Športová infraštruktúra v obci Dubovany

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Športová infraštruktúra v obci Dubovany
Kód zákazky: Dubovany - športová infraštruktúra
Kód oznámenia: 4404 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 308 075,80 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 1.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Dubovany
Adresa: Dubovany
92208 Dubovany
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Dubovany Dubovany 92208 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je rozšírenie úžitkovej infraštruktúry, ktorá sa nachádza v areáli futbalového ihriska v obci Dubovany, kataster Dolné Dubovany, p.č. 756/1-2. V pôvodnom objekte sa nachádzali priestory: sklad, miestnosť pre rozhodcu, dve šatne s WC, sprchy, verejné WC pre mužov a ženy a prestrešená terasa. V projekte je navrhnutá zmena účelu jednotlivých miestností v pôvodnej časti a prístavba s ďalšími priestormi, slúžiacimi ako zázemie pre športové aktivity v tomto areáli. V pôvodných priestoroch budú miestnosti: technická miestnosť, sklad, šatňa č.1, sprchy s WC, miestnosť pre rozhodcu s WC a verejné WC pre mužov a ženy. V navrhovanej prístavbe bude: vstupná chodba, dve WC, sprchy s dvoma WC, šatňa č.2, dve malé telocvične a jedna veľká telocvičňa.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Dubovany

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1275147
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Dubovany (ID: 85178)
 • Zákazka: Športová infraštruktúra v obci Dubovany (ID: 497470)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 469bc280-9545-40e0-af7c-68127cdc8828
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Dubovany
 • IČO: 00312479
 • DIČ: 2020530875
 • Adresa
 • Ulica: Dubovany
 • Číslo: 200
 • Mesto: Dubovany
 • PSČ: 92208
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Dubovany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4727
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: Dubovany - športová infraštruktúra
 • Názov: Športová infraštruktúra v obci Dubovany
 • Opis: Predmetom zákazky je rozšírenie úžitkovej infraštruktúry, ktorá sa nachádza v areáli futbalového ihriska v obci Dubovany, kataster Dolné Dubovany, p.č. 756/1-2. V pôvodnom objekte sa nachádzali priestory: sklad, miestnosť pre rozhodcu, dve šatne s WC, sprchy, verejné WC pre mužov a ženy a prestrešená terasa. V projekte je navrhnutá zmena účelu jednotlivých miestností v pôvodnej časti a prístavba s ďalšími priestormi, slúžiacimi ako zázemie pre športové aktivity v tomto areáli. V pôvodných priestoroch budú miestnosti: technická miestnosť, sklad, šatňa č.1, sprchy s WC, miestnosť pre rozhodcu s WC a verejné WC pre mužov a ženy. V navrhovanej prístavbe bude: vstupná chodba, dve WC, sprchy s dvoma WC, šatňa č.2, dve malé telocvične a jedna veľká telocvičňa.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 308 075.80
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • PSČ: 92208
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 a ich splnenie preukáže uchádzač podľa § 32 ods. 2 ZVO, formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 ZVO alebo formou čestného vyhlásenia podľa § 114 ZVO. UPOZORNENIE: V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny dodávateľov, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Bližšie informácie sú uvedené v Oddieli A.2 podmienky účasti, bod 1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Výzva na predkladanie ponúk a súvisiace dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov cez elektronickú platformu IS EPVO a v profile verejného obstarávateľa (VO). 2. VO bude pri komunikácií zo záujemcami/uchádzačmi postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania cez elektronickú platformu IS EPVO. 3. Všetky podmienky účasti sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a prislúchajúcej dokumentácii. 4. Ponuky uchádzačov sa predkladajú elektronickou platformou v systéme IS EPVO. Informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. 5. VO uzavrie zmluvu len so subjektom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 6. Lehota výstavby v pracovných dňoch je jedným z kritérií a konečná lehota výstavby bude určená z ponuky úspešného uchádzača. 7. Verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalenty dokladov určených ako požiadavku na predmet zákazky v súťažných podkladoch predložené v ponuke uchádzača za podmienky, že z nich bude jednoznačne vyplývať splnenie všetkých podmienok určených pre získanie príslušného dokumentu uvedeného v tejto časti súťažných podkladov podľa podmienok určených na získanie uvedeného dokumentu. 8. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 9 000,00 EUR.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Športová infraštruktúra v obci Dubovany
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: Obec Dubovany
 • Názov : Športová infraštruktúra v obci Dubovany
