Služby technickej podpory prevádzky a služby rozvoja integračnej platformy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služby technickej podpory prevádzky a služby rozvoja integračnej platformy
Kód zákazky: ZM-65-24-1-00022-00131
Kód oznámenia: 4445 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72250000-2
Predpokladaná hodnota: 174 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jaslovské Bohunice
919 30 Jaslovské Bohunice
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice 919 30 Slovensko Miesto poskytovania služieb je špeciálny strážený priestor Kupujúceho s osobitným kontrolovaným vstupom - pracovisko Kupujúceho Jaslovské Bohunice. V súvislosti s kontrolovaným vstupom je Poskytovateľ povinný v rámci poskytovania služieb strpieť pri vstupe alebo vjazde do stráženého priestoru Objednávateľa všetky úkony, ktoré sú potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého priestoru, akceptovať nevyhnutné časové zdržanie s tým spojené a zároveň je povinný v nevyhnutnom rozsahu akceptovať a dodržiavať Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Popis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre podporu a rozvoj integračnej platformy počas, ktoré pozostávajú z uvedených služieb: • Služby technickej podpory prevádzky EAI integračnej platformy • Služby rozvoja a služby na vyžiadanie Podrobná špecifikácia je uvedená v časti 6 súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1275267
1. Základné údaje
 • Organizácia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ID: 45157)
 • Zákazka: Služby technickej podpory prevádzky a služby rozvoja integračnej platformy (ID: 497521)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
 • IČO: 35946024
 • DIČ: 2022036599
 • Adresa
 • Ulica: Jaslovské Bohunice
 • Číslo: 360
 • Mesto: Jaslovské Bohunice
 • PSČ: 919 30
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: lescakova.jana@javys.sk
 • Telefónne číslo: +421335315425
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9542
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZM-65-24-1-00022-00131
 • Názov: Služby technickej podpory prevádzky a služby rozvoja integračnej platformy
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre podporu a rozvoj integračnej platformy počas, ktoré pozostávajú z uvedených služieb: • Služby technickej podpory prevádzky EAI integračnej platformy • Služby rozvoja a služby na vyžiadanie Podrobná špecifikácia je uvedená v časti 6 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 174 800
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby týkajúce sa podpory systému
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Jaslovské Bohunice 360
 • Mesto: Jaslovské Bohunice
 • PSČ: 91930
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto poskytovania služieb je špeciálny strážený priestor Kupujúceho s osobitným kontrolovaným vstupom - pracovisko Kupujúceho Jaslovské Bohunice. V súvislosti s kontrolovaným vstupom je Poskytovateľ povinný v rámci poskytovania služieb strpieť pri vstupe alebo vjazde do stráženého priestoru Objednávateľa všetky úkony, ktoré sú potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého priestoru, akceptovať nevyhnutné časové zdržanie s tým spojené a zároveň je povinný v nevyhnutnom rozsahu akceptovať a dodržiavať Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží oprávnenie dodávať tovar / poskytovať službu / uskutočňovať stavebné práce (vo vzťahu k predmetu zákazky). -Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podľa bodu 5. v Ostatných informáciách tohto oznámenia. -Uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti predloží vyplnený formulár PONUKA (vrátane príloh, ak sa vyžadujú), ktorého vzor tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov. -Bližšie informácie o podmienkach účasti sú uvedené v časti 5. súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Služby technickej podpory prevádzky a služby rozvoja integračnej platformy
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZM-65-24-1-00022-00131
 • Názov : Služby technickej podpory prevádzky a služby rozvoja integračnej platformy
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre podporu a rozvoj integračnej platformy počas, ktoré pozostávajú z uvedených služieb: • Služby technickej podpory prevádzky EAI integračnej platformy • Služby rozvoja a služby na vyžiadanie Podrobná špecifikácia je uvedená v časti 6 súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 174 800
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby týkajúce sa podpory systému
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Jaslovské Bohunice 360
 • Mesto: Jaslovské Bohunice
 • PSČ: 91930
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto poskytovania služieb je špeciálny strážený priestor Kupujúceho s osobitným kontrolovaným vstupom - pracovisko Kupujúceho Jaslovské Bohunice. V súvislosti s kontrolovaným vstupom je Poskytovateľ povinný v rámci poskytovania služieb strpieť pri vstupe alebo vjazde do stráženého priestoru Objednávateľa všetky úkony, ktoré sú potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého priestoru, akceptovať nevyhnutné časové zdržanie s tým spojené a zároveň je povinný v nevyhnutnom rozsahu akceptovať a dodržiavať Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.03.2024
 • Dátum ukončenia: 28.02.2026
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výhradne cez IS EVO 2.Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom vyplneného formulára "PONUKA" (vrátane príloh, ako sa vyžadujú), ktorého vzor tvorí prílohu č. 8 súťažných pokladov, ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky. 3.Návrh zmluvy tvorí samostatnú prílohu č. 7 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky. 4.Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 5.Uchádzač okrem dokladov/údajov na preukázanie splnenia podmienok účasti predloží aj čestné vyhlásenie o: - neuloženom zákaze účasti vo verejnom obstarávaní potvrdenom konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, - neexistencii konfliktu záujmov, - neexistencii dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž medzi uchádzačom a iným hospodárskym subjektom.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona a o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie, vrátane minimálnych požadovaných úrovní štandardov, sú uvedené v časti 5. súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii za osobu, ktorá bude zodpovedná za plnenie zmluvy nasledovne: - Technický architekt (senior konzultant) Bližšie informácie, vrátane minimálnych požadovaných úrovní štandardov, sú uvedené v časti 5. súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené vo verejnej zóne zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR bez DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 21.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 21.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Opis otvárania ponúk: Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov, Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky.
 • Miesto otvárania ponúk: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497521
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497521
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497521
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)