Rekonštrukcia Kováčskej ulice v Zohore a chodník na Kováčskej ulici

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia Kováčskej ulice v Zohore a chodník na Kováčskej ulici
Kód zákazky: 2_2024_Kovacska
Kód oznámenia: 4306 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233140-2
Predpokladaná hodnota: 578 237,42 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 1.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Zohor
Adresa: Nám. 1. mája
90051 Zohor
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Nám. 1. mája Zohor 90051 Slovensko

Popis

Projekt rieši výmenu konštrukcie vozovky z asfaltového betónu za novú konštrukciu, osadenie obrubníkov, zriadenie a rekonštrukciu odvodňovacích zariadení. V úseku v km 0,006 - 0,115 bude upravené aj podložie komunikácie. Zrekonštruované bude aj odvodnenie a doplnené dopravné značenie. Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby: - vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí - odhumusovanie a odstránenie porastov, búracie práce - stavba zemného telesa – násyp a výkop, uloženie chráničiek - položenie konštrukčných vrstiev vozovky - dokončovacie práce – zriadenie krajníc, dopravného značenia, výsadba zelene. Zároveň sa súčasne s rekonštrukciou vozovky bude realizovať aj výstavba chodníka. Pre bližšie informácie viď Projektovú dokumentáciu

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274892
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Zohor (ID: 42566)
 • Zákazka: Rekonštrukcia Kováčskej ulice v Zohore a chodník na Kováčskej ulici (ID: 496721)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 1e437f08-1f65-4d0d-9c9f-9ef8e002826c
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Zohor
 • IČO: 00305235
 • DIČ: 2020643779
 • Adresa
 • Ulica: Nám. 1. mája
 • Číslo: 1
 • Mesto: Zohor
 • PSČ: 90051
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jentner.martin@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421901709054
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Zohor)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4166
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2_2024_Kovacska
 • Názov: Rekonštrukcia Kováčskej ulice v Zohore a chodník na Kováčskej ulici
 • Opis: Projekt rieši výmenu konštrukcie vozovky z asfaltového betónu za novú konštrukciu, osadenie obrubníkov, zriadenie a rekonštrukciu odvodňovacích zariadení. V úseku v km 0,006 - 0,115 bude upravené aj podložie komunikácie. Zrekonštruované bude aj odvodnenie a doplnené dopravné značenie. Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby: - vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí - odhumusovanie a odstránenie porastov, búracie práce - stavba zemného telesa – násyp a výkop, uloženie chráničiek - položenie konštrukčných vrstiev vozovky - dokončovacie práce – zriadenie krajníc, dopravného značenia, výsadba zelene. Zároveň sa súčasne s rekonštrukciou vozovky bude realizovať aj výstavba chodníka. Pre bližšie informácie viď Projektovú dokumentáciu
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 578 237.42
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na ceste
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kováčska ulica
 • Mesto: Zohor
 • PSČ: 90051
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") prostredníctvom informačného systému EVO, ktorý je dostupný na adrese isepvo.sk. 2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Momentom doručenia zásielky pre účely tohto verejného obstarávania, v súlade s funkcionalitou systému EVO, sa rozumie odoslanie zásielky jej adresátovi bez ohľadu na to, či je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ alebo záujemca, resp. uchádzač, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry dispozície adresáta. 3. Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená k príslušnej zákazke v systéme EVO, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom. 4. Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: Video návody - Elektronická platforma (gov.sk) a Dokumentácia - Elektronická platforma (gov.sk) 5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 6. Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením čestného vyhlásenia podľa § 114 ods. 1 alebo jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 7. Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku. 8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné verejné obstarávanie zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty. 9. V prípade, ak uchádzač v rámci predkladania ponuky v súlade s funkcionalitou IS EVO využije možnosť jej šifrovania prostredníctvom hesla, je povinný vykonať odšifrovanie ponuky najneskôr do termínu otvárania ponúk v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania. 10.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 11. V prípade uvedenia konkrétnych materiálov/typov a pod. je uchádzač oprávnený predložiť ekvivalent spĺňajúci minimálne technické parametre špecifikovaných materiálov.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia Kováčskej ulice v Zohore a chodník na Kováčskej ulici
