Rekonštrukcia trafostanice TS 0041-213 a regulačnej stanice plynu“ - Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - PD

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia trafostanice TS 0041-213 a regulačnej stanice plynu“ - Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - PD
Kód zákazky: 05117/2024/MAJ
Kód oznámenia: 3490 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71250000-5
Predpokladaná hodnota: 6 116,66 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 5.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko

Popis

Na obvodovom plášti sa nachádzajú trhliny. Dôvodom vzniku je poddimenzovaná šírka pásových základov a neodborne vykonané práce. Podlaha cca 400mm nad terénom, pod podlahou je aplikovaná navážka bez zhutnenia, čo ma za dôsledok, že podlaha je klesnutá cca o 2 -3cm aj s vnútornými priečkami. Na uvedenom objekte je potrebné riešiť rekonštrukciu objektu zabezpečením konštrukcie tak, aby nevznikali trhliny a objekt nesadal. V objekte sa nachádza technologické zariadenie, ktoré nie je možné demontovať a je v prevádzke. Projekt pre realizáciu stavby bude spracovaný v nasledovnom rozsahu. Projektová dokumentácia bude pozostávať zo: • Stavebná časť • ZTI • Elektroinštalácia • Bleskozvod • Statika • Výkaz výmer • Rozpočet Cenu špecifikovať: - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Inžinierska činnosť (ohlásenie stavebných úprav/stavebné povolenie) - Autorský dozor Podkladom pre vypracovanie PD je: • Statický posudok vypracovaný Ing. Tibor Kálnay, Beša 143, Levice Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: Ing. Eva Sleziaková – riaditeľka, tel. č.: 036 / 6312 510, 6316 970, e-mail: sospodamfiteatrom@gmail.com.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1273696
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: Rekonštrukcia trafostanice TS 0041-213 a regulačnej stanice plynu“ - Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - PD (ID: 496872)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 05117/2024/MAJ
 • Názov: Rekonštrukcia trafostanice TS 0041-213 a regulačnej stanice plynu“ - Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - PD
 • Opis: Na obvodovom plášti sa nachádzajú trhliny. Dôvodom vzniku je poddimenzovaná šírka pásových základov a neodborne vykonané práce. Podlaha cca 400mm nad terénom, pod podlahou je aplikovaná navážka bez zhutnenia, čo ma za dôsledok, že podlaha je klesnutá cca o 2 -3cm aj s vnútornými priečkami. Na uvedenom objekte je potrebné riešiť rekonštrukciu objektu zabezpečením konštrukcie tak, aby nevznikali trhliny a objekt nesadal. V objekte sa nachádza technologické zariadenie, ktoré nie je možné demontovať a je v prevádzke. Projekt pre realizáciu stavby bude spracovaný v nasledovnom rozsahu. Projektová dokumentácia bude pozostávať zo: • Stavebná časť • ZTI • Elektroinštalácia • Bleskozvod • Statika • Výkaz výmer • Rozpočet Cenu špecifikovať: - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Inžinierska činnosť (ohlásenie stavebných úprav/stavebné povolenie) - Autorský dozor Podkladom pre vypracovanie PD je: • Statický posudok vypracovaný Ing. Tibor Kálnay, Beša 143, Levice Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: Ing. Eva Sleziaková – riaditeľka, tel. č.: 036 / 6312 510, 6316 970, e-mail: sospodamfiteatrom@gmail.com.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 6 116.66
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. § 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. § 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.- Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia trafostanice TS 0041-213 a regulačnej stanice plynu“ - Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - PD
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Rekonštrukcia trafostanice TS 0041-213 a regulačnej stanice plynu“ - Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - PD
 • Opis: Na obvodovom plášti sa nachádzajú trhliny. Dôvodom vzniku je poddimenzovaná šírka pásových základov a neodborne vykonané práce. Podlaha cca 400mm nad terénom, pod podlahou je aplikovaná navážka bez zhutnenia, čo ma za dôsledok, že podlaha je klesnutá cca o 2 -3cm aj s vnútornými priečkami. Na uvedenom objekte je potrebné riešiť rekonštrukciu objektu zabezpečením konštrukcie tak, aby nevznikali trhliny a objekt nesadal. V objekte sa nachádza technologické zariadenie, ktoré nie je možné demontovať a je v prevádzke. Projekt pre realizáciu stavby bude spracovaný v nasledovnom rozsahu. Projektová dokumentácia bude pozostávať zo: • Stavebná časť • ZTI • Elektroinštalácia • Bleskozvod • Statika • Výkaz výmer • Rozpočet Cenu špecifikovať: - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Inžinierska činnosť (ohlásenie stavebných úprav/stavebné povolenie) - Autorský dozor Podkladom pre vypracovanie PD je: • Statický posudok vypracovaný Ing. Tibor Kálnay, Beša 143, Levice Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: Ing. Eva Sleziaková – riaditeľka, tel. č.: 036 / 6312 510, 6316 970, e-mail: sospodamfiteatrom@gmail.com.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a inžinierske služby a dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: §34 ods.1 písm. g) ZVO,
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk - Uchádzač preukazuje splnenie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením kópie dokladu - platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. • Uchádzač musí spĺňať podmienku zápisu do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov, ako autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, ktorý oprávňuje na spracovanie daného predmetu zákazky v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov. Doklady musia byť predložené ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby a originálnym podpisom odborne spôsobilej osoby. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané odborne spôsobilou osobou, v prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti svojim zamestnancom, ktorý bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu zmluvy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: §34 ods.3 ZVO
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť - Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Uvedené v zmluve o dielo
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné.
 • Miesto otvárania ponúk: V sídle verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/496872
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/496872
 • Označenie dokumentu/zákazky: 05117/2024/MAJ
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)