Projektové práce – rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Projektové práce – rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo
Kód zákazky: 6146/2024/VO
Kód oznámenia: 4109 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 69 681,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Bratislavský samosprávny kraj
Adresa: Sabinovská
82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Sabinovská Bratislava - mestská časť Ružinov 82005 Slovensko SOŠ J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, Bernolákovo

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie projektových prác, inžinierskej činnosti a ďalších služieb súvisiacich s kompletnou rekonštrukciou kotolne spojené s výmenou existujúcich parných kotlov za nové kondenzačné kotle v objekte SOŠ Bernolákovo. Navrhovaný zdroj bude prispôsobený budúcemu stavu po realizácii opatrení uvedených v audite od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry z 12/2023. Budúci stav bude prepočítaný na kaskádu 450kW. V rámci rekonštrukcie kotolne bude realizovaná aj úprava plynoinštalácie kotolne, hydraulické vyregulovanie systému ÚK, stavebné úpravy (búracie práce, komín, oprava povrchov v kotolni, VZT kotolne) a úprava elektroinštalácií.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1274602
1. Základné údaje
 • Organizácia: Bratislavský samosprávny kraj (ID: 72083)
 • Zákazka: Projektové práce – rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo (ID: 496581)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Bratislavský samosprávny kraj
 • IČO: 36063606
 • DIČ: 2021608369
 • Adresa
 • Ulica: Sabinovská
 • Číslo: 16
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82005
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk
 • Telefónne číslo: +421248264207
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Bratislavský samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2750
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 6146/2024/VO
 • Názov: Projektové práce – rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie projektových prác, inžinierskej činnosti a ďalších služieb súvisiacich s kompletnou rekonštrukciou kotolne spojené s výmenou existujúcich parných kotlov za nové kondenzačné kotle v objekte SOŠ Bernolákovo. Navrhovaný zdroj bude prispôsobený budúcemu stavu po realizácii opatrení uvedených v audite od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry z 12/2023. Budúci stav bude prepočítaný na kaskádu 450kW. V rámci rekonštrukcie kotolne bude realizovaná aj úprava plynoinštalácie kotolne, hydraulické vyregulovanie systému ÚK, stavebné úpravy (búracie práce, komín, oprava povrchov v kotolni, VZT kotolne) a úprava elektroinštalácií.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 69 681.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: SOŠ J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, Bernolákovo
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobný opis hore uvedených podmienok účasti je uvedený v bode 4.1 súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto vereného obstarávania bude povinný predložiť doklady uvedené v bode 11.4 súťažných podkladov. 2. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o VO.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Projektové práce – rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 6146/2024/VO
 • Názov : Projektové práce – rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie projektových prác, inžinierskej činnosti a ďalších služieb súvisiacich s kompletnou rekonštrukciou kotolne spojené s výmenou existujúcich parných kotlov za nové kondenzačné kotle v objekte SOŠ Bernolákovo. Navrhovaný zdroj bude prispôsobený budúcemu stavu po realizácii opatrení uvedených v audite od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry z 12/2023. Budúci stav bude prepočítaný na kaskádu 450kW. V rámci rekonštrukcie kotolne bude realizovaná aj úprava plynoinštalácie kotolne, hydraulické vyregulovanie systému ÚK, stavebné úpravy (búracie práce, komín, oprava povrchov v kotolni, VZT kotolne) a úprava elektroinštalácií.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 69 681.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Inžinierske projektovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: SOŠ J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, Bernolákovo
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 7
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Dĺžka trvania - Do 7 týždňov po vyhotovení PASPORTU. Termín platí pre čl. III. bod 3.3. Zmluvy o dielo, ktorá je prílohou č. 4 súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie termínov trvania zmluvy je uvedené v čl. III predmetnej Zmluvy o dielo.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO
 • Opis podmienky účasti: Podrobný opis hore uvedenej podmienky účasti je uvedený v bode 4.2.1 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO
 • Opis podmienky účasti: Podrobný opis hore uvedenej podmienky účasti je uvedený v bode 4.2.2 súťažných podkladov.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za dielo celkom v EUR vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Bratislavský samosprávny kraj)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.02.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 19.02.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Miesto otvárania ponúk: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/496581
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/496581
 • Označenie dokumentu/zákazky: Dokumenty zákazky
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma - IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)