Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Kód zákazky: 04/2024
Kód oznámenia: 4126 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Ostatné CPV: 90510000-5
90512000-9
Predpokladaná hodnota: 19 167,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Rača
Adresa: Kubačova
83106 Bratislava - mestská časť Rača
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Kubačova Bratislava - mestská časť Rača 83106 Slovensko

Popis

Predmetom zákazky je odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len „BRO“) zo záhrad, parkov a verejnej zelene v správe MČ Bratislava-Rača zo Zberného dvora, Pri Šajbách, zaradeného podľa Katalógu odpadov do skupiny: Biologicky rozložiteľný odpad (katalógové číslo 20 02 01) Zemina a kamenivo (katalógové číslo 20 02 02) Iné biologicky nerozložiteľné odpady (katalógové číslo 20 02 03)

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274644
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Rača (ID: 75242)
 • Zákazka: Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (ID: 497244)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Rača
 • IČO: 00304557
 • DIČ: 2020879212
 • Adresa
 • Ulica: Kubačova
 • Číslo: 21
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Rača
 • PSČ: 83106
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Rača)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4111
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 04/2024
 • Názov: Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
 • Opis: Predmetom zákazky je odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len „BRO“) zo záhrad, parkov a verejnej zelene v správe MČ Bratislava-Rača zo Zberného dvora, Pri Šajbách, zaradeného podľa Katalógu odpadov do skupiny: Biologicky rozložiteľný odpad (katalógové číslo 20 02 01) Zemina a kamenivo (katalógové číslo 20 02 02) Iné biologicky nerozložiteľné odpady (katalógové číslo 20 02 03)
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 19 167
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 90510000, 90512000
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 04/2024
 • Názov : Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
 • Opis: Predmetom zákazky je odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len „BRO“) zo záhrad, parkov a verejnej zelene v správe MČ Bratislava-Rača zo Zberného dvora, Pri Šajbách, zaradeného podľa Katalógu odpadov do skupiny: Biologicky rozložiteľný odpad (katalógové číslo 20 02 01) Zemina a kamenivo (katalógové číslo 20 02 02) Iné biologicky nerozložiteľné odpady (katalógové číslo 20 02 03)
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 19 167
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 90510000, 90512000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia cena, a to najnižšia cena celkom vyjadrená v EUR s DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Miesto otvárania ponúk: MČ Bratislava-Rača
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4111
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4111
 • Označenie dokumentu/zákazky: Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)