Telocvičňa ZŠ Miloslavov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Telocvičňa ZŠ Miloslavov
Kód zákazky: 2024/MIL/02
Kód oznámenia: 4303 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45212222-8
Predpokladaná hodnota: 2 112 974,24 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Miloslavov
Adresa: Radničné námestie
90042 Miloslavov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Radničné námestie Miloslavov 90042 Slovensko Miesto dodania predmetu zákazky: stavba bude situovaná v areáli základnej školy na parc. č. 219/2, 216/8, 216/5, k. ú . Miloslavov.

Popis

Predmetom zákazky je výstavba telocvične v areáli základnej školy v obci Miloslavov, vrátane vnútorných inštalácií a pripojení inžinierskych sietí.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Miloslavov

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274879
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Miloslavov (ID: 19628)
 • Zákazka: Telocvičňa ZŠ Miloslavov (ID: 497356)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: bad23298-c12d-4e25-9261-3157785ab4be
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Miloslavov
 • IČO: 00304948
 • DIČ: 2020662182
 • Adresa
 • Ulica: Radničné námestie
 • Číslo: 1
 • Mesto: Miloslavov
 • PSČ: 90042
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Enteris H s. r. o.
 • IČO: 53140869
 • DIČ: 2121280645
 • Adresa
 • Ulica: J. Cikkera
 • Číslo: 1761/5
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: hodosiova@enteris.sk
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Miloslavov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4141
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0003 (Enteris H s. r. o.)
 • Typ poskytovateľa služieb: Poskytovateľ obstarávacích služieb
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2024/MIL/02
 • Názov: Telocvičňa ZŠ Miloslavov
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba telocvične v areáli základnej školy v obci Miloslavov, vrátane vnútorných inštalácií a pripojení inžinierskych sietí.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 112 974.24
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na telocvičniach
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Miloslavov
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto dodania predmetu zákazky: stavba bude situovaná v areáli základnej školy na parc. č. 219/2, 216/8, 216/5, k. ú . Miloslavov.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať, že: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania financˇných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá daňové nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi: - k bodu a): výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace za právnickú osobu (alebo fyzickú osobu -podnikateľa), a súčasne výpisom z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača, - bodu b): potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace, - k bodu c): potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako 3 mesiace, - k bodu d): potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, - k bodu e): dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, - k bodu f): čestným vyhlásením. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Ucha´dzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením alebo Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Telocvičňa ZŠ Miloslavov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024/MIL/02
 • Názov : Telocvičňa ZŠ Miloslavov
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba telocvične v areáli základnej školy v obci Miloslavov, vrátane vnútorných inštalácií a pripojení inžinierskych sietí. Zastavaná plocha telocvične: 1 257,00 m2 Úzˇitková plocha telocvične: 1 167,92 m2 Obostavaný priestor telocvične: 9 530,40 m3 Objektová skladba: SO-01: Telocvičňa ZŠ Miloslavov SO-02: Spevnené plochy a sadové úpravy SO-03: Areálový rozvod vody, areálová kanalizácia splašková a dažďová SO-04: Areálový rozvod NN SO-05: Prípojka NN Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 2 112 974.24
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na telocvičniach
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Miloslavov
