Debarierizácia Gymnázia Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa – stavebné práce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Debarierizácia Gymnázia Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa – stavebné práce
Kód zákazky: ID-1407
Kód oznámenia: 4105 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214200-2
Predpokladaná hodnota: 93 565,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: 17. novembra
064 01 Stará Ľubovňa
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: 17. novembra Stará Ľubovňa 064 01 Slovensko par. č.: 1184/2, 1184/5, 1196/2 k.ú. Stará Ľubovňa

Popis

Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274587
1. Základné údaje
 • Organizácia: Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa (ID: 97028)
 • Zákazka: Debarierizácia Gymnázia Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa – stavebné práce (ID: 497224)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
 • IČO: 00161217
 • DIČ: 2020725861
 • Adresa
 • Ulica: 17. novembra
 • Číslo: 6
 • Mesto: Stará Ľubovňa
 • PSČ: 064 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/431
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ID-1407
 • Názov: Debarierizácia Gymnázia Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa – stavebné práce
 • Opis: Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 93 565
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Gymnázium Terézie Vansovej
 • Ulica: 17. novembra 6
 • Mesto: Stará Ľubovňa
 • PSČ: 064 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: par. č.: 1184/2, 1184/5, 1196/2 k.ú. Stará Ľubovňa
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa kapitoly III vo výzve na predkladanie ponúk: PODMIENKY ÚČASTI PODĽA § 32 ODS. 1 PÍSM. E) A F) A DÔVODY NA VYLÚČENIE PODĽA § 40 ODS. 6 PÍSM. F). Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce: - výpis z obchodného registra (právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri); výpis zo živnostenského registra (fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ), resp. iný doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov. Uchádzač nie je povinný predkladať tieto doklady, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedený ÚVO (ak je to uplatniteľné). Doklad preukazujúci, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač nie je povinný predkladať tento doklad, pretože verejný obstarávateľ na overenie, či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní využije verejne prístupný register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (register osôb so zákazom podľa § 183 ZVO, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedeným ÚVO (ak je to uplatniteľné). Doklad k § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami) - Uchádzač môže (nemusí) predložiť Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača, vypracované podľa Prílohy č. 3 výzvy (povinné pre úspešného uchádzača)
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Uchádzač predloží cenovú ponuku za celú zákazku (zákazka, ako celok).
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Debarierizácia Gymnázia Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa – stavebné práce
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ID-1407
 • Názov : Debarierizácia Gymnázia Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa – stavebné práce
 • Opis: Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 93 565
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov škôl
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Gymnázium Terézie Vansovej
 • Ulica: Stará Ľubovňa, 17. novembra 6
 • Mesto: Stará Ľubovňa
 • PSČ: 064 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: par. č.: 1184/2, 1184/5, 1196/2 k.ú. Stará Ľubovňa
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1. písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk III.2.2)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v časti III.2.3)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b)
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v časti III.3.1)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g)
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v časti III.3.2).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Zábezpeka
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou v zmysle kapitoly IV.4) výzvy na predkladanie ponúk.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná cena v EUR za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Stavebné práce SPOLU - Debarierizácia Gymnázia Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Sú uvedené v prílohe č. 4 Návrh - ZoD.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania ePVO.
 • Miesto otvárania ponúk: On-line otváranie cenových ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497224
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497224
 • Označenie dokumentu/zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497224
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS ePVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/497224
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)