Prístup na portál s doplnkovými službami pre SIEM a ďalšie technológie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prístup na portál s doplnkovými službami pre SIEM a ďalšie technológie
Kód zákazky: fäapgjäa
Kód oznámenia: 4394 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72222300-0
Predpokladaná hodnota: 92 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupu (software/subscription) pre verejného obstarávateľa na portál s doplnkovými službami pre SIEM a súvisiace služby podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy „Opis predmetu zákazky“. Lehota dodania zabezpečenia prístupu na portál s doplnkovými službami pre SIEM podľa predchádzajúcej vety je 15 dní a začína plynúť dňom doručenia objednávky dodávateľovi (úspešnému uchádzačovi). Platnosť požadovaného prístupu (software/subscription) je požadovaná na obdobie minimálne 24 mesiacov. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Ekvivalenty sa nepovažujú za variantné riešenie. Ak sa v opise predmetu zákazky nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom ponúknuť aj ekvivalent k požadovanému predmetu zákazky, pričom za (funkčný) ekvivalent sa v takomto prípade považuje také riešenie/licencia, ktoré spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274415
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ID: 85424)
 • Zákazka: Prístup na portál s doplnkovými službami pre SIEM a ďalšie technológie (ID: 497151)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • IČO: 50349287
 • DIČ: 2120287004
 • Adresa
 • Ulica: Pribinova
 • Číslo: 25
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: martin.poloha@mirri.gov.sk
 • Telefónne číslo: 00421220928433
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/18008
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: fäapgjäa
 • Názov: Prístup na portál s doplnkovými službami pre SIEM a ďalšie technológie
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupu (software/subscription) pre verejného obstarávateľa na portál s doplnkovými službami pre SIEM a súvisiace služby podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy „Opis predmetu zákazky“. Lehota dodania zabezpečenia prístupu na portál s doplnkovými službami pre SIEM podľa predchádzajúcej vety je 15 dní a začína plynúť dňom doručenia objednávky dodávateľovi (úspešnému uchádzačovi). Platnosť požadovaného prístupu (software/subscription) je požadovaná na obdobie minimálne 24 mesiacov. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Ekvivalenty sa nepovažujú za variantné riešenie. Ak sa v opise predmetu zákazky nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom ponúknuť aj ekvivalent k požadovanému predmetu zákazky, pričom za (funkčný) ekvivalent sa v takomto prípade považuje také riešenie/licencia, ktoré spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby informačných technológií
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ neuzavrie Zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (konflikt záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Ponuku je potrebné podať prostredníctvom elektronickej platformy IS EPVO https://www.isepvo.sk/ . V elektronickej platforme IS EPVO sa pod predkladaním ponuky rozumie elektronické posielanie jednotlivých dokumentov tvoriacich ponuku a sprievodného listu podpísaného elektronickým podpisom vygenerovaným pre danú zákazku, a to pre osobu oprávnenú podpísať ponuku v mene uchádzača. Uchádzač sa pri predkladaní ponuky prostredníctvom elektronickej platformy IS EPVO riadi používateľskými príručkami: https://www.isepvo.sk/dokumentacia/ . Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickým spôsobom prostredníctvom elektronickej platformy IS EPVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v súlade s ustanovením § 187 ods. 8 a § 20 ods. 1 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v elektronickej platforme IS EVO na e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo na tel. čísle +421 2 209 25 100. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Prístup na portál s doplnkovými službami pre SIEM a ďalšie technológie
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Prístup na portál s doplnkovými službami pre SIEM a ďalšie technológie
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupu (software/subscription) pre verejného obstarávateľa na portál s doplnkovými službami pre SIEM a súvisiace služby podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy „Opis predmetu zákazky“. Lehota dodania zabezpečenia prístupu na portál s doplnkovými službami pre SIEM podľa predchádzajúcej vety je 15 dní a začína plynúť dňom doručenia objednávky dodávateľovi (úspešnému uchádzačovi). Platnosť požadovaného prístupu (software/subscription) je požadovaná na obdobie minimálne 24 mesiacov. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Ekvivalenty sa nepovažujú za variantné riešenie. Ak sa v opise predmetu zákazky nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom ponúknuť aj ekvivalent k požadovanému predmetu zákazky, pričom za (funkčný) ekvivalent sa v takomto prípade považuje také riešenie/licencia, ktoré spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 92 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby informačných technológií
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Na základe faktúr dodávateľa. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od doručenia. Faktúra za požadované plnenia bude vystavená do 60 dní odo dňa dodania. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohu. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predložených faktúr v zmysle tejto výzvy na predkladanie ponúk. Ponuka musí obsahovať: 1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk určeného verejným obstarávateľom podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF. 2. Vyplnený a podpísaný formulár „Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky“, ktorý predloží každý uchádzač v rámci svojej ponuky (Príloha č. 2 tejto výzvy). 3. Vyplnenú Prílohu č. 3 tejto výzvy – „Opis predmetu zákazky“. 4. Vyplnený a podpísaný formulár „Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií“, ktorý predloží každý uchádzač v rámci svoje ponuky (Príloha č. 4 výzvy). 5. Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach, teda že celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami alebo uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov subdodávok (Príloha č. 5 výzvy). Výsledok tohto verejného obstarávania bude v súlade s § 55 zákona o verejnom obstarávaní oznámený všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Prílohy tejto výzvy sú súčasťou súťažných podkladov k danej zákazke zverejnených na profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/18008 .
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. musí byť oprávnený poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky. Pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej správy. Uvedené platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený a ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky uvedená v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta za poskytnutie služieb, ktoré tvoria predmet zákazky. Váhovosť kritéria je 100 %. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služieb musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zákazky. Navrhovaná cena bude určená ako cena maximálna. Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách uchádzačov, ktorí sú platiteľmi DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH, v eurách. V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platiteľmi DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách. V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú sadzbu DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky poplatky a všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky uvedená v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Výsledkom zadávania zákazky bude vystavenie objednávky.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: IS EPVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497151
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)