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2_2024_Kovacska
 • Názov : Rekonštrukcia Kováčskej ulice v Zohore a chodník na Kováčskej ulici
 • Opis: Projekt rieši výmenu konštrukcie vozovky z asfaltového betónu za novú konštrukciu, osadenie obrubníkov, zriadenie a rekonštrukciu odvodňovacích zariadení. V úseku v km 0,006 - 0,115 bude upravené aj podložie komunikácie. Zrekonštruované bude aj odvodnenie a doplnené dopravné značenie. Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby: - vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí - odhumusovanie a odstránenie porastov, búracie práce - stavba zemného telesa – násyp a výkop, uloženie chráničiek - položenie konštrukčných vrstiev vozovky - dokončovacie práce – zriadenie krajníc, dopravného značenia, výsadba zelene. Zároveň sa súčasne s rekonštrukciou vozovky bude realizovať aj výstavba chodníka. Pre bližšie informácie viď Projektovú dokumentáciu
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 578 237.42
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Práce na ceste
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Kováčska ulica
 • Mesto: Zohor
 • PSČ: 90051
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti – osobné postavenie uchádzačov - § 32 ZVO
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti Osobného postavenia podľa § 32 a § 112 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 112 ods. 5 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e): je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 2) V zmysle § 32 ods. 3 ZVO uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1 z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). 3) V zmysle § 112 ods. 5 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 4) Na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ vyžaduje doklady v súlade s § 32 ods. 2 písm. f), ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak nepreukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobné postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 5) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie uskutočňovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 7) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti - Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZVO
 • Opis podmienky účasti: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania. Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré ku dňu lehoty na predkladanie ponúk nebude staršie ako 3 mesiace a z vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky musí vyplývať, že uchádzač spĺňa minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia, a to: - Uchádzač nebol za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania v nepovolenom debete, - Účty uchádzača neboli za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania predmetom exekúcie, - V prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár. Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky ako originál dokumentu pôvodne vyhotoveného v elektronickej podobe alebo ako scan originálneho vyhotovenia alebo ako scan úradne osvedčenej kópie tohto dokumentu. Ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, uchádzač predloží bankovú informáciu vo vyššie uvedenom rozsahu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené bankové účty v iných bankách než v tých, ktorých vyjadrenie predložil. Predmetné čestné vyhlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa tejto časti súťažných podkladov za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. Verejný obstarávateľ bude za vhodný dokument považovať ekvivalentný doklad, pokiaľ uchádzač nebude z objektívnych dôvodov schopný predložiť doklad vyžadovaný verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ uchádzačovi odporúča takéto objektívne dôvody vo svojej ponuke uviesť. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom alebo v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením. Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné alebo ekonomické postavenia musia byť v ponuke predložené ako originál dokumentu pôvodne vyhotoveného v elektronickej podobe alebo ako scan originálu alebo ich úradne osvedčenej kópie.