Rekonštrukcia športovej infraštruktúry na ZŠ Mierové námestie v Handlovej

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia športovej infraštruktúry na ZŠ Mierové námestie v Handlovej
Kód zákazky: 1433/2024
Kód oznámenia: 4620 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Ostatné CPV: 45212222-8
45236110-4
Predpokladaná hodnota: 143 292,31 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Handlová
Adresa: Námestie baníkov
97251 Handlová
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Námestie baníkov Handlová 97251 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia povrchov multifunkčného ihriska a atletickej dráhy a taktiež povrchu telocvične v areály Základnej školy Mierové námestie 255/27 v Handlovej. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ pred vyhlásením zákazky zvážil skutočnosť, že rozdeľovaním zákaziek na časti je možné podporiť prístup malých a stredných podnikov k verejným zdrojom, podporiť miestnu zamestnanosť a konkurenčné prostredie. Z ohľadom na predchádzajúcu vetu verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na dve samostatné časti, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu, alebo obe časti zákazky. 1. časť: Rekonštrukcia telocvične: Predmetom zákazky je odstránenie súčasného povrchu z bukových parkiet v telocvični Základnej školy Mierové námestie, ktorý bude nahradený športovou podlahou tvorenou dvojitým odpruženým mostíkom. 2. časť: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a atletickej dráhy: Predmetom zákazky je obnova jestvujúceho povrchu multifunkčného ihriska bez odstránenia pôvodného povrchu. V rámci atletickej dráhy bude v celom rozsahu odstránený súčasný povrch a nahradený tartanovým povrchom červenej farby pre bežecké disciplíny.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1275313
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Handlová (ID: 8672)
 • Zákazka: Rekonštrukcia športovej infraštruktúry na ZŠ Mierové námestie v Handlovej (ID: 497502)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Handlová
 • IČO: 00318094
 • DIČ: 2021162660
 • Adresa
 • Ulica: Námestie baníkov
 • Číslo: 7
 • Mesto: Handlová
 • PSČ: 97251
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: petra.golhova@handlova.sk
 • Telefónne číslo: 0918678147
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Handlová)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5167
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1433/2024
 • Názov: Rekonštrukcia športovej infraštruktúry na ZŠ Mierové námestie v Handlovej
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia povrchov multifunkčného ihriska a atletickej dráhy a taktiež povrchu telocvične v areály Základnej školy Mierové námestie 255/27 v Handlovej. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ pred vyhlásením zákazky zvážil skutočnosť, že rozdeľovaním zákaziek na časti je možné podporiť prístup malých a stredných podnikov k verejným zdrojom, podporiť miestnu zamestnanosť a konkurenčné prostredie. Z ohľadom na predchádzajúcu vetu verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na dve samostatné časti, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu, alebo obe časti zákazky. 1. časť: Rekonštrukcia telocvične: Predmetom zákazky je odstránenie súčasného povrchu z bukových parkiet v telocvični Základnej školy Mierové námestie, ktorý bude nahradený športovou podlahou tvorenou dvojitým odpruženým mostíkom. 2. časť: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a atletickej dráhy: Predmetom zákazky je obnova jestvujúceho povrchu multifunkčného ihriska bez odstránenia pôvodného povrchu. V rámci atletickej dráhy bude v celom rozsahu odstránený súčasný povrch a nahradený tartanovým povrchom červenej farby pre bežecké disciplíny.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 143 292.31
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45212222, 45236110
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Základná škola
 • Ulica: Mierové námestie 255/27
 • Mesto: Handlová
 • PSČ: 97251
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: 1. časť: Rekonštrukcia telocvične
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1433/2024
 • Názov : 1. časť: Rekonštrukcia telocvične
 • Opis: Predmetom zákazky je odstránenie súčasného povrchu z bukových parkiet v telocvični Základnej školy Mierové námestie, ktorý bude nahradený športovou podlahou tvorenou dvojitým odpruženým mostíkom. Termín realizácie diela je do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 68 022.72
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na telocvičniach
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. e) a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. a) V zmysle § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby. Uchádzač nie je povinný predkladať Výpis z obchodného registra a Výpis zo živnostenského registra, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. b) V zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia (príloha č. 7 a 8 tejto výzvy), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Referencia podľa § 34 ods. 1 písm. b): Uchádzač doloží zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: a) Bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. Ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie. b) Bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Uchádzač musí preukázať, že v uvedenom období zrealizoval stavby s rovnakým, alebo podobným predmetom zákazky (výstavba, rekonštrukcia, alebo modernizácia športových ihrísk a športovísk, výmena športových povrchov), a to: Zoznamom referencií za požadované obdobie (za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania) v objeme minimálne: • 1. časť Rekonštrukcia telocvične vo výške 20 000 EUR bez DPH súhrnne za obdobie 5 rokov. • Uchádzač, ktorý predkladá ponuku na obe časti zákazky predloží referencie vo výške 45 000 EUR bez DPH súhrnne za obdobie 5 rokov. Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 5 ZVO pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti zohľadní referencie uchádzačov, ktoré sú uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú ku dňu predloženia ponuky uchádzača a ak ich uchádzač v ponuke identifikoval.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom za celú časť zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:01
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51, kancelária číslo 34
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497502?cHash=e8673b286d5a5d6d07e9f800addb4561
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497502
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: 2. časť: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a atletickej dráhy
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1433/2024
 • Názov : 2. časť: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a atletickej dráhy
 • Opis: Predmetom zákazky je obnova jestvujúceho povrchu multifunkčného ihriska bez odstránenia pôvodného povrchu. V rámci atletickej dráhy bude v celom rozsahu odstránený súčasný povrch a nahradený tartanovým povrchom červenej farby pre bežecké disciplíny. Termín realizácie diela je do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 75 269.59
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. e) a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. a) V zmysle § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby. Uchádzač nie je povinný predkladať Výpis z obchodného registra a Výpis zo živnostenského registra, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. b) V zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia (príloha č. 7 a 8 tejto výzvy), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Referencia podľa § 34 ods. 1 písm. b): Uchádzač doloží zoznam prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: a) Bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. Ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie. b) Bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Uchádzač musí preukázať, že v uvedenom období zrealizoval stavby s rovnakým, alebo podobným predmetom zákazky (výstavba, rekonštrukcia, alebo modernizácia športových ihrísk a športovísk, výmena športových povrchov), a to: Zoznamom referencií za požadované obdobie (za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania) v objeme minimálne: • 2. časť Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a atletickej dráhy vo výške 25 000 EUR bez DPH súhrnne za obdobie 5 rokov. • Uchádzač, ktorý predkladá ponuku na obe časti zákazky predloží referencie vo výške 45 000 EUR bez DPH súhrnne za obdobie 5 rokov. Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 5 ZVO pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti zohľadní referencie uchádzačov, ktoré sú uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú ku dňu predloženia ponuky uchádzača a ak ich uchádzač v ponuke identifikoval.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom za celú časť zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:01
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, kancelária číslo 34
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497502?cHash=e8673b286d5a5d6d07e9f800addb4561
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497502
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)