Materská škola – obec Naháč

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Materská škola – obec Naháč
Kód zákazky: ON_03/2024_MŠ
Kód oznámenia: 7951 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 418 395,55 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Naháč
Adresa: Naháč
91906 Naháč
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Naháč Naháč 91906 Slovensko Naháč 205, 919 06 Naháč
Zdroj:

Popis

Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na stavbe „Materská škola – obec Naháč“, na parc. č. 205, kat. území Naháč, financovanej z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, výsledkom ktorých je prestavba, prístavba a zmena účelu využitia. Jedná sa o prestavbu, prístavbu a zmenu účelu – objektu, v obci Naháč, číslo parcely 205. Riešený objekt je z časti jednopodlažný a z časti dvojpodlažný. Zastrešený valbovou a sedlovou strechou. Z dôvodu polohy objektu v zástavbe sa dával dôraz na hmotné, materiálové a architektonické riešenie, ako aj na vzťahy k okolitej zástavbe. Pri prestavbe objekt bude slúžiť pre jedno využitie. Vďaka tomu bude vytvorených 7 nových pracovných príležitostí ( 1x riaditeľ/ -ka, 1x výdajník/-čka, 1x upratovačka a 4x učiteľ/ -ka ) a počet detí 32. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu, zhotovenej autorizovanou osobou Ing. arch Miloš Kyseľ.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Naháč

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281244
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Naháč (ID: 3715)
 • Zákazka: Materská škola – obec Naháč (ID: 499925)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 4eeaceef-5ee5-4658-80ac-eb928a150d39
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Naháč
 • IČO: 00312797
 • DIČ: 2021175662
 • Adresa
 • Ulica: Naháč
 • Číslo: 84
 • Mesto: Naháč
 • PSČ: 91906
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@mpprofit.sk
 • Telefónne číslo: +421424443891
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Naháč)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4750
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ON_03/2024_MŠ
 • Názov: Materská škola – obec Naháč
 • Opis: Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na stavbe „Materská škola – obec Naháč“, na parc. č. 205, kat. území Naháč, financovanej z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, výsledkom ktorých je prestavba, prístavba a zmena účelu využitia. Jedná sa o prestavbu, prístavbu a zmenu účelu – objektu, v obci Naháč, číslo parcely 205. Riešený objekt je z časti jednopodlažný a z časti dvojpodlažný. Zastrešený valbovou a sedlovou strechou. Z dôvodu polohy objektu v zástavbe sa dával dôraz na hmotné, materiálové a architektonické riešenie, ako aj na vzťahy k okolitej zástavbe. Pri prestavbe objekt bude slúžiť pre jedno využitie. Vďaka tomu bude vytvorených 7 nových pracovných príležitostí ( 1x riaditeľ/ -ka, 1x výdajník/-čka, 1x upratovačka a 4x učiteľ/ -ka ) a počet detí 32. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu, zhotovenej autorizovanou osobou Ing. arch Miloš Kyseľ.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 418 395.55
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112000, 45310000, 45421100, 45262520
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Naháč
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Naháč 205, 919 06 Naháč
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 2. podľa § 32 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie vyžadovaných podmienok účasti: 1. podľa § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 2. podľa § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, lebo verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (§ 32 ods. 3 ZVO). Netýka sa subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúce sa osobného postavenia určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“. Ak uchádzač predkladá JED alebo čestné vyhlásenie, predkladá.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejnýmobstarávateľomazáujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického Informačného systémupreelektronické verejné obstarávanie (IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len Úrad vlády SR) s využitím všetkých jeho funkcionalít IS EVO je dostupný bezplatne na adrese: www.isepvo.sk V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO na e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.skalebo telefonicky načísle: + 421 2 209 25 100. Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou vo výške: 10 000,00 Eur. Predmetné verejné obstarávanie nie jevzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie,kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií. Predmetné verejné obstarávanie nie jevzhľadom na podmienky účasti, technickéšpecifi kácie, kritériá navyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zameraným na sociálne aspekty. Elektronickými platbami sa rozumie bankový prevod cezinternetbanking.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Materská škola – obec Naháč
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ON_03/2024_MŠ
 • Názov : Materská škola – obec Naháč
 • Opis: Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na stavbe „Materská škola – obec Naháč“, na parc. č. 205, kat. území Naháč, financovanej z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, výsledkom ktorých je prestavba, prístavba a zmena účelu využitia. Jedná sa o prestavbu, prístavbu a zmenu účelu – objektu, v obci Naháč, číslo parcely 205. Riešený objekt je z časti jednopodlažný a z časti dvojpodlažný. Zastrešený valbovou a sedlovou strechou. Z dôvodu polohy objektu v zástavbe sa dával dôraz na hmotné, materiálové a architektonické riešenie, ako aj na vzťahy k okolitej zástavbe. Pri prestavbe objekt bude slúžiť pre jedno využitie. Vďaka tomu bude vytvorených 7 nových pracovných príležitostí ( 1x riaditeľ/ -ka, 1x výdajník/-čka, 1x upratovačka a 4x učiteľ/ -ka ) a počet detí 32. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu, zhotovenej autorizovanou osobou Ing. arch Miloš Kyseľ.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112000, 45310000, 45421100, 45262520
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Naháč
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Naháč 205, 919 06 Naháč
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 9
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena stavebných prác v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena stavebných prác v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 27.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 27.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraníponúkvšetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúkbudeprebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budúelektronickysprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční online.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/499925
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499925
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)