Bziny-IBV- Dielnice - Splašková kanalizácia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Bziny-IBV- Dielnice - Splašková kanalizácia
Kód zákazky: 1/2024_BZINY
Kód oznámenia: 4229 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 500 894,69 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Bziny
Adresa: Brezovecká
02601 Bziny
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Brezovecká Bziny 02601 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je výstavba splaškovej kanalizácie pre nové rodinné domy v lokalite Dielnice v obci Bziny. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Bziny

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1275080
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Bziny (ID: 47143)
 • Zákazka: Bziny-IBV- Dielnice - Splašková kanalizácia (ID: 497443)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 5fa53e3a-d36a-48c6-96a6-33159d113386
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Bziny
 • IČO: 00628883
 • DIČ: 2020563523
 • Adresa
 • Ulica: Brezovecká
 • Číslo: 8
 • Mesto: Bziny
 • PSČ: 02601
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : PhDr. Kristína Juhászová
 • E-mail: klient@tenders.sk
 • Telefónne číslo: +421903999347
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Bziny)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6596
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/2024_BZINY
 • Názov: Bziny-IBV- Dielnice - Splašková kanalizácia
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba splaškovej kanalizácie pre nové rodinné domy v lokalite Dielnice v obci Bziny. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 500 894.69
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na kanalizačných odtokoch na splaškové vody
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle ZVO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Bziny-IBV- Dielnice - Splašková kanalizácia
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Bziny-IBV- Dielnice - Splašková kanalizácia
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba splaškovej kanalizácie pre nové rodinné domy v lokalite Dielnice v obci Bziny. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 500 894.69
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na kanalizačných odtokoch na splaškové vody
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamom referencií rovnakého alebo podobného charakteru. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, sa považujú stavby podľa § 43a ods. 3 písm. g) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom referencie majú byť kumulatívne s rozpočtovým nákladom minimálne 500 000,00 EUR bez DPH.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: - certifikát Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní, vydaného nezávislou inštitúciou. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: • Odborník – stavbyvedúci s odborným zameraním inžinierske stavby, podkategória: vodohospodárske stavby/ potrubné energetické a iné líniové stavby. Splnenie bodu 2) uchádzač preukáže predložením: • osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby, podkategória: vodohospodárske stavby/ potrubné energetické a iné líniové stavby, t.j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia, • profesijného životopisu (alebo ekvivalent), z ktorého bude vyplývať preukázanie min. 2 skúseností s realizáciou diela rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, na pozícií stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby, podkategória: vodohospodárske stavby/ potrubné energetické a iné líniové stavby. Zo životopisu musí byť zároveň zrejmé, či je zamestnancom uchádzača alebo sa jedná o osobu, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienky účasti. V takom prípade musí uchádzač dodržať povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 29.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: E-VO s.r.o.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)