Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar
Kód zákazky: ZsNH_07/2024
Kód oznámenia: 4159 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 53 750,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Košický samosprávny kraj
Adresa: Nám. Maratónu Mieru
04001 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Nám. Maratónu Mieru Košice - mestská časť Staré Mesto 04001 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR), vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu (DRS) pre realizáciu cyklistickej komunikácie v katastrálnom území Nadabula a Betliar, vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), ktorej výsledkom bude získanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia, vykonávanie autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác počas celej doby realizácie cyklistickej komunikácie, ktorá je súčasťou Kostrovej siete cyklistických komunikácií v Košickom kraji (vetva KE03 Gemerská vetva), geodetické zameranie overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. a.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274695
1. Základné údaje
 • Organizácia: Košický samosprávny kraj (ID: 11427)
 • Zákazka: Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar (ID: 497263)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Košický samosprávny kraj
 • IČO: 35541016
 • DIČ: 2021624924
 • Adresa
 • Ulica: Nám. Maratónu Mieru
 • Číslo: 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 04001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: drahomira.mincicova@vucke.sk
 • Telefónne číslo: 0557268404
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Košický samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3143
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZsNH_07/2024
 • Názov: Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR), vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu (DRS) pre realizáciu cyklistickej komunikácie v katastrálnom území Nadabula a Betliar, vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), ktorej výsledkom bude získanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia, vykonávanie autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác počas celej doby realizácie cyklistickej komunikácie, ktorá je súčasťou Kostrovej siete cyklistických komunikácií v Košickom kraji (vetva KE03 Gemerská vetva), geodetické zameranie overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. a.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 53 750
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Inžinierske služby
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie Maratónu mieru 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 04266
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v dokumentoch k zákazke
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmetné verejné obstarávanie uplatňuje sociálny aspekt - zmluvná podmienka zamestnanosti znevýhodnených osôb Bližšie informácie v Čl. III. bod 17 zmluvných podmienok.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZsNH_07/2024
 • Názov : Zhotovenie PD: Cyklistická komunikácia – úsek Nadabula - Betliar
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR), vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu (DRS) pre realizáciu cyklistickej komunikácie v katastrálnom území Nadabula a Betliar, vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií), ktorej výsledkom bude získanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia, vykonávanie autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác počas celej doby realizácie cyklistickej komunikácie, ktorá je súčasťou Kostrovej siete cyklistických komunikácií v Košickom kraji (vetva KE03 Gemerská vetva), geodetické zameranie overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. a.) až j.), ktoré bude slúžiť ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Architektonické a súvisiace služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Inžinierske služby
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Čl. III. bod 17 zmluvných podmienok: Počas celej doby realizácie diela je zhotoviteľ povinný zamestnať minimálne 1 osobu, ktorá je znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. a) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorá sa zároveň bude podieľať na realizácii diela ako odborne spôsobilá osoba. Splnenie predpokladu podľa prvej vety tohto bodu zmluvy preukáže zhotoviteľ platne uzatvorenou pracovnou zmluvou, príp. dohodou o vykonaní práce podloženou registračným listom zo Sociálnej poisťovne a inými relevantnými dokladmi preukazujúcimi, že sa jedná o znevýhodnenú osobu podľa § 2 ods. 5 písm. a) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najneskôr do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti si bude objednávateľ uplatňovať u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,00 eur (slovom: dvesto eur), a to za každý, aj začatý deň nesplnenia povinnosti podľa tohto bodu zmluvy.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie Maratónu mieru 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 04266
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 320
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uvedené v dokumentoch k zákazke
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za celkový predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Neverejné, prostredníctvom Elektronickej platformy IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/3143
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/3143
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady_ Výzva na predkladanie ponúk
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)