Práce súvisiace s výrobou LRM a starostlivosť o semenné zdroje Správy TANAP-u na rok 2024“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Práce súvisiace s výrobou LRM a starostlivosť o semenné zdroje Správy TANAP-u na rok 2024“
Kód zákazky: 1274732
Kód oznámenia: 4267 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77231800-6
Predpokladaná hodnota: 125 753,50 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 08:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tatranská Lomnica
05960 Vysoké Tatry
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 Slovensko

Popis

Predmetom verejného obstarávania sú práce súvisiace s výrobou LRM a starostlivosť o semenné zdroje Správy TANAP-u na rok 2024. Jednotlivé činnosti sú odvodené od prác v procese výroby sadeníc v lesných škôlkach a vychádzajú z popisov z definícií obsiahnutých v STN 48 0002 Terminológia v lesnom hospodárstve – Pestovanie lesa

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274732
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici (ID: 28111)
 • Zákazka: Práce súvisiace s výrobou LRM a starostlivosť o semenné zdroje Správy TANAP-u na rok 2024“ (ID: 497291)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
 • IČO: 54435293
 • DIČ: 2121704090
 • Adresa
 • Ulica: Tatranská Lomnica
 • Číslo: 14066
 • Mesto: Vysoké Tatry
 • PSČ: 05960
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21307
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1274732
 • Názov: Práce súvisiace s výrobou LRM a starostlivosť o semenné zdroje Správy TANAP-u na rok 2024“
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania sú práce súvisiace s výrobou LRM a starostlivosť o semenné zdroje Správy TANAP-u na rok 2024. Jednotlivé činnosti sú odvodené od prác v procese výroby sadeníc v lesných škôlkach a vychádzajú z popisov z definícií obsiahnutých v STN 48 0002 Terminológia v lesnom hospodárstve – Pestovanie lesa
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 125 753.50
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby týkajúce sa správy lesných škôlok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Práce súvisiace s výrobou LRM a starostlivosť o semenné zdroje Správy TANAP-u na rok 2024
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 497291
 • Názov : Práce súvisiace s výrobou LRM a starostlivosť o semenné zdroje Správy TANAP-u na rok 2024
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania sú práce súvisiace s výrobou LRM a starostlivosť o semenné zdroje Správy TANAP-u na rok 2024. Jednotlivé činnosti sú odvodené od prác v procese výroby sadeníc v lesných škôlkach a vychádzajú z popisov z definícií obsiahnutých v STN 48 0002 Terminológia v lesnom hospodárstve – Pestovanie lesa
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 125 753.50
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby týkajúce sa správy lesných škôlok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti: 1. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky Verejný obstarávateľ preveruje z dostupných systémov /nemusí sa predkladať/ 2. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Verejný obstarávateľ preveruje z dostupných systémov /nemusí sa predkladať/
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Miesto otvárania ponúk: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, Tatranská Lomnica č.14066, 059 60 Vysoké Tatry
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/21 307?cHash=16bbfc959837ff22277232fa3b0b52ab
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/21307?cHash=16bbfc959837ff22277232fa3b0b52ab
 • Označenie dokumentu/zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/21307?cHash=16bbfc959837ff22277232fa3b0b52ab
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)