľa, ktorý môže čiastočne, alebo úplne obmedziť výkon OAD.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zariadenie ambulantných sociálnych služieb - Centrum sociálnych služieb Zákamenné
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 01/2024
 • Názov : Zariadenie ambulantných sociálnych služieb - Centrum sociálnych služieb Zákamenné
 • Opis: Predmetom riešenia tejto zákazky je vypracovanie DUR, RPD, inžinierka činnosť a odborný autorský dohľad na jeden objekt zariadenia ambulantných služieb, ktorý je zložený z dvoch častí (domov sociálnych služieb - denná forma pre 10 prijímateľov soc. služieb a špecializované zariadenie - denná forma pre 10 prijímateľov sociálnych služieb) t.j. spolu pre 20 prijímateľov sociálnych služieb, vrátane riešenia ostatného okolia a zázemia. Objekt bude situovaný na stavebnom pozemku- (par.č.: 363/4, 363/8, 363/9, 363/10, 364/2, 364/6, 5957/28, 5957/45, 5957/85, 5957/83, 5957/84, 5957/87). podľa zákresu do katastrálnej mapy v grafickej časti Architektonickej štúdie a Príloha č. 1 a 2 - List vlastníctva č. 1490 čiastočný a Kópia z katastrálnej mapy, k.ú. Zákamenné. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky štyri časti v zmysle členenia: Časť 1 a) Dokumentácia pre územné rozhodnutie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby, RPD b) Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby, RPD Časť 2 - Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby. Časť 3 - Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby. Časť 4 - Súčinnosť spracovateľa projektu pre realizáciu stavby pri výstavbe – Odborný autorský dohľad –„OAD“ Obsah, rozsah a ďalšie potrebnosti dokumentácie sú bližšie špecifikované v prílohách tejto zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 130 120
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Ulica Vyšný koniec 559/55
 • Mesto: Zákamenné
 • PSČ: 02956
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 1/Na pozíciu architekt - doklad o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti (kópia), ktoré sú predmetom verejnej súťaže v súlade s § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 2/Podmienkou účasti je v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO - Uchádzač predloží zoznam dodávok poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorým preukáže uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia služby ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 70 000,00 EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZoVO, ak takéto referencie existujú. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Centrum sociálnych služieb Zákamenné)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Centrum sociálnych služieb Zákamenné)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:15
 • Miesto otvárania ponúk: Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559/55, 029 56 Zákamenné
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499841
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Centrum sociálnych služieb Zákamenné)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Centrum sociálnych služieb Zákamenné)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)