Rozšírenie kapacít materskej školy Topoľovka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozšírenie kapacít materskej školy Topoľovka
Kód zákazky: PZ-01/2024
Kód oznámenia: 4219 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 353 901,07 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Topoľovka
Adresa: Topoľovka
06745 Topoľovka
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Topoľovka Topoľovka 06745 Slovensko

Popis

Projekt rieši stavebné úpravy na prízemí a nadstavbu za účelom zväčšenia priestorov materskej školy pre rozšírenie kapacít o 25 detí- herne, spálne, šatne a sociálne zariadenie. Stavba je umiestnená na parc. č. CKN 452/1, 452/2, 453/2, kat úz. Topoľovka. Areál materskej a základnej školy je oplotený. Vstup do budovy materskej školy je z východnej strany a zásobovanie kuchyne zo západnej strany. Zo severnej strany sa dobuduje vonkajšie oceľové únikové schodisko.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Topoľovka

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1275053
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Topoľovka (ID: 88916)
 • Zákazka: Rozšírenie kapacít materskej školy Topoľovka (ID: 497368)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 078d7407-1fe8-4282-afcc-c86b2501de17
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Topoľovka
 • IČO: 00323659
 • DIČ: 2021173836
 • Adresa
 • Ulica: Topoľovka
 • Číslo: 194
 • Mesto: Topoľovka
 • PSČ: 06745
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Topoľovka)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5618
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: PZ-01/2024
 • Názov: Rozšírenie kapacít materskej školy Topoľovka
 • Opis: Projekt rieši stavebné úpravy na prízemí a nadstavbu za účelom zväčšenia priestorov materskej školy pre rozšírenie kapacít o 25 detí- herne, spálne, šatne a sociálne zariadenie. Stavba je umiestnená na parc. č. CKN 452/1, 452/2, 453/2, kat úz. Topoľovka. Areál materskej a základnej školy je oplotený. Vstup do budovy materskej školy je z východnej strany a zásobovanie kuchyne zo západnej strany. Zo severnej strany sa dobuduje vonkajšie oceľové únikové schodisko.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 353 901.07
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Topoľovka
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Intravilán obce Topoľovka
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie uchádzača podľa § 112 ods. 5 písm. a) a podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: 1.1 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce - uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. (V zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), od 1. septembra 2018, ak je uchádzačom hospodársky subjekt - právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, nie je povinný predkladať výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce ak je zapísaný v Registri právnických osôb.) 1.2 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením 2. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad uvedený v ods. 1.1 alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. 4. Hospodársky subjekt (uchádzač) zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len„Úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov/podnikateľov s uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO. 2. Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti, kód výzvy: 06R01-20-V02 . formou dotácie 3. Zmluva nadobudne v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia za splnenia odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu pre projekt " Rozšírenie kapacít materskej školy Topoľovka ". 4. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rozšírenie kapacít materskej školy Topoľovka
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: PZ-01/2024
 • Názov : Rozšírenie kapacít materskej školy Topoľovka
 • Opis: Projekt rieši stavebné úpravy na prízemí a nadstavbu za účelom zväčšenia priestorov materskej školy pre rozšírenie kapacít o 25 detí- herne, spálne, šatne a sociálne zariadenie. Stavba je umiestnená na parc. č. CKN 452/1, 452/2, 453/2, kat úz. Topoľovka. Areál materskej a základnej školy je oplotený. Vstup do budovy materskej školy je z východnej strany a zásobovanie kuchyne zo západnej strany. Zo severnej strany sa dobuduje vonkajšie oceľové únikové schodisko.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 353 901.07
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Obec Topoľovka
 • PSČ: 067 45
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 10
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač k preukázaniu splnenia tejto podmienky účasti predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky (v zmysle opisu predmetu zákazky), pričom preukáže, že celková hodnota stavebných prác na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch bola rovnaká alebo vyššia ako 300 000,- EUR bez DPH. Ak je celková zmluvná cena uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť cenu v pôvodnej mene, cenu v EUR, prepočítanú z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom sa zákazka uskutočnila, alebo prepočítanú kurzom stanoveným ECB pre rozhodný dátum, ak sa zákazka uskutočnila v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB. Ak sa zákazka viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť zákazky daného obdobia. Prepočet ceny takejto zákazky sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Ak ide o stavebné práce , údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (min. 1). Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač disponoval kľúčovým odborníkom - osobou stavbyvedúceho s osvedčením o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti. Uchádzač predloží za odborníka – stavbyvedúceho: A. osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalentný doklad, B. profesijný životopis. Profesijný životopis kľúčového odborníka musí obsahovať min. tieto údaje: - identifikačné údaje kľúčového odborníka (meno a priezvisko); - kontaktné údaje kľúčového odborníka (tel. č., mailová adresa); - súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); - údaje o vzdelaní; - súhrnné praktické skúsenosti a odbornú prax. K praktickým skúsenostiam kľúčový odborník uvedie: - názov a sídlo odberateľa, - lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/ y), - pozíciu ktorú zastával, - názov projektu, prípadne stavebnej akcie - určenie rozsahu prác za ktoré bol zodpovedný - kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č. alebo mailová adresa). Údaje v Profesijnom životopise budú potvrdené podpisom kľúčového odborníka.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EURách s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Ak by ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá, verejný obstarávateľ za účelom riadneho plnenia zmluvy o dielo požaduje, aby účastníci tejto skupiny uzavreli medzi sebou dohodu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka, z ktorej bude vyplývať, že účastníci tejto dohody zodpovedajú spoločne a nerozdielne za plnenie svojich záväzkov, ktorých plnenie je potrebné k dosiahnutiu dojednaného účelu, ktorým je riadne a včasné plnenie zmluvy o dielo.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 11.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 4
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 11.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:10
 • Opis otvárania ponúk: Podrobný opis otvárania ponúk je v súťažných podkladoch - časť A.3
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky „on-line“ sprístupnením v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a bude prebiehať v mieste online priestore systému EVO. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk ich sprístupnením prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Podrobný popis je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497368
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497368
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma verejného obstarávania - IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)