Park mládeže Šamorín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Park mládeže Šamorín
Kód zákazky: 1/2024/VO/po
Kód oznámenia: 4619 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45236100-1
Predpokladaná hodnota: 594 303,75 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 1.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Šamorín
Adresa: Hlavná
93101 Šamorín
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Hlavná Šamorín 93101 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je výstavba športového ihriska Park mládeže Šamorín.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Šamorín

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274886
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Šamorín (ID: 79404)
 • Zákazka: Park mládeže Šamorín (ID: 497220)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 40e43d38-3745-4072-885b-3cbbc3de13a3
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Šamorín
 • IČO: 00305723
 • DIČ: 2020370121
 • Adresa
 • Ulica: Hlavná
 • Číslo: 37
 • Mesto: Šamorín
 • PSČ: 93101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: helena.polonyi@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421905826576
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Šamorín)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4209
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/2024/VO/po
 • Názov: Park mládeže Šamorín
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba športového ihriska Park mládeže Šamorín.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 594 303.75
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Parcela p.č. 2843/1, k.ú. Šamorín (860387), obec Šamorín
 • Ulica: Parcela p.č. 2843/1, k.ú. Šamorín (860387), obec Šamorín
 • Mesto: Šamorín
 • PSČ: 93101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e), § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Park mládeže Šamorín
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/2024/VO/po
 • Názov : Park mládeže Šamorín
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba športového ihriska Park mládeže Šamorín.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 431 814.35
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Odôvodnenie nepoužitia požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Stavebná práca
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Parcela p.č. 2843/1, k.ú. Šamorín (860387), obec Šamorín
 • Mesto: Šamorín
 • PSČ: 93101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 31.07.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: 1. § 34 ods. 1 písm. b)
 • Opis podmienky účasti: 1. § 34 ods. 1 písm. b) - Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Zoznam musí obsahovať min. 2 zákazky v hodnote spolu obdobnej ako je predpokladaná hodnota zákazky
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 35 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • Opis podmienky účasti: 2. Plnenie normy STN EN 1176, STN EN 1177, STN EN 16630 a STN EN 14974+A1 s platnou certifikáciou od Technickej Inšpekcie, a.s.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo na časť I
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 01.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 01.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=497220&orgId=4209&,
 • Miesto otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=497220&orgId=4209&,
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=497220&orgId=4209&,
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497220
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=497220&orgId=4209&,
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Park mládeže Šamorín II
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/2024/VO/po
 • Názov : Park mládeže Šamorín II
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba športového ihriska Park mládeže Šamorín.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 162 489.40
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Odôvodnenie nepoužitia požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Stavebná práca
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Parcela p.č. 2843/1, k.ú. Šamorín (860387), obec Šamorín
 • Mesto: Šamorín
 • PSČ: 93101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 15.03.2024
 • Dátum ukončenia: 31.07.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: 1. § 34 ods. 1 písm. b)
 • Opis podmienky účasti: Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Zoznam musí obsahovať min. 2 zákazky v hodnote spolu obdobnej ako je predpokladaná hodnota zákazky
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 35 zákona Manažérstvo kvality
 • Opis podmienky účasti: Plnenie normy STN EN 1090-2: 2020 (73 2601), Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií Časť 2 Technické požiadavky na oceľové konštrukcie Plnenie normy STN EN ISO 3834-2 (050410) Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov. Časť 2: Úplné požiadavky na kvalitu (ISO 3834-2: 2021) (Norma na priame používanie ako STN). Plnenie normy STN EN ISO 9001:2015 Požiadavky na systém manažérstva kvality
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo na časť II
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 01.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 01.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=497220&orgId=4209&
 • Miesto otvárania ponúk: https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=497220&orgId=4209&
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=497220&orgId=4209&
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497220
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=497220&orgId=4209&
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)