Svätý Anton - kanalizácia a ČOV

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Svätý Anton - kanalizácia a ČOV
Kód zákazky: Svätý Anton/2024
Kód oznámenia: 4519 - MSP
Postup: Verejná súťaž
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45231300-8
Predpokladaná hodnota: 7 773 129,63 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Svätý Anton
Adresa: Pri Rajčianke
96972 Svätý Anton
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Svätý Anton Svätý Anton 96972 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie a ČOV pre obec Svätý Anton. Podrobná dokumentácia k realizácii stavebných prác je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Svätý Anton

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1270083
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Svätý Anton (ID: 100648)
 • Zákazka: Svätý Anton - kanalizácia a ČOV (ID: 495742)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 78cac215-002f-446f-a4f5-8c9f92700a70
 • Identifikátor verzie oznámenia: 4643fc45-61ce-459f-9c88-8b73e14791d9
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Svätý Anton
 • IČO: 00320471
 • DIČ: 2021107275
 • Adresa
 • Ulica: Svätý Anton
 • Číslo: č. 34
 • Mesto: Svätý Anton
 • PSČ: 96972
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: hlinkova@abys.sk
 • Telefónne číslo: 00421905212606
 • Kontaktný fax: 00421917736488
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Svätý Anton)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5348
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: Svätý Anton/2024
 • Názov: Svätý Anton - kanalizácia a ČOV
 • Opis: Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie a ČOV pre obec Svätý Anton. Podrobná dokumentácia k realizácii stavebných prác je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 7 773 129.63
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Svätý Anton
 • PSČ: 969 72
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Skreslenie informácií, zatajenie informácií, neschopnosť predložiť požadované dokumenty a získanie dôverných informácií o tomto postupe
 • Opis/spôsob preukazovania: Dôvody na vylúčenie sú uvedené v zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Svätý Anton - kanalizácia a ČOV
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: Svätý Anton/2024
 • Názov : Svätý Anton - kanalizácia a ČOV
 • Opis: Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie a ČOV pre obec Svätý Anton. Podrobná dokumentácia k realizácii stavebných prác je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 7 773 129.63
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Svätý Anton č. 34
 • Mesto: Svätý Anton
 • PSČ: 969 72
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Podmienky týkajúce sa elektronickej aukcie sú stanovené v súťažných podkladoch pod bodom 29,30,31.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1.Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o VO zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom profile a na stránke portál www.e-lena.sk. 2. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk. 3. Súťažné podklady budú dostupné priamo a úplne bez obmedzení, či poplatkov v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a to ako priamy odkaz na portály www.elena.sk. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk. 4. Verejný obstarávateľ bude vo svojom profile na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia. 5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 6. Pre potreby komunikácie bude využívaný jedine priestor portálu www.e-lena.sk. Iná forma komunikácie by bola v rozpore s §20 ZVO. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle www.elena.sk, kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému. Minimálne technické požiadavky: na používanie informačného systému Elena: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle www.e-lena.sk kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Elena: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies. 7. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
 • Opis podmienky účasti: Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO: a. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ZHS“) v súlade s § 152 ZVO. b. Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO. Obstarávateľ informuje záujemcov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením Jednotného európskeho dokumentu predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti s Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti: - podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrenie banky - podľa § 33 ods. 1 písm. c) ZVO likvidita 2. stupňa a likvidita 3. stupňa, INDEX N05 - podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO predložením prehľadu o celkovom obrate Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti: - podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO Podmienka účasti podľa § 36 ZVO je stanovená v súťažných podkladoch. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za predmet zákazky, vypočítaná a vyjadrená v eurách /EUR/ s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena zákazky v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Informácie o opakovaní
 • Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
 • Opis opakovania: Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 13.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015. Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky vo výške 300 000,00 EUR. Uchádzač predloží vo svojej ponuke doklad o zložení finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch, alebo predloží doklad o vystavení bankovej záruky, alebo poistenie záruky.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): http://www.e-lena.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/495742
 • Označenie dokumentu/zákazky: Svätý Anton - kanalizácia a ČOV
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Systém ELENA - http://www.e-lena.sk
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)