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto dodania predmetu zákazky: stavba bude situovaná v areáli základnej školy na parc. č. 219/2, 216/8, 216/5, k. ú . Miloslavov.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna úroveň štandardov: Zoznam sa musí týkať realizácie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky (výstavba a rekonštrukcia školských, administratívnych budov, resp. budov občianskej vybavenosti). Uchádzač preukáže, že za uvedené obdobie 5 rokov spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania zrealizoval a) aspoň jednu zákazku výstavby a rekonštrukcie školských, administrati´vnych budov, resp. budov občianskej vybavenosti v objeme minimálne 2 mil. EUR bez DPH, b) aspoň jednu zákazku za´kazku výstavby a rekonštrukcie školských, administratívnych budov, resp. budov občianskej vybavenosti, ktorá sa realizovala vo funkčnom areáli za plnej prevádzky, napr. školského zariadenia, v objeme minimálne 2 mil. EUR bez DPH, c) aspoň jednu zákazku výstavby a rekonštrukcie školských, administratívnych budov, resp. budov občianskej vybavenosti, ktorej súčasťou bola inštalácia rekuperačných systémov na výmenu vzduchu, v objeme zákazky minimálne 2 mil. EUR bez DPH, d) aspoň jednu zákazku, ktorej súčasťou bola inštalácia interiérového športového povrchu podláh s minim. plochou 800 m2, e) aspoň jednu zákazku, ktorej súčasťou bola inštalácia fotovotických panelov s celkovým minim. výkonom 30 kWp.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov. Minimálna úroveň štandardov: a) Uchádzač preukáže, že osoba, určená na plnenie zmluvy, má potrebnú odbornú kvalifikáciu a prax na vykonanie prác, ktoré sú predmetom zákazky: stavbyvedúci s odbornou spôsobilosťou pre výkon stavebných činností pre oblasť pozemných stavieb a súčasne preukáže minimálne 3 ročnú aktívnu prax stavbyvedúceho pri realizácii pozemných stavieb a súčasne minimálne jednu skúsenosť v pozícii stavbyvedúceho v rámci zákazky výstavby alebo rekonštrukcie školských, administratívnych budov, resp. budov občianskej vybavenosti, ktorá sa realizovala vo funkčnom areáli za plnej prevádzky, napr. školského zariadenia, v objeme minimálne 2 mil. EUR bez DPH. Uchádzač predloží nasledovné doklady: - Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci Pozemné stavby), v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte, - Životopis, - Zoznam referenčných stavieb. - informáciu, či je uvedený stavbyvedúci zamestnancom uchádzača, a ak nie, v akom právnom vzťahu je uvedený stavbyvedúci voči uchádzačovi. b) Uchádzač preukáže, že osoba, určená na plnenie zmluvy, má potrebnú odbornú kvalifikáciu a prax na vykonanie prác, ktoré sú predmetom zákazky: samostatný elektrotechnik podľa §22 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na vyhlášku č. 508/2009 Z. z.. a súčasne preukáže minimálne 3 ročnú aktívnu prax elektrotechnika pri realizácii stavebných prác a súčasne minimálne jednu skúsenosť v pozícii samostatného elektrotechnika v rámci zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej hodnota bola minima´lne 2 mil. EUR bez DPH. Uchádzač predloží nasledovné doklady: - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte, - životopis, - Zoznam referenčných stavieb. - informáciu, či je uvedený stavbyvedúci zamestnancom uchádzača, a ak nie, v akom právnom vzťahu je uvedený stavbyvedúci voči uchádzačovi. c) Uchádzač preukáže, že osoba, určená na plnenie zmluvy, má potrebnú odbornú kvalifikáciu a prax na vykonanie prác, ktoré sú predmetom zákazky: autorizovaný bezpečnostný technik podľa §23 zákona č. 124/2006 Z. z. (o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a súčasne preukáže minimálne 3 ročnú aktívnu prax autorizovaného bezpečnostného technika. Uchádzač predloží nasledovné doklady: - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizovaného bezpečnostného technika podľa §23 zákona č. 124/2006 Z. z. alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte, - životopis, - informáciu, či je uvedený stavbyvedúci zamestnancom uchádzača, a ak nie, v akom právnom vzťahu je uvedený stavbyvedúci voči uchádzačovi.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky sa budú hodnotiť na základe najnižšej ceny za dodanie predmetu zákazky (v EUR, vrátane DPH).
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za dodanie predmetu zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Miloslavov)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Miloslavov)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 06.24
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 29.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom funkcionality informačného systému IS EVO, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém IS EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica bude obsahovať počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom. Systém IS EVO odošle uchádzačom notifikáciu s informáciou, zˇe na zákazke boli otvorené ponuky a s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk. Notifikácia bude odoslaná do schránky správ na portáli ÚVO a na e-mail používateľa.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 30 000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc EUR).
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/4141
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0003 (Enteris H s. r. o.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0003 (Enteris H s. r. o.)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)