Zber, odvoz a zhodnotenie kuchynského odpadu z domácností a mestských jaslí

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zber, odvoz a zhodnotenie kuchynského odpadu z domácností a mestských jaslí
Kód zákazky: 1273771
Kód oznámenia: 3507 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 35 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 5.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Sečovce
Adresa: Námestie sv. Cyrila a Metoda
07801 Sečovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Námestie sv. Cyrila a Metoda Sečovce 07801 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je služba pravidelného zberu, odvozu a zhodnotenia kuchynského odpadu z domácností a mestských jaslí. Jedná sa o kuchynský odpad označený v súlade s kategorizáciou odpadov podľa Katalógu odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (ďalej len „Katalóg odpadov) ako odpad kategórie „O“ – ostatné odpady s katalógovým číslom: 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len „kuchynský odpad“)

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1273771
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Sečovce (ID: 2333)
 • Zákazka: Zber, odvoz a zhodnotenie kuchynského odpadu z domácností a mestských jaslí (ID: 496898)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Sečovce
 • IČO: 00331899
 • DIČ: 2020724343
 • Adresa
 • Ulica: Námestie sv. Cyrila a Metoda
 • Číslo: 27
 • Mesto: Sečovce
 • PSČ: 07801
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: marek.halas@secovce.sk
 • Telefónne číslo: 0562850227
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Sečovce)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6360
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1273771
 • Názov: Zber, odvoz a zhodnotenie kuchynského odpadu z domácností a mestských jaslí
 • Opis: Predmetom zákazky je služba pravidelného zberu, odvozu a zhodnotenia kuchynského odpadu z domácností a mestských jaslí. Jedná sa o kuchynský odpad označený v súlade s kategorizáciou odpadov podľa Katalógu odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (ďalej len „Katalóg odpadov) ako odpad kategórie „O“ – ostatné odpady s katalógovým číslom: 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len „kuchynský odpad“)
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 35 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Sečovce
 • PSČ: 07801
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: územie mesta Sečovce
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zber, odvoz a zhodnotenie kuchynského odpadu z domácností a mestských jaslí
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Zber, odvoz a zhodnotenie kuchynského odpadu z domácností a mestských jaslí
 • Opis: Predmetom zákazky je služba pravidelného zberu, odvozu a zhodnotenia kuchynského odpadu z domácností a mestských jaslí. Jedná sa o kuchynský odpad označený v súlade s kategorizáciou odpadov podľa Katalógu odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. (ďalej len „Katalóg odpadov) ako odpad kategórie „O“ – ostatné odpady s katalógovým číslom: 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len „kuchynský odpad“)
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 63
 • Jednotka: tona
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 35 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 19.02.2024
 • Dátum ukončenia: 31.01.2025
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1 – Jednotková cena, odvoz a zhodnotenie 1 tony odpadu (200108) v EUR s DPH za celé obdobie zmluvného vzťahu, relatívna váha kritéria 100,00 % (max. 100,00 bodov). Jednotkové ceny možno zadávať číslom najviac na 2 (dve) desatinné miesta väčším ako 0,00. Za kritérium č. 1 bude ponuke pridelených maximálne 100,00 bodov najnižšej ponuke (B1max). Ostatným ponukám budú pridelené body na 2 desatinné miesta za kritérium č. 1 (B1) podľa vzorca: B1 = K1min /K1x * B1max Vysvetlivky: K1min – najlepšia (najnižšia) ponuka kritéria č. 1; B1max – maximálny počet bodov za kritérium č. 1; K1x – ponuka uchádzača pre kritérium č. 1
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:30
 • Miesto otvárania ponúk: MsÚ Sečovce
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/6360?cHash=ab31cca6ba17d8f2a8792edb59d469bd
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/6360?cHash=ab31cca6ba17d8f2a8792edb59d469bd
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)