Zateplenie kultúrneho domu v obci Dolné Lovčice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zateplenie kultúrneho domu v obci Dolné Lovčice
Kód zákazky: 033/02I02-29-V01/2023
Kód oznámenia: 4614 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 258 018,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Dolné Lovčice
Adresa: SNP
91927 Dolné Lovčice
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: SNP Dolné Lovčice 91927 Slovensko súp. č. 865, SNP 69, 919 27 Dolné Lovčice, stavba: kultúrny dom

Popis

Predmetom zákazky je zateplenie objektu kultúrneho domu v obci Dolné Lovčice a výmena existujúceho zdroja vykurovania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, v prílohe č. 3 Projektová dokumentácia, v prílohe č. 4 vo Výkaze výmer, za záväzných obchodných podmienok uvedených v prílohe č. 5 návrh Zmluvy o dielo.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Dolné Lovčice

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1275456
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Dolné Lovčice (ID: 58659)
 • Zákazka: Zateplenie kultúrneho domu v obci Dolné Lovčice (ID: 497595)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Dolné Lovčice
 • IČO: 00686301
 • DIČ: 2021147744
 • Adresa
 • Ulica: SNP
 • Číslo: 69
 • Mesto: Dolné Lovčice
 • PSČ: 91927
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: gondzalova@loyalservice.sk
 • Telefónne číslo: +421910536111
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Dolné Lovčice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6840
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 033/02I02-29-V01/2023
 • Názov: Zateplenie kultúrneho domu v obci Dolné Lovčice
 • Opis: Predmetom zákazky je zateplenie objektu kultúrneho domu v obci Dolné Lovčice a výmena existujúceho zdroja vykurovania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, v prílohe č. 3 Projektová dokumentácia, v prílohe č. 4 vo Výkaze výmer, za záväzných obchodných podmienok uvedených v prílohe č. 5 návrh Zmluvy o dielo.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 258 018
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: súp. č. 865, SNP 69, 919 27 Dolné Lovčice, stavba: kultúrny dom
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti: - § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – uvedenú skutočnosť si verejný obstarávateľ overí prostredníctvom verejne dostupných registrov; § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – verejný obstarávateľ si overí na UVO v registri osôb so zákazom účasti vo VO. V prípade uchádzačov so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklého pobytu mimo Slovenskej republiky, predkladá uchádzač čestné vyhlásenie, ktoré tvorí prílohu č. 6 tejto výzvy. - § 40 ods. 6 písm. f) ZVO: u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie (existencia konfliktu záujmov). Uchádzač preukáže túto skutočnosť čestným vyhlásením, ktoré tvorí prílohu č. 7 tejto výzvy. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny zhotoviteľov, ktorá predložila ponuku. Verejný obstarávateľ podľa § 41 ods. 1 ZVO vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok uchádzač uvedie v prílohe č. 8. Uchádzač prílohu vyplní v prípade, ak sú mu subdodávatelia v čase predloženia ponuky známi, ak nie sú známi, prílohu ponechá nevyplnenú. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal zadefinované podmienky účasti osobného postavenia.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 ZVO určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO na portáli www.isepvo.sk. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečené písomne elektronickou formou cez informačný systém Elektronického verejného obstarávania (ďalej len „IS EVO“). Postup vytvorenia ponuky v zákazke: 1. Zobrazenie formulára ponuky a jeho vyplnenie, 2. Pridanie potrebných príloh ponuky, 3. Vyplnenie štruktúrovaných kritérií, ak ich verejný obstarávateľ nastavil, 4.Odoslanie ponuky verejnému obstarávateľovi. Zábezpeka: : Na zabezpečenie riadneho splnenia záväzkov podľa návrhu Zmluvy o dielo požaduje verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača pred uzavretím Zmluvy o dielo (ako súčinnosť na uzavretie Zmluvy o dielo podľa zákona o verejnom obstarávaní) zložiť na účet objednávateľa zábezpeku vo výške 10 000 EUR. Hodnoverný doklad o tomto zložení zábezpeky (originál alebo overená fotokópia) bude prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zábezpeku je objednávateľ oprávnený použiť na úhradu nákladov spojených s odstránením vád a nedorobkov diela uvedených v protokole o odovzdaní/prevzatí diela, ktoré zhotoviteľ neodstránil v lehote dohodnutej v tomto protokole alebo inak písomne dohodnutej lehote, ďalej na dokončenie diela v prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, ako aj na úhradu prípadných zmluvných pokút podľa tejto zmluvy, na zaplatenie ktorých vznikol objednávateľovi nárok, kým zábezpeku podľa tejto zmluvy nevrátil zhotoviteľovi. Objednávateľ je povinný vrátiť zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v článku I. tejto zmluvy do 3 (troch) mesiacov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela. Objednávateľ môže podľa svojho uváženia vrátiť zábezpeku na účet zhotoviteľa aj pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. V prípade použitia zábezpeky podľa tohto bodu objednávateľom je objednávateľ povinný vrátiť zhotoviteľovi zábezpeku (resp. jej nespotrebovanú časť) na účet zhotoviteľa do 3 (troch) mesiacov po úhrade nákladov spojených s odstránením vád a nedorobkov alebo do 3 (troch) mesiacov po dokončení diela a zaslať zhotoviteľovi písomné vyúčtovanie o použití zábezpeky.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zateplenie kultúrneho domu v obci Dolné Lovčice
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Zateplenie kultúrneho domu v obci Dolné Lovčice
