Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecného úradu v Motešiciach

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecného úradu v Motešiciach
Kód zákazky: VO/PZ/1/2024
Kód oznámenia: 4390 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45212300-9
Predpokladaná hodnota: 479 925,88 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Motešice
Adresa: Machnáčska
91326 Motešice
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Machnáčska Motešice 91326 Slovensko

Popis

Predmet zákazky je definovaný Projektom pre stavebné povolenie „Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecného úradu v Motešiciach“, ktorý vyhotovil Ing. arch. Zdenko Šabík, staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o., Krásna 1094/53, 924 01 Galanta v januári 2022 a Výkazom výmer z 24.01.2024. Predmetom zákazky je zvýšenie tepelnej odolnosti obvodového plášťa a zníženie primárnej spotreby neobnoviteľných zdrojov potrebných na zabezpečenie tepelnej pohody a dodávky teplej vody do budovy kultúrneho domu a obecného úradu v Motešiciach. Cieľom stavebných a technických úprav je významná obnova budovy, estetické pozdvihnutie kultúrnej ustanovizne v obci, výrazné zlepšenie tepelno-technických vlastností obalovej konštrukcie budovy a podstatná úspora nákladov na vykurovanie budovy. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1275122
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Motešice (ID: 19558)
 • Zákazka: Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecného úradu v Motešiciach (ID: 497463)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 7241ccd6-5796-4b79-8524-25939c0a188b
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Motešice
 • IČO: 00311804
 • DIČ: 2021079786
 • Adresa
 • Ulica: Machnáčska
 • Číslo: 288
 • Mesto: Motešice
 • PSČ: 91326
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: starosta@motesice.sk
 • Telefónne číslo: +421326594221
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Motešice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4675
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VO/PZ/1/2024
 • Názov: Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecného úradu v Motešiciach
 • Opis: Predmet zákazky je definovaný Projektom pre stavebné povolenie „Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecného úradu v Motešiciach“, ktorý vyhotovil Ing. arch. Zdenko Šabík, staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o., Krásna 1094/53, 924 01 Galanta v januári 2022 a Výkazom výmer z 24.01.2024. Predmetom zákazky je zvýšenie tepelnej odolnosti obvodového plášťa a zníženie primárnej spotreby neobnoviteľných zdrojov potrebných na zabezpečenie tepelnej pohody a dodávky teplej vody do budovy kultúrneho domu a obecného úradu v Motešiciach. Cieľom stavebných a technických úprav je významná obnova budovy, estetické pozdvihnutie kultúrnej ustanovizne v obci, výrazné zlepšenie tepelno-technických vlastností obalovej konštrukcie budovy a podstatná úspora nákladov na vykurovanie budovy. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 479 925.88
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Tepelnoizolačné práce
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Obec Motešice
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 112 ods. 5 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 2. V zmysle § 112 ods. 5 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecného úradu v Motešiciach
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO/PZ/1/2024
 • Názov : Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecného úradu v Motešiciach
 • Opis: Predmet zákazky je definovaný Projektom pre stavebné povolenie „Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecného úradu v Motešiciach“, ktorý vyhotovil Ing. arch. Zdenko Šabík, staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o., Krásna 1094/53, 924 01 Galanta v januári 2022 a Výkazom výmer z 24.01.2024. Predmetom zákazky je zvýšenie tepelnej odolnosti obvodového plášťa a zníženie primárnej spotreby neobnoviteľných zdrojov potrebných na zabezpečenie tepelnej pohody a dodávky teplej vody do budovy kultúrneho domu a obecného úradu v Motešiciach. Cieľom stavebných a technických úprav je významná obnova budovy, estetické pozdvihnutie kultúrnej ustanovizne v obci, výrazné zlepšenie tepelno-technických vlastností obalovej konštrukcie budovy a podstatná úspora nákladov na vykurovanie budovy. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Tepelnoizolačné práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Obec Motešice
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 180
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v Euro spolu s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v Euro spolu s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich on-line sprístupnenie v Informačnom systéme pre elektronické verejné obstarávanie IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497463
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497463
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO.
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)