ČOV KOMÁROVCE

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ČOV KOMÁROVCE
Kód zákazky: 20204/ZsNH/K
Kód oznámenia: 4347 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 280 117,71 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Komárovce
Adresa: Komárovce
04455 Komárovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Komárovce Komárovce 04455 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je výstavba biologickej čistiarne odpadových vôd (ČOV) v obci Komárovce. Navrhované riešenie výstavby ČOV spočíva v stavebnej úprave riešeného územia pre možnosť osadenia štyroch kontajnerových ČOV typu BCTS25, kalojemu, merného objektu a prevádzkovej budovy. Súčasťou realizácie sú aj služby, ktoré je spolu so stavebnými prácami potrebné vykonať, a to najmä: - spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, - porealizačné zameranie stavby geodetom (geometrický plán), - zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).

Linky a dokumenty

Zákazka: ČOV KOMÁROVCE
Profil obstarávateľa: Obec Komárovce

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1269745
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Komárovce (ID: 76395)
 • Zákazka: ČOV KOMÁROVCE (ID: 495627)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Komárovce
 • IČO: 00324329
 • DIČ: 2020746101
 • Adresa
 • Ulica: Komárovce
 • Číslo: 22
 • Mesto: Komárovce
 • PSČ: 04455
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Komárovce)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5669
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 20204/ZsNH/K
 • Názov: ČOV KOMÁROVCE
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba biologickej čistiarne odpadových vôd (ČOV) v obci Komárovce. Navrhované riešenie výstavby ČOV spočíva v stavebnej úprave riešeného územia pre možnosť osadenia štyroch kontajnerových ČOV typu BCTS25, kalojemu, merného objektu a prevádzkovej budovy. Súčasťou realizácie sú aj služby, ktoré je spolu so stavebnými prácami potrebné vykonať, a to najmä: - spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, - porealizačné zameranie stavby geodetom (geometrický plán), - zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 280 117.71
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Komárovce
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia: a) Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - uchádzač so sídlom v SR doklady nepredkladá, verejný obstarávateľ overí splnenie týchto podmienok účasti vo verejných registroch. - uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR, predkladá doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, resp. dodávať tovar, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky alebo ak štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva takýto doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno tento doklad nahradiť čestným vyhlásením. b) Podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO - uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým podpísaným čestným vyhlásením, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy (podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Obsah ponuky: 1. Identifikačné údaje o uchádzačovi, resp. členoch skupiny dodávateľov, t.j. obchodný názov a sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, IČ DPH, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa. 2. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti, viď. 3. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - ponuková cena celkom v EUR s DPH – za takto predložený doklad sa dá považovať aj Krycí list vyplneného Výkazu výmer - Rozpočtu. 4. Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) s uvedením cien za zhotovenie Diela – je možné údaje zapísať do prílohy č. 3 tejto Výzvy. 5. Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil, a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. Pravidlá vyhotovenia ponuky 1. Do konečnej ceny, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky výdavky uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky podľa relevantnej projektovej dokumentácie a podľa požiadaviek uvedených v Zmluve o dielo. 2. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov, vrátane nákladov na komunikáciu v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy. 3. Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením predmetu zákazky a zmluvných podmienok, t.j. najmä náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, drobné a pomocné materiály, kontrolu zhotoviteľa, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na opravy a údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, komplexné skúšky technologického zariadenia, všeobecné riziká a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, spolupráca a koordinácia so subdodávateľmi, vrátane všetkých kontrol, funkčných skúšok, aj skúšobných prevádzok, ak sú potrebné. 4. Nie je možné predložiť variantné riešenie ponuky. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 1. Verejný obstarávateľ bude požadovať predloženie návrhu Zmluvy o dielo s neoddeliteľnými prílohami (viď.príloha č. 3 tejto výzvy ) až od úspešného uchádzača. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po preukázaní splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) a ak u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. 2. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, tzv. reverzným spôsobom. 3. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 4. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzavretá bezodkladne po tom, ako bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. 5. Za poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy sa považuje: a) Predloženie návrhu zmluvy o dielo podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy. b) Predloženie zoznamu známych subdodávateľov k podpisu zmluvy, podieľajúcich sa na plnení predmetu zákazky podľa prílohy č. 5 tejto výzvy. c) Ak sa uplatňuje: zabezpečenie právoplatného zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.. Tento zápis sa vzťahuje na všetky osoby podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na zák. č. 315/2016 Z. z., a to aj vo vzťahu k subdodávateľom, na ktorých sa podľa citovaného zákona táto povinnosť vzťahuje.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: ČOV KOMÁROVCE
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 20204/ZsNH/K
 • Názov : ČOV KOMÁROVCE