 • Opis: Predmetom zákazky je rozšírenie úžitkovej infraštruktúry, ktorá sa nachádza v areáli futbalového ihriska v obci Dubovany, kataster Dolné Dubovany, p.č. 756/1-2. V pôvodnom objekte sa nachádzali priestory: sklad, miestnosť pre rozhodcu, dve šatne s WC, sprchy, verejné WC pre mužov a ženy a prestrešená terasa. V projekte je navrhnutá zmena účelu jednotlivých miestností v pôvodnej časti a prístavba s ďalšími priestormi, slúžiacimi ako zázemie pre športové aktivity v tomto areáli. V pôvodných priestoroch budú miestnosti: technická miestnosť, sklad, šatňa č.1, sprchy s WC, miestnosť pre rozhodcu s WC a verejné WC pre mužov a ženy. V navrhovanej prístavbe bude: vstupná chodba, dve WC, sprchy s dvoma WC, šatňa č.2, dve malé telocvične a jedna veľká telocvičňa.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 308 075.80
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo spôsobom podľa § 152 zákona. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania: 1.1 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi: a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky, f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 1.2 Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. 1.3 Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 1.4 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 1.5 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 1.6 Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnotení podmienok účasti osobného postavenia uchádzača postupovať podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní. 1.7 V súlade s ustanovením § 113 ods. 2 písm. c) zákona o verenom obstarávaní, verejný obstarávateľ poskytuje informáciu o dokladoch, ktoré sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá takto: • záujemca/uchádzač nepredkladá doklady, ak je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov na UVO, predkladá čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, • záujemca/uchádzač, ktorý nemá platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov je povinný predložiť doklady alebo ich môže predbežne nahradiť podľa bodu 1.8, nakoľko verejný obstarávateľ si nemá ako overiť splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní • záujemca/uchádzač, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky (a zdravotné poisťovne), nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní a nepredloženie týchto dokladov nie je možné sankcionovať vylúčením záujemcu/uchádzač/hospodárskeho subjektu. Aj záujemca/uchádzač v takomto prípade nepredloží doklad podľa § 32 ods.2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní u fyzických osôb, je povinný na účely preukázania splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie elektronického výpisu z registra trestov od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky týchto fyzických osôb. 1.8 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia všetkých podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní (vyplnením všetkých častí formuláru JED pre splnenie podmienok účasti, verejnému obstarávateľovi nebude postačovať len vyplniť čl. IV – JED globálny alfa údaj pre všetky podmienky účasti) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. c) súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich
 • Opis podmienky účasti: METÓDY A KRITÉRIÁ pre splnenie požadovanej podmienky účasti podľa § 33 ods.1 písm. c) zákona Prostredníctvom finančných analýz sú stanovené úrovne likvidity 1. stupňa, likvidity 2. stupňa a likvidity 3. stupňa. I. Likvidita 1. stupňa ( pohotová likvidita) schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky hotovostnými prostriedkami. Tento ukazovateľ sa označuje aj ako solventnosť a vyjadruje vzťah medzi najlikviditnejšou časťou majetku a okamžite splatnými záväzkami. Jeho ideálna hodnota je 1, vtedy má podnik toľko finančných prostriedkov, koľko činia jeho krátkodobé záväzky. V takomto prípade podnik nemá problémy s uhrádzaním svojich záväzkov, je teda solventný. V zmysle finančných analýz sú akceptovateľné hodnoty v intervale 0,2 až 0,8. Spoločnosť FinStat s.r.o., zaoberajúca sa finančnými analýzami spoločností a prevádzkujúca webový portál www.finstat.sk uvádza ako optimálnu hodnotu 0,2-0,5. II. Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami okrem zásob. Tento ukazovateľ vyjadruje pomer najlikvidnejších aktív ku krátkodobým záväzkom. Pod krátkodobými záväzkami sa rozumejú všetky dlhy podniku splatné do 1 roku. V zmysle finančných analýz sú najideálnejšie hodnoty v intervale 1,0 až 1,5. Krátkodobé záväzky by nemali presiahnuť objem finančného majetku a krátkodobých pohľadávok. Spoločnosť FinStat s.r.o., zaoberajúca sa finančnými analýzami spoločností a prevádzkujúca webový portál www.finstat.sk uvádza, že približná optimálna hodnota by sa mala pohybovať okolo hodnoty 1 (približne v intervale 0,7-1,2). III. Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami. Pri konštrukcii tohto ukazovateľa sa vychádza z toho, že v prípade potreby je možné z krátkodobého majetku premeniť zásoby na peňažné prostriedky. V zmysle finančných analýz by celková likvidita mala dosahovať hodnoty 1,5 až 2,5. Požadované číslo je vyššie z dôvodu nižšej likvidity zásob. Krátkodobý cudzí kapitál by teda nemal presiahnuť 40 % hodnoty krátkodobého majetku. Spoločnosť FinStat s.r.o., zaoberajúca sa finančnými analýzami spoločností a prevádzkujúca webový portál www.finstat.sk uvádza, že približná optimálna hodnota by sa mala pohybovať okolo hodnoty 2 ( približne v intervale 1,5-2,5). Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona splní uchádzač: I. Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 1. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,2 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 1. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné ( to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 1. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,2. II. Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 2. stupňa je rovná alebo vyššia ako 0,7 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 2. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné ( to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 2. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 0,7. III. Ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 3. stupňa je rovná alebo vyššia ako 1,5 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa Likvidity 3. stupňa za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné ( to znamená, ak sú dostupné za tri roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za dva roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ Likvidity 3. stupňa musí byť rovný alebo vyšší ako 1,5. Podmienku účasti podľa § 33 v spojení s § 38 ods. 9 zákona splní uchádzač, ktorého spodná hodnota ekonomického ukazovateľa INDEX-u N05 je rovná alebo vyššia ako 0,9 za aritmetický priemer z posledných troch ukončených hospodárskych rokov, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, t.j. uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľa INDEX N05 za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp.za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia a tento súčet vydelí počtom rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za posledné tri ukončené hospodárske roky, tak súčet vydelí číslom 3. Ak sú dostupné za ukončené 2 hospodárske roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2). Výsledný priemerný ukazovateľ INDEX N05 musí byť rovný alebo vyšší ako 0,9 Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch v oddieli A.2.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania súhrnne vo výške min. 300 000,00 EUR bez DPH. Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite uskutočnenia stavebných prác s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu bez DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka. V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, resp. zákazku, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t.j. uskutočnenie stavebných prác (zmluva/zákazky) začalo pred piatimi (5) rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), alebo zmluva/ zákazka, ktorej realizácia začala pred viac ako piatimi (5) rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť uskutočnenia stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom rozhodnom období. V prípade, ak uskutočnenia stavebných prác realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným, pričom finančný objem uvádza v EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú. § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality Minimálna požadovaná úroveň štandardov: • uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu kvality ISO 9001 podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby , údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Doklad preukazujúci, že uchádzač má k dispozícii osobu – kľúčového experta, ktorý má osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho. Kľúčový expert č.1 Stavbyvedúci – min. 1 osoba s odborným zameraním pre pozemné stavby, ktorá predloží: - Platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, resp. odborné osvedčenie so zameraním na pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle ekvivalentného právneho predpisu. - vlastnoručne podpísaný životopis (resp. ekvivalentný doklad), z ktorého bude zrejmý priebeh zamestnaní odborne spôsobilej osoby stavbyvedúceho, a z ktorého bude zrejmý pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi t.j. či bude poskytovať služby stavbyvedúceho v pozícií zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu , alebo ako iná osoba. § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy, Minimálna požadovaná úroveň štandardov: • uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 podľa § 36 zákona o verejnom obstarávaní pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. Minimálna požadovaná úroveň štandardov Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch v oddieli A.2.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota výstavby vyjadrená v celých pracovných dňoch
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 30
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (percentá, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková (zmluvná) cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: napr. podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 01.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 01.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je neverejné, nakoľko bude realizovaná elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie vykoná komisia elektronicky v systéme IS EPVO.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4727
 • Označenie dokumentu/zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4727
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)