Odvoz a likvidácia objemného odpadu z domácností

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odvoz a likvidácia objemného odpadu z domácností
Kód zákazky: 09/2024
Kód oznámenia: 7921 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Ostatné CPV: 90510000-5
90512000-9
Predpokladaná hodnota: 7 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Rača
Adresa: Kubačova
83106 Bratislava - mestská časť Rača
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Kubačova Bratislava - mestská časť Rača 83106 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie dostupných služieb odpadového hospodárstva, a to: Odvoz a likvidácia objemného odpadu (katalógové číslo 20 03 07), ktorého pôvodcom sú obyvatelia mestskej časti Bratislava–Rača s trvalým pobytom na území tejto mestskej časti v rámci mestskou časťou vyhláseného jarného a jesenného zberu objemného odpadu z domácností (ďalej len „odpad“) a pristavenie veľkokapacitných kontajnerov s obsluhou na zber odpadu na základe stanoveného harmonogramu v počte dva (2) krát dvanástich (12) kusov veľkokapacitných kontajnerov minimálneho objemu 7m3 .

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281144
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Rača (ID: 75242)
 • Zákazka: Odvoz a likvidácia objemného odpadu z domácností (ID: 499855)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Rača
 • IČO: 00304557
 • DIČ: 2020879212
 • Adresa
 • Ulica: Kubačova
 • Číslo: 21
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Rača
 • PSČ: 83106
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: vo@raca.sk
 • Telefónne číslo: 0249112466
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Rača)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4111
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 09/2024
 • Názov: Odvoz a likvidácia objemného odpadu z domácností
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie dostupných služieb odpadového hospodárstva, a to: Odvoz a likvidácia objemného odpadu (katalógové číslo 20 03 07), ktorého pôvodcom sú obyvatelia mestskej časti Bratislava–Rača s trvalým pobytom na území tejto mestskej časti v rámci mestskou časťou vyhláseného jarného a jesenného zberu objemného odpadu z domácností (ďalej len „odpad“) a pristavenie veľkokapacitných kontajnerov s obsluhou na zber odpadu na základe stanoveného harmonogramu v počte dva (2) krát dvanástich (12) kusov veľkokapacitných kontajnerov minimálneho objemu 7m3 .
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 7 500
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 90510000, 90512000
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Odvoz a likvidácia objemného odpadu z domácností
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Odvoz a likvidácia objemného odpadu z domácností
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie dostupných služieb odpadového hospodárstva, a to: Odvoz a likvidácia objemného odpadu (katalógové číslo 20 03 07), ktorého pôvodcom sú obyvatelia mestskej časti Bratislava–Rača s trvalým pobytom na území tejto mestskej časti v rámci mestskou časťou vyhláseného jarného a jesenného zberu objemného odpadu z domácností (ďalej len „odpad“) a pristavenie veľkokapacitných kontajnerov s obsluhou na zber odpadu na základe stanoveného harmonogramu v počte dva (2) krát dvanástich (12) kusov veľkokapacitných kontajnerov minimálneho objemu 7m3 .
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 7 500
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 90510000, 90512000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia cena, a to najnižšia cena celkom (ďalej len „cena“) vyjadrená v EUR s DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadovaný právny vzťah. Uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov musí mať právnu subjektivitu. Verejný obstarávateľ bude požadovať od skupiny dodávateľov ktorej ponuku príjme vytvorenie právnej formy podľa § 56 alebo § 221 Obchodného zákonníka alebo združenie bez právnej subjektivity na základe Zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka (v prípade uchádzačov z členských krajín EÚ v zmysle obdobných zákonných noriem platných v danom členskom štáte EÚ) ešte pred uzatvorením zmluvy.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Miesto otvárania ponúk: MČ Bratislava-Rača prostredníctvom IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4111
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499855
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)