 • Opis: Predmetom zákazky je zateplenie objektu kultúrneho domu v obci Dolné Lovčice a výmena existujúceho zdroja vykurovania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, v prílohe č. 3 Projektová dokumentácia, v prílohe č. 4 vo Výkaze výmer, za záväzných obchodných podmienok uvedených v prílohe č. 5 návrh Zmluvy o dielo.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 258 018
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Iné
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Včasná úhrada faktúr subdodávateľom, bližšie špecifikovaná v prílohe č. 5 návhru Zmluvy o dielo, v čl. V.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: súp. č. 865, SNP 69, 919 27 Dolné Lovčice, stavba: kultúrny dom
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 5
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, z oprávnených výdavkov určených na základe kladného posúdenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktorá splnila podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, registrovanej pod číslom 02I02-29-V01/093, v rámci výzvy vykonávateľa - Ministerstva dopravy Slovenskej republiky s názvom „Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov č. 02I02-21-V01“, na základe platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 033/02I02-21-V01/2022 uzatvorenej medzi vykonávateľom a objednávateľom, ako prijímateľom prostriedkov mechanizmu za účelom financovania projektu.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných práv podľa obchodných podmienok, ak odberateľom a) bol verejný obstarávateľ, takýmto dokladov je referencia, ak nebola vyhotovená, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie; b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzať alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný predmet zákazky – zateplenie budov občianskej vybavenosti a/alebo výmena zdroja tepla v budove občianskej vybavenosti, vo finančnom objeme spolu minimálne 258 017,97 EUR bez DPH/alebo ekvivalent v inej mene, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom aspoň jedna realizácia musela byť v rozsahu zateplenia občianskej budovy minimálne 500 m2. Uchádzač predloží potvrdenia o uspokojivom vykonaní uskutočnených stavebných práv rovnakého alebo podobného charakteru dokladmi podľa písm. a) alebo b) vo vyššie uvedenom citovanom § 34 ods. 1 písm. b) ZVO. Zoznam stavebných prác bude obsahovať nasledovné údaje: • názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa, • názov stavby, • cena stavby celkom v EUR bez DPH a vyčíslenie hodnoty z ceny stavby celkom v EUR bez DPH aby bolo preukázané splnenie minimálnej požadovanej úrovne štandardov vyššie uvedenej, • miesto stavby, • lehota výstavby (od – do), • stručný popis stavy na preukázanie minimálnej požadovanej úrovne vyššie uvedenej podmienky účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: uchádzač predloží platnú licenciu na zhotovenie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) podľa STN 732901 vydanej príslušným akreditovaným inšpekčným orgánom alebo iného ekvivalentu dokladu, ktorý preukáže pri zatepľovaní obvodového plášťa objektu kultúrneho domu, a ktorým preukáže spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentami tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre s životnosť zateplenia.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží doklad preukazujúci, že má osobu určenú na plnenie zmluvy, ktorá má udelené osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho (osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov) alebo ekvivalentné osvedčenie a prax v oblasti výkonu činnosti stavbyvedúceho v trvaní minimálne 5 rokov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Uchádzač musí preukázať, že stavbyvedúci vykonával stavbyvedúceho v rámci stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný predmet zákazky – zateplenie budov občianskej vybavenosti a/alebo výmena zdroja tepla v budove občianskej vybavenosti, a to minimálne jednej stavby občianskej vybavenosti, minimálne v objeme 100 000 EUR bez DPH, pričom aspoň jedna realizácia musela byť v rozsahu zateplenia občianskej budovy minimálne 500 m2. Uchádzač preukáže splnenie podmienok za uvedenú osobu predložením nasledovných dokladov: a) príslušné osvedčenie, oprávnenie, či preukaz, b) profesijný životopis, pričom uchádzač v životopise uvedie aj vyčíslenie hodnoty realizovanej zákazky pre splnenie vyššie uvedeného minimálneho štandardu v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, c) identifikačné údaje zamestnávateľa dotknutej osoby, d) čestné vyhlásenie o pravdivosti vyššie uvedených údajov dotknutej osoby s vlastnoručným podpisom dotknutej osoby.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov, predkladá – plnú moc (podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny) pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní a oprávnený konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. Ďalej predkladá takýto uchádzač aj čestné vyhlásenie v prípade skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov niektorú z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, resp. podľa príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny, ktorý bude zaväzovať zmluvné strany, aby rušili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Dolné Lovčice)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Dolné Lovčice)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude verejné pre uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku v lehote na predkladanie ponúk – a to použitím online sprístupnenia otvárania ponúk (automatické odoslanie zápisnice z otvárania ponúk), t. z. nebude otváranie ponúk s osobnou účasťou. Vyhodnotenie ponúk je neverejné, uskutoční sa bez prítomnosti uchádzačov. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí za danú časť predmetu zákazky. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky.
 • Miesto otvárania ponúk: obec Dolné Lovčice, IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497595
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497595
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Dolné Lovčice)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)