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti - Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží formou čestného vyhlásenia prehlásenie o splnení aritmetického priemeru ukazovateľov likvidity 1., 2. a likvidity 3. stupňa s uvedením presnej číselnej hodnoty predmetného ukazovateľa. Minimálne požadované hodnoty likvidity: • Likvidity 1. stupňa – hodnota musí byť rovná alebo vyššia ako 0,2; • Likvidity 2. stupňa – hodnota musí byť rovná alebo vyššia ako 0,7; • Likvidity 3. stupňa – hodnota musí byť rovná alebo vyššia ako 1,5; Spolu s uvedením ukazovateľov likvidity uchádzač predloží v elektronickej podobe doklady - súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch za účtovné obdobia, za ktoré uvádza údaje o svojej likvidite. V prípade, že účtovné závierky uchádzača sa nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok (www.registeruz.sk), uchádzač súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch nepredkladá a vo svojej ponuke iba uvedie, že tieto informácie už boli zverejnené. V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia SR, predloží doklady ekvivalentné k súvahe alebo výkazu o majetku a záväzkoch v pôvodnom jazyku a súčasne v preklade do slovenského jazyka, okrem prípadu, že pôvodným jazykom je český jazyk. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, rozhodujúcim je úradný preklad do slovenského jazyka. V súlade s §38 ods. 9 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) sú metódy určené nasledovne: Výpočet ukazovateľa likvidity 1. stupňa pre uchádzača, ktorým je právnická osoba (PO): Likvidita 1. stupňa (pohotová likvidita) = Finančné účty / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie) Vzorec: Likvidita 2. stupňa (PO) = (r.72 + r.73 + r.66) / (r.122 + r. 139 + r.140 + r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie. Výpočet ukazovateľa likvidity 1. stupňa pre uchádzača, ktorým je fyzická osoba (FO): Likvidita 1. stupňa (pohotová likvidita) = Finančné účty / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery) Vzorec: Likvidita 1. stupňa (FO) = r.9 / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch. Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je PO: Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie) Vzorec: Likvidita 2. stupňa (PO) = (r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 + r.140 + r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie Výpočet ukazovateľa likvidity 2. stupňa pre uchádzača, ktorým je FO: Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) = (Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery) Vzorec: Likvidita 2. stupňa (FO) = (r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch. Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je PO: Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty + Časové rozlíšenie) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery + Časové rozlíšenie) Vzorec: Likvidita 3. stupňa (PO) = (r.34 + r.53 + r.72 + r.73 + r.66 + r.76 + r.78) / (r.122 + r. 139 + r.140 + r.143 + r.145) pričom r. znamená riadok zo súvahy za dané účtovné obdobie Výpočet ukazovateľa likvidity 3. stupňa pre uchádzača, ktorým je FO: Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) = (Zásoby + Krátkodobé pohľadávky + Finančné účty) / (Krátkodobé záväzky + Krátkodobé finančné výpomoci + Bežné bankové úvery) Vzorec: Likvidita 3. stupňa (FO) = (r.4 + r.8 + r.9) / (r.17 + r.18) pričom r. znamená riadok vo Výkaze o majetku a záväzkoch. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa podmienok uvedených v § 33 ods. 2 ZVO.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti – technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzačov - § 34 ZVO
 • Opis podmienky účasti: Opis podmienky účasti: Vyžaduje sa splnenie podmienok technickej spôsobilosti, alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Min. požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledovných riadiacich zamestnancov: Minimálne požadovaný počet riadiacich zamestnancov a požadovaná pozícia: 1) Stavbyvedúci – 1 osoba Riadiaci zamestnanec - Stavbyvedúci musí spĺňať nasledovné podmienky: - preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb účasť na realizácii (realizáciou sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia ciest a chodníkov) v kumulatívnej hodnote 578 000 bez DPH (uvedené v životopise). - doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby, podkategória: dopravné stavby alebo ekvivalent dokladu. - Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne tieto informácie: - meno a priezvisko, - vzdelanie, - údaje o zamestnaní: - názov zamestnávateľa, obdobie zamestnania, - trvanie pracovného pomeru, - pracovná pozícia, - praktické skúsenosti: a) názov a sídlo odberateľa, b) názov referenčného projektu, c) hodnota referenčného projektu, d) popis pozície na referenčnom projekte, e) obdobie účasti na realizácii referenčného projektu v štruktúre od /mesiac a rok/ - do /mesiac a rok/, f) meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa), - súhlas so spracovaním osobných údajov a to napríklad: „Súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania uvedených v mojom životopise, ktorý som poskytol uchádzačovi za účelom splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na daný predmet zákazky. Zároveň dávam súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028.“ - dátum a podpis riadiaceho zamestnanca. Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referenčné údaje riadne ukončených stavieb. 