Period.diskontin. meranie hodnôt emis. veličín vybraných znečisťujúcich látok, Period. oprávnené meranie reprezent. individuál. hmotnostn. tokov a Period. kontrola automatiz. monitor. systému emisií

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Period.diskontin. meranie hodnôt emis. veličín vybraných znečisťujúcich látok, Period. oprávnené meranie reprezent. individuál. hmotnostn. tokov a Period. kontrola automatiz. monitor. systému emisií
Kód zákazky: 5/TPO/Jes/Ku/24
Kód oznámenia: 4452 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90731400-4
Predpokladaná hodnota: 14 950,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 23:59
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Martin
Adresa: Kollárova
03659 Martin
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Kollárova Martin 03659 Slovensko

Popis

Predmetom je poskytnutie služby periodického diskontinuálneho merania hodnôt emisných veličín vybraných znečisťujúcich látok, periodické oprávnené meranie reprezentatívnych individuálnych hmotnostných tokov a periodická kontrola automatizovaného monitorovacieho systému emisií. Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274730
1. Základné údaje
 • Organizácia: Univerzitná nemocnica Martin (ID: 17900)
 • Zákazka: Period.diskontin. meranie hodnôt emis. veličín vybraných znečisťujúcich látok, Period. oprávnené meranie reprezent. individuál. hmotnostn. tokov a Period. kontrola automatiz. monitor. systému emisií (ID: 497171)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Martin
 • IČO: 00365327
 • DIČ: 2020598019
 • Internetová adresa (URL): https://unm.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Kollárova
 • Číslo: 2
 • Mesto: Martin
 • PSČ: 03659
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Zdravie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1000
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 5/TPO/Jes/Ku/24
 • Názov: Period.diskontin. meranie hodnôt emis. veličín vybraných znečisťujúcich látok, Period. oprávnené meranie reprezent. individuál. hmotnostn. tokov a Period. kontrola automatiz. monitor. systému emisií
 • Opis: Predmetom je poskytnutie služby periodického diskontinuálneho merania hodnôt emisných veličín vybraných znečisťujúcich látok, periodické oprávnené meranie reprezentatívnych individuálnych hmotnostných tokov a periodická kontrola automatizovaného monitorovacieho systému emisií. Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 14 950
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na monitorovanie alebo meranie znečistenia ovzdušia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kollárova 2
 • Mesto: Martin
 • PSČ: 03659
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vo vzťahu k úspešnému uchádzačovi pred uzavretím zmluvy overí, či uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f), t.j. uchádzač je oprávnený poskytovať tovar/službu/práce a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a či u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) (konflikt záujmov). Verejný obstarávateľ zároveň môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ má na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) verejný obstarávateľ overí tak, že skontroluje, či je úspešný uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov. V prípade, že uchádzač nebude zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov, a k ponuke nebudú priložené doklady na preukázanie splnenia uvedených podmienok účasti, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie uvedených podmienok účasti v primeranej lehote. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) sa preukazuje doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) sa preukazuje doloženým čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Overenie neprítomnosti konfliktu záujmov bude založené na overení, či všetky zainteresované osoby verejného obstarávateľa predložili čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov a zároveň či bolo zo strany úspešného uchádzača predložené vyhlásenie v zmysle prílohy č. 2 uvedenej v dokumentoch zákazky.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronickej platformy - modul IS EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Verený obstarávateľ umožňuje neobmedzený prístup a priamy prístup elektronickými prostriedkami k dokumentom zákazky a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ všetky tieto podklady/dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na stránke https://uvo.gov.sk/... Manuály pre registráciu a prácu v systéme IS EVO sa nachádzajú na stránkach: https://www.isepvo.sk/dokumentacia/ a https://www.isepvo.sk/videonavody/ Bližšie informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy sú uvedené v dokumentoch zákazky uverejnených v profile verejného obstarávateľa.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Period.diskontin. meranie hodnôt emis. veličín vybraných znečisťujúcich látok, Period. oprávnené meranie reprezent. individuál. hmotnostn. tokov a Period. kontrola automatiz. monitor. systému emisií
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 5/TPO/Jes/Ku/24
 • Názov : Period.diskontin. meranie hodnôt emis. veličín vybraných znečisťujúcich látok, Period. oprávnené meranie reprezent. individuál. hmotnostn. tokov a Period. kontrola automatiz. monitor. systému emisií
 • Opis: Predmetom je poskytnutie služby periodického diskontinuálneho merania hodnôt emisných veličín vybraných znečisťujúcich látok, periodické oprávnené meranie reprezentatívnych individuálnych hmotnostných tokov a periodická kontrola automatizovaného monitorovacieho systému emisií. Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na monitorovanie alebo meranie znečistenia ovzdušia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky celkom v € bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuku do súťaže predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 23:59
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 07:30
 • Miesto otvárania ponúk: elektronicky v elektronickej platforme – modul IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497171
 • Označenie dokumentu/zákazky: DRUH DOKUMENTU: Iný dokument k zákazke - NÁZOV: Výzva na predkladanie ponúk s prílohami
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma – modul IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001