Poskytovanie bezpečnostnej služby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poskytovanie bezpečnostnej služby
Kód zákazky: 1/ZNH/2024
Kód oznámenia: 4220 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79710000-4
Predpokladaná hodnota: 30 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 13:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Divadlo Nová scéna
Adresa: Živnostenská
81214 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Živnostenská Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81214 Slovensko

Popis

Predmetom služby bude fyzické stráženie v určených priestoroch a zabezpečenie ochrany návštevníkov divadelných predstavení, zamestnancov divadla a majetku verejného obstarávateľa. Výkon bezpečnostnej služby spočíva v ochrane osôb, majetku a priestorov Objednávateľa v zmysle § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a vyhlášky MV SR č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Divadlo Nová scéna

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274221
1. Základné údaje
 • Organizácia: Divadlo Nová scéna (ID: 77614)
 • Zákazka: Poskytovanie bezpečnostnej služby (ID: 497058)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Divadlo Nová scéna
 • IČO: 00164861
 • DIČ: 2020829998
 • Adresa
 • Ulica: Živnostenská
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81214
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Divadlo Nová scéna)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4084
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/ZNH/2024
 • Názov: Poskytovanie bezpečnostnej služby
 • Opis: Predmetom služby bude fyzické stráženie v určených priestoroch a zabezpečenie ochrany návštevníkov divadelných predstavení, zamestnancov divadla a majetku verejného obstarávateľa. Výkon bezpečnostnej služby spočíva v ochrane osôb, majetku a priestorov Objednávateľa v zmysle § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a vyhlášky MV SR č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 30 300.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Bezpečnostné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.2.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: a/ Dodávateľ (úspešný uchádzač) je povinný pred uzatvorením zmluvy predložiť Objednávateľovi potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa. b/ Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade s touto výzvou na predkladanie ponúk. c/ Zadávanie tejto zákazky sa realizuje informačným systémom pre elektronické verejné obstarávanie EVO. Viac informácií je uvedených na: https://www.isepvo.sk. d/ Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi prostredníctvom IS EVO pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. e/ Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi. f/ Verejný obstarávateľ uskutoční najprv vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk, následne u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky v súlade so zákonom a touto výzvou na predkladanie ponúk. g/ Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku zabezpečenú kódovaním a šifrovaním, ani podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku zabezpečenú kódovaním a šifrovaním, t. j. v rozpore s požiadavkou verejného obstarávateľa, je zodpovedný za možnosť nesprístupnenia jeho ponuky. V prípade nemožnosti otvorenia/sprístupnenia jeho ponuky podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk bude uchádzač vylúčený podľa § 49 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. h/ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť prieskum trhu bez vybratia úspešného uchádzača.
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Poskytovanie bezpečnostnej služby
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/ZNH/2024
 • Názov : Poskytovanie bezpečnostnej služby
 • Opis: Predmetom služby bude fyzické stráženie v určených priestoroch a zabezpečenie ochrany návštevníkov divadelných predstavení, zamestnancov divadla a majetku verejného obstarávateľa. Výkon bezpečnostnej služby spočíva v ochrane osôb, majetku a priestorov Objednávateľa v zmysle § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a vyhlášky MV SR č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 30 300.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Bezpečnostné služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Živnostenská 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 812 14
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: a/ Dodávateľ (úspešný uchádzač) je povinný pred uzatvorením zmluvy predložiť Objednávateľovi potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa. b/ Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade s touto výzvou na predkladanie ponúk. c/ Zadávanie tejto zákazky sa realizuje informačným systémom pre elektronické verejné obstarávanie EVO. Viac informácií je uvedených na: https://www.isepvo.sk. d/ Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi prostredníctvom IS EVO pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. e/ Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi. f/ Verejný obstarávateľ uskutoční najprv vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk, následne u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky v súlade so zákonom a touto výzvou na predkladanie ponúk. g/ Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku zabezpečenú kódovaním a šifrovaním, ani podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku zabezpečenú kódovaním a šifrovaním, t. j. v rozpore s požiadavkou verejného obstarávateľa, je zodpovedný za možnosť nesprístupnenia jeho ponuky. V prípade nemožnosti otvorenia/sprístupnenia jeho ponuky podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk bude uchádzač vylúčený podľa § 49 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. h/ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť prieskum trhu bez vybratia úspešného uchádzača.
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk pridelením príslušného počtu bodov v rámci každého z dvoch kritérií. Najnižšej ponukovej cene za každé kritérium bude priradený maximálny počet bodov (90, resp. 10 bodov), ostatným ponukám počet bodov na základe nepriamej úmery, ako pomer najnižšej paušálnej sumy, resp. hodinovej sadzby a vyhodnocovanej paušálnej sumy, resp. hodinovej sadzby, prenásobený max. počtom bodov pre príslušné kritérium (90 pri paušálnej sume a 10 pri hodinovej sadzbe). Výsledné poradie bude určené súčtom bodov, pridelených za obe kritériá, t.j. najvyšší celkový počet bodov určí 1.miesto v poradí, atď.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 90
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 10
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1. paušálna suma poskytovania bezpečnostnej služby počas jedného predstavenia, trvajúceho max. 5 hodín, s DPH, v EUR na dve desatinné miesta (číslica na druhom desatinnom mieste musí byť iná než nula) - max. 90 bodov; 2. cena jednej osobohodiny s DPH, v EUR na dve desatinné miesta (číslica na druhom desatinnom mieste musí byť iná než nula) - max. 10 bodov.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Divadlo Nová scéna)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Divadlo Nová scéna)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 13:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 14:00
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, 812 14 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497058
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497058
 • Označenie dokumentu/zákazky: 1/ZNH/2024
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Divadlo Nová scéna)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Divadlo Nová scéna)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)