2) Technik BOZP – 1 osoba Riadiaci zamestnanec – Technik BOZP musí spĺňať nasledovné podmienky: - preukázateľná profesionálna prax v pozícii Technik BOZP v rámci organizácie na zrealizovaných stavbách, na ktorých pôsobil v pozícii Technik BOZP, pričom v životopise preukáže minimálne dve praktické skúsenosti na pozícii Technik BOZP pri prácach na výstavbe alebo rekonštrukcii dopravných stavieb. - doklad o odbornej spôsobilosti: Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik ( ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 125/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad zabezpečujúci výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb - Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne tieto informácie: - meno a priezvisko, - vzdelanie, - údaje o zamestnaní: - názov zamestnávateľa, obdobie zamestnania, - trvanie pracovného pomeru, - pracovná pozícia, - praktické skúsenosti: a) názov a sídlo odberateľa, b) názov referenčného projektu, c) hodnota referenčného projektu, d) popis pozície na referenčnom projekte, e) obdobie účasti na realizácii referenčného projektu v štruktúre od /mesiac a rok/ - do /mesiac a rok/, f) meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa), - súhlas so spracovaním osobných údajov a to napríklad: „Súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania uvedených v mojom životopise, ktorý som poskytol uchádzačovi za účelom splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na daný predmet zákazky. Zároveň dávam súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028.“ - dátum a podpis riadiaceho zamestnanca.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk bude vykonané verejným obstarávateľom menovanou komisiou. Komisia určí poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej ceny uvedenej v jednotlivých ponukách od 1 po „n“ pričom n je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za predmet zákazky najnižšiu cenu a bude mu pri vyhodnocovaní určené prvé miesto. Ostatným uchádzačom bude určené miesto podľa výšky navrhovanej ceny vzostupne. Každá ponuka bude vyhodnotená členom komisie priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou – najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ostatným uchádzačom budú priradené miesta vzostupne, podľa výšky navrhovanej ceny. Úspešným uchádzačom zákazky sa stane ten, ktorého ponuka obsahovala najnižšiu cenu a bola hodnotená každým členom komisie na prvom mieste. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa výšky navrhovanej ceny vzostupne. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH v EUR za celý predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade so SP a ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Príloha č. 5 zmluvy: Zoznam subdodávateľov - túto prílohu zmluvy predkladá verejnému obstarávateľovi len úspešný uchádzač pri podpise zmluvy, nie je súčasťou ponuky uchádzača. V zmysle § 41 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Úspešný uchádzač je povinný oznámiť v zmysle § 41 ods. 4 ZVO verejnému obstarávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a zmenu subdodávateľa vrátane údajov o novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 3 ZVO. V prípade skupiny dodávateľov úspešný uchádzač predloží pri podpise zmluvy ako jej prílohu Zmluvu medzi členmi skupiny. Návrh zmluvy (zmluvné podmienky) je prílohou týchto SP.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Zohor)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Zohor)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 01.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 01.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky sa otvárajú na to určenou funkcionalitou v IS EVO VER. 18.0 čím dôjde k sprístupneniu jednotlivých dokumentov/súborov ponuky verejnému obstarávateľovi a komisii na vyhodnotenie ponúk, ak bola verejným obstarávateľom zriadená. Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: On-line prostredníctvom el. systému IS EVO ver. 18.0 Keďže sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, v zmysle §52 ods.2 zákona umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. V tomto prípade budú ponuky sprístupnené všetkým uchádzačom samotným IS EVO „on-line“ to znamená, že bude vykonané otváranie ponúk funkcionalitou, ktorá zabezpečí automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk v jednom okamihu všetkým uchádzačom.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 5 000,00 EUR. Podrobnosti sú uvedené v bode 15. Súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4166
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/4166
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma - IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Zohor)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Zohor)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)