Zabezpečenie telekomunikačných služieb pre SHMÚ - pevná linka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie telekomunikačných služieb pre SHMÚ - pevná linka
Kód zákazky: 706-3622/2023
Kód oznámenia: 4368 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 64215000-6
Predpokladaná hodnota: 88 068,32 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 13:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jeséniova
83315 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SI -
Miesto dodania: Jeséniova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83315 Slovensko Bližšie uvedené v Prílohe č. 1 Výzvy Súťažná dokumentácia

Popis

Zabezpečenie telekomunikačných služieb v oblasti hovorov prostredníctvom VPS (Voice VPN) liniek, technologická modernizácia telekomunikačného vybavenia telefónnej ústredne a dodanie IP telefónov. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1273486
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenský hydrometeorologický ústav (ID: 45141)
 • Zákazka: Zabezpečenie telekomunikačných služieb pre SHMÚ - pevná linka (ID: 484483)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenský hydrometeorologický ústav
 • IČO: 00156884
 • DIČ: 2020749852
 • Adresa
 • Ulica: Jeséniova
 • Číslo: 17
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83315
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: bernadeta.mudrakova@shmu.sk
 • Telefónne číslo: +421259415434
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenský hydrometeorologický ústav)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Ochrana životného prostredia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/266
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 706-3622/2023
 • Názov: Zabezpečenie telekomunikačných služieb pre SHMÚ - pevná linka
 • Opis: Zabezpečenie telekomunikačných služieb v oblasti hovorov prostredníctvom VPS (Voice VPN) liniek, technologická modernizácia telekomunikačného vybavenia telefónnej ústredne a dodanie IP telefónov. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 88 068.32
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Telefónne služby prostredníctvom IP
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Telefonické zariadenia
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Bližšie uvedené v Prílohe č.1 Výzvy Súťažnej dokumentácie.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO, tieto podmienky účasti preukazuje dokladmi uvedenými v §32 ods.2 písm. e) a f) ZVO resp. §32 ods.4 a 5 ZVO, t.j.: • je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. • nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie doloženým čestným vyhlásením. Výnimky z predloženia požadovaných dokladov preukazujúcich osobné postavenie: 1.1 V zmysle § 152 ZVO - ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní vedenom na ÚVO môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 1. - zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. V zmysle §152 ods. 3 ZVO Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. 1.2 Ak je uchádzač, hospodárskym subjektom taxatívne vymenovaným v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je povinný predložiť doklad podľa §32 ods.2 písm. e) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z.z.- zákon proti byrokracii). V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu do uvedených systémov, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu. • Pri tejto výnimke: predloží len doklad v zmysle §32 ods.2 písm. f), t.j. čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (Príloha 3 Výzvy) Technická a odborná spôsobilosť: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že za predchádzajúcich 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol službu rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorého finančný objem bol za určené obdobie v minimálnej súhrnnej výške 40 000 EUR bez DPH. Za službu rovnakého charakteru sa považuje poskytnutie telekomunikačných služieb v oblasti hovorov prostredníctvom VPS liniek alebo technologická modernizácia vybavenia telefónnej ústredne alebo obdobná služba týkajúca sa alebo súvisiaca s poskytovaním telekomunikačných služieb v oblasti hovorov prostredníctvom VPS. Ak bude v predložených dokumentoch uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň zverejnenia Výzvy v Úradnom vestníku.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Komunikácia prebehne medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom informačného systému EVO: Elektronická platforma – Informačný systém verejnej správy (isepvo.sk) (ďalej len „IS EVO“). Bližšie podrobnosti sú uvedené v Súťažnej dokumentácii.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zabezpečenie telekomunikačných služieb pre SHMÚ - pevná linka
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 706-3622/2023
 • Názov : Zabezpečenie telekomunikačných služieb pre SHMÚ - pevná linka
 • Opis: Zabezpečenie telekomunikačných služieb v oblasti hovorov prostredníctvom VPS (Voice VPN) liniek, technologická modernizácia telekomunikačného vybavenia telefónnej ústredne a dodanie IP telefónov. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 88 068.32
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Telefónne služby prostredníctvom IP
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Telefonické zariadenia
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Bližšie uvedené v Prílohe č. 1 Výzvy Súťažná dokumentácia
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že za predchádzajúcich 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol službu rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorého finančný objem bol za určené obdobie v minimálnej súhrnnej výške 40 000 EUR bez DPH. Za službu rovnakého charakteru sa považuje poskytnutie telekomunikačných služieb v oblasti hovorov prostredníctvom VPS liniek alebo technologická modernizácia vybavenia telefónnej ústredne alebo obdobná služba týkajúca sa alebo súvisiaca s poskytovaním telekomunikačných služieb v oblasti hovorov prostredníctvom VPS. Ak bude v predložených dokumentoch uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň zverejnenia Výzvy v Úradnom vestníku.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné podmienky
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO, tieto podmienky účasti preukazuje dokladmi uvedenými v §32 ods.2 písm. e) a f) ZVO resp. §32 ods.4 a 5 ZVO, t.j.: • je oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu, Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať a poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. • nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie doloženým čestným vyhlásením. Výnimky z predloženia požadovaných dokladov preukazujúcich osobné postavenie: V zmysle § 152 ZVO - ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní vedenom na ÚVO môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 1. - zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. V zmysle §152 ods. 3 ZVO Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Ak je uchádzač, hospodárskym subjektom taxatívne vymenovaným v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je povinný predložiť doklad podľa §32 ods.2 písm. e) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z.z.- zákon proti byrokracii). V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu do uvedených systémov, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu. • Pri tejto výnimke: predloží len doklad v zmysle §32 ods.2 písm. f), t.j. čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (Príloha 3 tejto Výzvy)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH, ktorou sa rozumie celková konečná cena za celý predmet zákazky v zmysle návrhu na plnenie kritéria uvedeného v IS EVO a Prílohy č.2 Výzvy. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %. Vyhodnocovaná bude konečná celková cena zákazky, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. (bližšie pozri bod 8.4. Výzvy). Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky a splní podmienky účasti a požiadavky na ponuku.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Odôvodnenie neuvedenia váhy pri kritériách na vyhodnotenie ponúk: Váha sa neuplatňuje nakoľko je jedno kritérium.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom písomnú zmluvu, v súlade s touto Výzvou a v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami, uvedenými v Prílohe č.4 tejto Výzvy. Ostatné vzťahy upravené v zmluve nesmú vylúčiť všeobecné obchodné podmienky zadefinované v Prílohe č.4 Výzvy alebo ich obchádzať alebo inak popierať, nemôžu obsahovať výhrady v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve a nesmú obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 26.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 13:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 26.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční online 26.02.2024 o 13:30 hod. prostredníctvom IS EVO, sprístupnením návrhov kritérií jednotlivých uchádzačov a zaslaním zápisnice z otvárania ponúk (2 v 1) v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak uchádzač v rámci predkladania ponuky v súlade s funkcionalitou IS EVO využije možnosť jej šifrovania prostredníctvom hesla, je povinný vykonať odšifrovanie ponuky najneskôr do termínu otvárania ponúk. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač: - nedodrží určený spôsob komunikácie, - obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť, - nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronická platforma IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.k
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/484483
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)