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba biologickej čistiarne odpadových vôd (ČOV) v obci Komárovce. Navrhované riešenie výstavby ČOV spočíva v stavebnej úprave riešeného územia pre možnosť osadenia štyroch kontajnerových ČOV typu BCTS25, kalojemu, merného objektu a prevádzkovej budovy. Súčasťou realizácie sú aj služby, ktoré je spolu so stavebnými prácami potrebné vykonať, a to najmä: - spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, - porealizačné zameranie stavby geodetom (geometrický plán), - zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný). Bližšie informácie sú uvedené prílohách tejto výzvy.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 280 117.71
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Prevencia a kontrola znečistenia
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Predmetné verejné obstarávanie je vzhľadom na predmet zákazky zeleným verejným obstarávaním.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: k.ú. Komárovce, p.č.1079/57, 1079/49, 1079/50
 • Mesto: Komárovce
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 3
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1. písm. a) ZVO - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží písomné vyjadrenie banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Uchádzač predloží vyjadrenie každej banky, v ktorej má podnikateľský účet. Uchádzač zároveň predloží Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie, resp. iný ekvivalentný doklad. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa podmienok uvedených v § 33 ods. 2 ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Splnenie podmienky uchádzač preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa §12 dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcich ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Uchádzač preukáže skúsenosť s min. 1zrealizovanou novostavbou alebo rekonštrukciou alebo prístavbou ČOV, pričom aspoň jedna musí byť s min. počtom 6000 EO. Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutoč. stav. prácach uviesť kontakt. údaje na osoby, kt. vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o uskutoč. stav. prácach. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s § 34 ods.3 ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených naplnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí disponovať: min. 1 osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stav. prác stavbyvedúci. Stavbyvedúci musí spĺňať nasledovné min. požiadavky: - musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby, t.j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák.č. 138/1992 Zb.o autoriz. architektoch a autoriz. inžinieroch v zn.nesk.predpisov. - min. 1 stavba ČOV (prístavba, novostavba, rekonštrukcia) zrealizovaná vo funkcii stavbyvedúceho.Dôkazové prostriedky: a.) Štruktúrovaná inf. obsahujúca údaje o vzdelaní a odbornej praxi vo funkcii stavbyvedúceho, viažucej sa k podmienke účasti, kontaktné údaje na osoby, kt. vedia potvrdiť účasť na zrealizovaných zákazkách vo funkcii stavbyvedúceho. b) Osvedčenie vydané SKSI alebo ekvivalentný doklad vydaný v rámci EÚ. c) Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že ako stavbyvedúci bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, resp. že bude vykonávať danú funkciu na predmetnej stavbe bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu (zamestnaneckom pomere) je voči uchádzačovi.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. h) – v nadväznosti na § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS v oblasti predmetu zákazky (pozemné stavby), prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz. Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi. Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001, a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia. To znamená, že verejný obstarávateľ bude považovať certifikát podľa normy ISO 14001 za ekvivalentný k certifikátu EMAS vtedy, ak k certifikátu podľa normy ISO 14001 pripojí dôkazy o tom, že všetky požiadavky schémy EMAS nad rámec certifikácie podľa normy 14001 má implementované vo svojej organizácii, a tieto pri svojej činnosti uplatňuje, aj keď o tom nemá vydaný certifikát EMAS. V prípade, že požadovaný certifikát alebo ekvivalentný doklad v čase predloženia ponuky stratí platnosť a certifikačná autorita vydávajúca príslušný certifikát alebo orgán vydávajúci ekvivalentné doklady ich platnosť predlžuje automaticky, do x mesiacov od ukončenia príp. objektívnych okolností (napr. do mesiaca až troch v nadväznosti na typ certifikačnej autority alebo orgánu vydávajúceho ekvivalentné doklady), je uchádzač vo svojej ponuke povinný predložiť dôkaz o „automatickom predĺžení požadovaného certifikátu alebo ekvivalentného dokladu spolu s požadovaným certifikátom alebo ekvivalentným dokladom“. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s § 34 ods.3 ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: 34 ods. 1 písm. j) - údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže, že má k dispozícii: min. 2 ks nákladný automobil s EURO 6; 1 ks žeriav s nosnosťou min. 30t. Uchádzač predloží aj dôkaz dispozície/ vlastníctva kópie o osvedčení evidencie vozidla - obidve strany. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s § 34 ods.3 ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena za predmet zákazky v Eur s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena diela s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Vyžaduje sa realizačná zábezpeka vo výške 10 % z celkovej ceny diela s DPH. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných právnych predpisoch.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Komárovce)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Komárovce)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Nakoľko sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 ZVO, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie aj ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO disponuje funkcionalitou, pri ktorej sa po otvorení ponúk automaticky vygeneruje zápisnica z jej otvárania a zašle sa formou notifikácie každému uchádzačovi.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/495627
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/495627
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma - IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)