Oprava bytového domu v meste Revúca 2

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava bytového domu v meste Revúca 2
Kód zákazky: 10/ME/2024
Kód oznámenia: 4414 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 10 526,67 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Revúca
Adresa: Námestie slobody
05080 Revúca
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie slobody Revúca 05080 Slovensko

Popis

Oprava- bežná údržba bytového domu na Strmej ulici, č.60 a č.61 v ktorom sú ubytovaní príslušníci marginalizovanej rómskej komunity v súlade s Výkazom výmer. Komplexnosť uskutočnenia stavebných prác: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. . Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Revúca

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1275168
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Revúca (ID: 45861)
 • Zákazka: Oprava bytového domu v meste Revúca 2 (ID: 497482)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Mesto Revúca
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Kontaktné miesto
 • Kontaktné miesto
 • Názov organizácie: Mesto Revúca
 • Internetová adresa (URL): https://www.revuca.sk
 • Adresa kontaktného miesta
 • Ulica: Námestie slobody
 • Číslo: 13
 • Mesto: Revúca
 • PSČ: 05080
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Mesto Revúca
 • E-mail: primator@revuca.sk
 • Telefónne číslo: +421905114683
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Revúca
 • IČO: 00328693
 • DIČ: 2020724805
 • Internetová adresa (URL): https://www.revuca.sk
 • Adresa
 • Ulica: Námestie slobody
 • Číslo: 17
 • Mesto: Revúca
 • PSČ: 05080
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: dagmar.melotikova@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421903520052
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Revúca)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6057
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 10/ME/2024
 • Názov: Oprava bytového domu v meste Revúca 2
 • Opis: Oprava- bežná údržba bytového domu na Strmej ulici, č.60 a č.61 v ktorom sú ubytovaní príslušníci marginalizovanej rómskej komunity v súlade s Výkazom výmer. Komplexnosť uskutočnenia stavebných prác: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. . Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 10 526.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Oprava bytového domu v meste Revúca 2
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 10/ME/2024
 • Názov : Oprava bytového domu v meste Revúca 2
 • Opis: Oprava- bežná údržba bytového domu na Strmej ulici, č.60 a č.61 v ktorom sú ubytovaní príslušníci marginalizovanej rómskej komunity v súlade s Výkazom výmer. Komplexnosť uskutočnenia stavebných prác: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. . Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch viacbytových budov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 21.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: CES, SLK
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 21.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: www.isepvo.sk
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Označenie dokumentu/zákazky: Oprava bytového domu v meste Revúca 2
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)